Navigace
Zpět na: Home / Časopis

Padesátkrát více než Černobyl

Jeden demografický faktor je za normálních okolností dlouhodobě konstantní, a tím je poměr narozených chlapců a dívek. Rodí se 105 chlapců na 100 dívek. Mužští (jako slabší pohlaví?) jsou více ohroženi, takže ve dvaceti letech je poměr 100:100, a pak dále klesá zhruba na reciprokou hodnotu.

Určitou výjimku z tohoto pravidla činí události, při nichž umírají s převahou mladí muži, především války. Po válce se rodí více chlapců. V této souvislosti se v minulosti vyrojilo množství bizardních teorií. Skutečnost však byla teprve v nedávných letech osvětlena pomocí statistiky. Je známo, že pohlaví dítěte určuje chromozóm ve spermii, i že preference pohlaví se v rodinách dědí. Kde se v rodinné linii rodí více chlapců, tam je i vyšší pravděpodobnost, že tomu bude i nadále. A naopak.
V případě války v rodinách s více chlapci jich pravděpodobně přežije více, než v rodinách, kde je jich méně. A tak se tendence mít více chlapců více uplatní. Vývojová moudrost je čitelná i v těchto případech. Řečené ovšem platí v případech, kdy se utkávají mužské armády a ne tehdy, kdy se války koncentrují na masakrování civilního obyvatelstva.

Jiným případem změny poměru pohlaví při narození je slabá radioaktivita. V okolí jaderných elektráren a především úložišť a přepracovatelských závodů je tento poměr posunut ve prospěch chlapců. Nejvýraznější byl posun poměru dívek a chlapců v dočasném úložišti radioaktivního odpadu v Gorleben v Dolním Sasku. Podle výzkumů Scherba, Voigtové a Kusmierze z Helmholtzova centra v Mnichově se v regionu Gorleben, mezi roky 1996 až 2010 narodilo téměř o 1000 dívek méně, ve srovnání s trendem předchozích let. V roce 1995 přijely do Gorleben první transporty Castor s radioaktivním odpadem.

Mnichovské trio dále zkoumalo poměr chlapců a dívek narozených v okolí 28 jaderných elektráren a jaderně technických zařízení v Německu a Švýcarsku. Jednalo se celkem o 22,6 milionů narození. Ukázalo se, že vzájemný poměr chlapců a dívek roste ve vzdálenosti od pěti do 25 kilometrů na maximum a se zvyšující se vzdáleností do 50 kilometrů pak opět klesá na normální hodnotu. Na základě těchto výsledků provedl Zemský zdravotní úřad Dolního Saska (NLGA) výzkum počtu narozených dětí v okolí Gorleben. Výsledný poměr pohlaví v období 1991 až 1995 byl 102 chlapců na 100 dívek a zatímco v období 1996 až 2009 byl 109 chlapců na 100 dívek.Principielně jiným příkladem s posunem poměru narozených chlapců a dívek jsou neuvážené experimenty z oblasti sociálního inženýrství. V Číně, která praktikovala až do nedávna populační politiku jednoho dítěte, která byla současně spojena s tradičním znevažováním role dívek, je aktuálně 117 mužů na 100 žen. Díky tomuto nepoměru existuje v čínské společnosti nejméně o 80 milionů více mužů a chlapců, než by odpovídalo běžnému poměru. Má čínská vláda připraven program, jak s tímto nepoměrem naložit? Chce snad motivovat mladé muže ke změně sexuální orientace?


Existuje ale země, kde je současný poměr mužů a žen narušen ještě více. Severská země, která byla i v Kanadě a USA, vždy dávána za vzor gender vyvážené společnosti a demokracie. Touto zemí je Švédsko. Profesorka Valerie Hudsonová z texaské A&M University zjistila, že ve Švédsku je 123 mužů na každých 100 žen. Tvrdí, že nezávisle na tom, kde se tak stalo, byly následky v zásadě shodné. Nevyváženost poměru pohlaví vnáší do společnosti závažné problémy. Uvádí, že „společenství, v nichž počet mužů převažuje počet žen, jsou mnohem náchylnější k vyššímu výskytu násilí, rozbrojů, zločinů směrovaných na ženy.“ Hudsonová se zajímá především o Švédsko,“protože to má v současné chvíli druhý největší poměr imigrantů k domácí populaci. Ve Švédsku je současně velmi vysoký podíl mužských imigrantů, celkem 71%. Ve skupině mezi 16 až 17 lety, je přes 90 procent mužských imigrantů.“
Uvádí, že v takových společnostech můžeme konstatovat tendence k vynucenému životnímu stylu žen i nárůst poptávky po obchodování s ženami, a to buď jako "nevěsty" nebo prostitutky.
Za této situace se rovněž snáze rekrutují členové organizovaných kriminálních gangů. Hudsonová se dále velmi podivuje nad rozsáhlou evropskou debatou nad vlivem náboženství imigrantů, přičemž se dalekosáhle opomíjí vliv generové nerovnováhy.

Postiženo není ovšem jenom Švédsko. Andrea den Boer z university v Kentu zjistila, že mezi současnou mladou generací je v Německu poměr mladých mužů k mladým dívkám 114 ku 100. Jedná se ovšem o celoevropský problém. Podle Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) činí z více jak 1 milionu uprchlíků a imigrantů dospělí muži 58 procent, 17 procent jsou ženy a zbytek děti.A Černobyl?

Na základě srovnání 393 milionů porodů v USA a v Evropě, po černobylské havárii, přičemž USA bylo mnohem méně zasaženo radioaktivním spadem , konstatují autoři studie”>, že mezi lety 1987 až 2000 narostl v Evropě poměr pohlaví ve prospěch chlapců vlivem černobylské havárie o 0,42%.


© eurosolar.cz 2023