Navigace
Zpět na: Home / Časopis

Trvalé energetické zásobování z globálního hlediska

Světoví klimatičtí experti mohou ve své zprávě IPCC k začátku nového roku neomylně konstatovat, že klimatická změna způsobené člověkem je již tu, a že se nacházíme přímo v ní s nárůstem teploty +1o C. Následky budou především trpět ti, kteří k tomuto stavu přispěli co nejméně, předně země třetího světa. Navzdory všem krásným slibům z Kyota vypadá budoucnost dosti temně.

   Mezinárodní energetická agentura v Paříži počítá se zvýšením skleníkových plynů do roku 2010 o 40% a do roku 2020 o 70%. Abychom zachránili co se ještě dá, jde nyní o to, realizovat to, co bylo řečeno o obnovitelném zajištění energie. Předložím čtyři teze a rychle musím dodat, že navzdory kontroverzně vedené mezinárodní diskusi, v níž jde o stovky miliard dolarů, se jedná o velmi subjektivní pohledy:
1) klíč k obnovitelnému zásobování energií je ve třetím světe, v přechodových zemích a v zemích bývalého východního bloku. Vnitřní německý trh je nedůležitý, funkce německého vzoru je ale důležitá.
2) některé kruhy budou vkládat naději do atomové energie, jakožto zdroje, který neprodukuje žádný CO2 . Ve skutečnosti ale nebude představovat žádný podstatný přínos k řešení tohoto problému.
3) alfou a omegou každé energetické politiky bude racionalizace energetického trhu
4) velkou naději vzbuzující bude sluneční energie a energie od ní odvozené.

   Nyní bych rád tyto body po jednou zdůvodnil.Nejprve první teze: "když se mezitím nic nestane" vychází z toho, že celková energetická spotřeba mezi roky 1990 a 2020 vzroste v rozvojových zemích o trojnásobek, přičemž již dnes je dvakrát taky vysoký než v EU. Tato situace je o to nebezpečnější, že při tomto nárůstu půjde zřejmě o obnovitelnost až sekundárně. Z tohoto důvodu budou nejvíce přechodové státy usilovat o získání stále většího podílu mizejících ropných trhů tohoto světa.
   Jak již bylo řečeno nemůže vlastní spotřeba v Německu k řešení problému nijak přispět. Spolková republika jako významný exportní partner je ale povolána mít vliv a udržitelnou energetickou politikou ve své vlastní zemi ukazovat cestu spřáteleným rozvojovým státům. Udržitelná energetická politika je také úzce spojena se zajištěním energií za přiměřené ceny.To posledně řečené je důležité pro Německo, které dováží 60% své energie. Německý vliv na globální scéně je tedy dvojnásob důležitý. Nyní k druhé tezi, týkající se atomové energie. Předně bych chtěl rozlišit mezi segmentem trhu orientovaným na ropu - zde dominuje dopravní sektor - a na výrobu tepla na jedné straně a na výrobu proudu na druhé. Jednoduše není možné přesouvat energetický zdroj z jedné kategorie do druhé: obecně není možné provozovat automobil na atomovou, nebo větrnou energii nebo na uhlí. V určitých kruzích se diskutuje velmi na téma vodíku, protože tento se zdá jako by stíral rozdíl mezi oběma trhy.V globále se tedy jedná pouze o 1/3 hrubé energetické spotřeby - bez biomasy - která se realizuje v elektrickém proudu. I kdybychom vydlážditi svět atomovými reaktory, tak by stejně zůstalo 70% všech energetických problémů nevyřešeno. Široký rozvoj, je ale stejně dnes nemyslitelný, protože atomová energie se rýmuje s atomovou bombou. Vedoucí úloha Spojených států by s tímto měla problémy s ohledem na Irák a na konflikt Pákistánu s Indií. Znám velmi dobře politickou situaci v afrických státech, a nedovedu si představit - s ohledem na deficit demokracie a na běžnou korupci - zcela se odhlížeje od nevyvinuté energetické sítě - že by zde byly instalovány atomové reaktory. K tomu můžeme podotknout, že Spojené státy mají v současnosti odstup k atomové energii: již desítky let nebyly zprovozněny žádné nové atomové elektrárny a jejich provozovatelé se snaží se elektrárny v provozu zbavit i se ztrátou. Důvodem pro poslední skutečnost je liberalizace amerického trhu s elektřinou, což je dobrým úvodem pro mou třetí tezi.
   Racionalizace elektrického trhu pozůstává z jeho liberalizace. V Německu, v zemi s tradičně vysokými cenami proudu, klesly pro průmyslové zákazníky za necelý rok po liberalizaci o 50%. Touto cestou byla omezena nerentabilita zařízení, což je z národohospodářského hlediska chvályhodné.
   Obrácenou stranou mince ale je fakt, že spotřebitel je nucen, méně než kdy jindy spořit. Energetické úspory lze obecně řídit cenou energie, jakmile ale vydrží současný cenový pád, je potřeba hledat jiné, více cílené popudy. Dřívějším příkladem byly například úsporné žárovky. Úplně jiná je ale situace energetického neelektrického trhu - v tomto případě trhu s pohonnými hmotami. Ve stejnou dobu, kdy klesala v Německu cena elektrického proudu, stoupla cena ropy na světovém trhu čtyřnásobně. Vysoký daňový základ částečně kompenzoval horentní nárůst tržní ceny. Je důležité si povšimnout, že ropný trh je skutečně globálním trhem a není snadné se mu vyhnout lokální mobilizací jiných zdrojů. Zde je současný impuls k šetření, který ale v minulosti nebyl stálý. Pro střednědobé a dlouhodobé investice jsou proto zapotřebí dodatečné zásahy. Tak třeba převzal evropský autoprůmysl na nátlak Komise EU dobrovolně povinnost v daném rámci snížit emise CO2 - čti spotřebu - osobních automobilů. Ještě dlouhodobější je ale trh tepla pro vytápění budov. Stav budov se mění velice pomalu - 1-2% ročně, přestavbou a výstavbou, spotřebovává ale v rámci celého EU 30% veškeré energie na vytápění. V rámci tohoto podílu nemůže být ještě vyhodnocen dopad vládního nařízení o šetření.
   Teď konečně přicházíme k obnovitelným zdrojům. Nyní a zde je potřeba slavnostně vzdát pochvalu sluneční energii a vizionářským institutům výzkumného spolku pro sluneční energii. Obnovitelné energie nejsou jenom bezpečné pro životní prostředí a pro klima jako žádné jiné. Jako domácí energie nás mohou potenciálně vyvést z importní závislosti a jsou ekonomicky atraktivní z hlediska minimálních externích nákladů. Na začátku ale musím konstatovat, že tyto nové hitech sluneční energie jsou naší velikou nadějí pro řešení energetické otázky, pochopitelně nejenom v Německu.
   Právě v rozvojových zemích s nerozvinutou infrastrukturou je rychle stoupající podíl decentrálních slunečních zdrojů správnou cestou. Konvenční energie se sem hodí méně, než k nám. Aniž by čekali až v málo osídlených a velikých zemích budou vybudovány nákladné sítě až do městeček a vesnic, vystěhovali se lidé, především mladí do megapolí a bídy. Ještě dnes nemá jedna třetina lidstva žádný elektrický proud k dispozici. Zde je nutno okamžitě jednat a existuje naděje, že sousedům tohoto "zapomenutého" obyvatelstva se dostane patřičné pozornosti států G8.
   Globálně vzato, je dnešní nejdůležitější obnovitelnou energií biomasa. Ve formě dřeva a zbytkových látek činí 16 % celkové světové energetické spotřeby. Dnešní využívání je ale spojeno s enormními škodami na životném prostředí, což ale může být pomocí moderních kamen a vařičů na dřevěné uhlí lehce eliminováno. Dlouhodobě může být kryto - a to jak ve vyvinutých, tak i rozvojových státech - až 100% racionální energetické spotřeby pomocí moderních obnovitelných zdrojů energie. Potenciál je k dispozici, technologie částečně také a částečně je ve slibném stavu vývoje.
   Všechny důležité segmenty energetického trhu mohou být pokryty obnovitelnými energiemi:
- proud z vodní a větrné síly, z fotovoltaiky a solárního proudu, který bude získán v generátorech poháněných biomasou
- teplo ze solárních kolektorů, pasivní využívání slunečního svitu a sluneční architektura
- pohonné hmoty pro dopravu ze zemědělské produkce, bioethanol nebo rostlinný olej.Sice je podíl obnovitelných energií ještě nízký - jsou totiž ve své vysoce technologické formě příliš nové - jejich trend je ale jednoznačný: v posledním desetiletí měly obnovitelné zdroje nejvyšší míru nárůstu mezi všemi energetickými zdroji.
   To není samozřejmé. Jak již bylo řečeno, nevytváří nová liberalizace trhu elektrické energie, spolu s regulacemi volného trhu žádné pozitivní klima pro rozvoj obnovitelných zdrojů. Základem úspěchu ale je pozitivní naladění lidí a zákazníků, ke které přes všechno stejně došlo. Sluneční energie byla jednou nazvána energií lidu a každý ví, že slunce bylo na začátku každého života. Povědomí o tom, se může generaci od generace úplně měnit. Je ale typické, že provozovatel atomové elektrárny přizpůsobuje svou nákladnou reklamu obnovitelných zdrojům.
   Ve světovém měřítku lze říci, že vývoj technologií obnovitelných zdrojů byl nejednotný. V rozvojových zemích bylo učiněno jen málo, příliš málo v době, kdy průmyslové země jevily větší zájem. Se zadostiučiněním je možno říci, že Německo je na světové špici. Dosáhlo toho vydařenou společnou hrou politiky, inovativního průmyslu a výzkumu. Bez zákonných opatření pro obnovitelné energie, které byly instalovány především současnou spolkovou vládou, a které nacházejí v zahraničí mnoho následovatelů, by nebylo nic. Zmíním jenom opuštění atomové výstavby, program 100.000 solárních střech, zákon o obnovitelných energiích a nyní vyhlášený klimatický plán úsporných opatření. Zvláštní pochvala panu ministru Müllerovi.
   Prosím o prominutí, že na závěr zde chci zmínit hlavní protagonisty německého výzkumu, i ty kteří byli oceněni mezinárodně.
   Hermann Scheer ze Spolkového sněmu, Adolf Götzberger, který dlouho pracoval ve výzkumném sdružení ve vedoucí funkci, Aloys Wobben jako dalece nejúspěšnější průmyslník a vědec ve větrné energii, Thomas Herzog, který vytvořil vzory v sluneční architektuře a Dr. Sandtner, který jako příslušný pracovník vynašel program 100.000 střech.
   Výzkumnému sdružení pro sluneční energii bych chtěl vyslovit mé nejvyšší uznání za jeho desetiletou úspěšnou činnost. Jeho jednotlivé instituty přitahují mladé vědce, kteří budou rozhodovat o zítřku. Z těchto míst povstalo mnoho technických inovací, často ve spolupráci se spřátelenými institucemi a firmami ostatních zemí EU. Zejména státy, které jsou schopny investovat pouze omezené výzkumné kapacity, získaly touto cestou užitečné popudy. V rozvojových zemích celého světa uskutečnilo sdružení vzorové projekty, a tak položilo základní kámen dalšího rozvoje.
   V dalších deseti letech, kdy se bude vývoj solárního hospodářství stále nesporně urychlovat a možností plodné práce bude přibývat, přeji spolku , institutům a všem spolupracovníkům z celého srdce veškerý myslitelný úspěch ve službách dobré věci: Sluneční energii.
© eurosolar.cz 2024