Navigace
Zpět na: Home / Časopis

Rozlišovat mezi subvencí a úpravou tržních pravidel pro obnovitelné energie

Poslanci evropského parlamentu Mechtild Rotheová a Hans Kronberger předložili evropskému parlamentu pozměňovací návrh pro směrnici evropské komise ve věci obnovitelných zdrojů energie. Oba poslanci současně předložili ve svých výborech doporučení, která zamezují jednostrannému výkladu předpokládané směrnice. Stanovisko evropského parlamentu má rozhodující vliv na obsah směrnice, protože tato nemůže nabýt platnosti bez jeho souhlasu.

   Stanovisko parlamentu muselo vycházet ze silných momentů, protože generální ředitelství hospodářské soutěže komise EU označilo německý zákon o obnovitelných zdrojích jako "neoznámenou pomoc" a požadovalo odpovídající přezkoušení. V pozadí tohoto přezkoušení je názor generální komise, že považuje jakékoliv politické ovlivňování cen za finanční pomoc, nezávisle na tom, zda se shoduje s definicí cenové regulace podle smlouvy ES . Podle této se jedná o regulaci pouze v těch případech, které se týkají přímo nebo nepřímo státních prostředků.
   Což znamená, že všechno, co se odlišuje od volné tvorby cen na trhu by mělo být chápáno jako cenová regulace. Kdyby to mělo být ospravedlněno ochranou životního prostředí, pak s omezenou platností na pět let. Z toho by vyplývalo, že každá ekologická iniciativa v EU, která by se týkala nějakých produktů by měla projít povolením generální komise pro hospodářskou soutěž: To by představovalo princip "trh před životním prostředím" s neakceptovatelnými následky.
   Otázka jak se evropský parlament a rada ministrů EU postaví k návrhu směrnice má proto základní význam pro zákonný prostor pro obnovitelné zdroje. Návrh komise EU například obsahuje tuto formulaci: členské státy vykonávají na svých národních úrovních rozličné podpůrné programy pro obnovitelné zdroje, včetně investiční podpory, osvobození od daní, daňové uvolnění a regulace cenové podpory.Formulace "různé formy podpor" sugerují , že se jedná zejména o subvence. Proto prosazují navrhovatelé aby bylo rozlišeno mezi podpůrným mechanismem a a pravidly trhu pro obnovitelné zdroje a místo termínu "podpora cenovou regulací" navrhují " kompenzaci externích nákladů".
   Návrh komise usiluje o to, aby členské země stanovily předpokládanou spotřebu energie z obnovitelných zdrojů. Poslanci ale chtějí změnu, místo spotřeba - výroba - aby tohoto cíle nemohlo být dosaženo importem. Poslanci také chtějí jiné vyhodnocení přínosů této směrnice po pěti letech, která by zahrnula internalizaci externích nákladů a dále jednotný přístup ke všem obnovitelným zdrojům.
   Budou-li tyto pozměňovací návrhy odsouhlaseny evropským parlamentem získá německý zákon o obnovitelných zdrojích celoevropské politické krytí. Oba navrhovatelé tento zákon vyzdvihují jako nutný předpoklad pro dosažení cíle EU - zdvojnásobit podíl obnovitelných energií do roku 2010, což pro výrobu proudu představuje 23.5% celé spotřeby. Generální komise pro hospodářskou soutěž je tedy stále více konfrontována otázkou, zda opravdu chce blokovat zákon o obnovitelných zdrojích a tím se postavit proti členské zemi, která odpovědněji než ostatní chce naplnit cíle Evropské unie.

© eurosolar.cz 2023