Navigace
Zpět na: Home / Časopis

Rozhovor s profesorem Eickem Weberem o solárním průmyslu

Vyšlo v SOLARZEITALTER 2-2022

Eicke R. Weber je předsedou Evropské rady pro solární výrobu ESMC a iniciátorem výzvy ze 4. srpna 2021 k vyhlášení solární energie za „Důležitý projekt společného evropského zájmu (IPCEI)“- Co z toho zůstalo?

SOLARZEITALTER:
Pane Webere, před rokem jsem s vámi dělala rozhovor o neuspokojivé situaci v solárním průmyslu v Německu a EU. Základem pro to byl váš otevřený dopis, podporovaný zainteresovanými vědci, o vývoji světového klimatu odcházející kancléřce Angele Merkelové (2021). V tomto rozhovoru jste vznesli požadavek – prohlásit solární energii za „důležitý projekt společného evropského zájmu“. O rok později bych ráda probrala politické reakce na vaši výzvu. Problémová situace fotovoltaického průmyslu v EU a v Německu způsobená chybnou – nebo málo angažovanou politikou – znamená, že tento průmysl zůstává závislý zejména na Číně. V době, kdy se znalosti stávají stále důležitějšími.

Eicke Weber:
Bohužel musím říci, že na neuspokojivé situaci solárního průmyslu v Německu a Evropě se změnilo jen málo. Neočekávaná útočná válka ze strany Rusů a sankce, které následovaly, vedly k enormnímu nárůstu cen fosilních paliv. Dnes by mělo být všem spotřebitelům, všem voličům jasné, že energetická politika poslední federální vlády znamenala, že namísto snadno dosažitelného 80% podílu obnovitelných zdrojů v elektrické síti má Německo „jen“ 50 % – to je dobré číslo, ale 80 % by nám ušetřilo mnoho problémů se zvyšováním cen energií!
Při pohledu do budoucna je nám však dnes jasné, že musíme rychle odstranit všechny překážky zavádění obnovitelných energií. Všechny nepřipojené fotovoltaické a větrné systémy, musí být rychle připojeny do sítě. Okamžitě bychom měli povolit nové modely sdílení obnovitelných zdrojů energie, jako je solární a větrná energie. Novým, klíčovým požadavkem je náš návrh na vytvoření postu zvláštního komisaře pro urychlené zavádění obnovitelných zdrojů energie, který by měl mít dostatečné pravomoci, a mohl zkrátit často zbytečně zdlouhavé a těžkopádné schvalovací postupy.

SOLARZEITALTER:
Vzhledem k neuspokojivé situaci v německém a evropském solárním průmyslu zůstává otázka: Jak byl návrh vaší organizace, podporovaný širokou škálou vědců a vědeckých odborných institucí, politicky přijat v Německu a Evropě?

Eric Weber:
Máme široký souhlas a podporu od vědců i od zainteresovaného průmyslu. V tuto chvíli je náš hlavní problém v byrokracii ministerstev, která si ještě pořádně neuvědomila, že jsme vstoupili do nové éry: Ústředním zájmem Německa je, aby výroba i systémy obnovitelné energie byly efektivní a rychlé. Co nejdříve je vybudovat jako součást nového energetického systému s dostatečnými úložišti a sítí, aby bylo možné téměř 100% zásobování energií z obnovitelných zdrojů. Tyto informace se ještě musí dostat od vedení BMWK (Spolkové ministerstvo pro hospodářství a klima) přes státní tajemníky k vedoucím oddělení a mluvčím. Existují náznaky, že se věci začínají ubírat správným směrem

SOLARZEITALTER:
V dopise německému ministru hospodářství jste popsal situaci a poukázal na nízké náklady současné výroby fotovoltaiky. Snížení nákladů, které Německo otevřelo zavedením zákona o obnovitelné energii v roce 2000 a během této doby se rovněž stalo globálním průkopníkem v solárním průmyslu. Dnes je Čína na vrcholu a Německo se stalo osudově závislým. Jaké je stanovisko Ministerstva hospodářství a ministra k tomuto problému?

Eicke Weber:
Jak jsem již zmínil, nevidím problém v tom, že by ministr Habeck nepodpořil naše požadavky a návrhy. Problém vidím spíše v tvrdé byrokracii ministerstva, které samozřejmě vzniklo za úplně jiných okolností, a proto těžko chápe, že nesmíme ztratit týden ani měsíc, pokud vážně chceme, aby se v tomto desetiletí Německo a Evropa opět stali vážnými globálními hráči ve výrobě fotovoltaických systémů a aby se Evropa stala příkladem v rychlé transformaci na nákladově efektivní, bezemisní energetický systém, který bude málo záviset na dovozu a bude cestou ke skutečně udržitelné ekonomice.

SOLARZEITALTER:
Soukromé osoby, průmysl a obchod v Německu stále více spoléhají na nezávislé, přímé dodávky energie. S velkými FV systémy na vlastních střechách nebo účastí na větrných projektech. Kromě toho se rozvíjí trh úložišť, který odráží touhu po autonomii. V sektoru městské výstavby, zejména v nových čtvrtích, se podporují projekty úložišť vodíku pro akumulaci fotovoltaického proudu. Tento „boom“ je však omezován narušením dodavatelských řetězců, zejména u FV modulů z Číny. Co stojí politicky proti vašemu důležitému požadavku na místní solární výrobu?

Eicke Weber:
Nejdůležitější argument který, znovu a znovu zaznívá z BMWK: zkusili jsme to před 10 lety, neuspěli jsme, nechceme podruhé ztratit politický kapitál otázkou domácího FV průmyslu.
Faktem je, že pomocí EEG 2002 jsme vytvořili podmínky pro to, aby se investice do technologií pro poskytování obnovitelných energií, jako je vítr a slunce, které byly tehdy ještě drahé, v první řadě vyplatily. Tím jsme prokázali neocenitelnou službu celému světu. Bez tohoto důmyslného přístupu by velké snížení nákladů jistě také přišlo, ale pravděpodobně až o mnoho let později.
Chybou však bylo, že politické vedení utíkalo před tvorbou průmyslové politiky jako čert před svěcenou vodou. Nechali jsme bídně selhat náš mikroelektronický průmysl, jak drasticky ukazují příklady Quimonda nebo Communicant, které se vypracovaly na světovou špičku technologie, ale nedostaly podporu, kterou potřebovaly, aby přežily krátký hospodářský pokles. Sledovali jsme, jak se v Číně stavěly gigantické fotovoltaické výrobní kapacity a potěšilo nás, že to pro naše dodavatele zařízení znamenalo několik let dobrých obchodů. Vyhnuli jsme se ale tomu, abychom našim fotovoltaickým společnostem poskytli potřebné úvěrové záruky, aby dosáhly také gigawattového měřítka a vybudovali nákladově efektivní výrobu! Když se země řízené autoritativním způsobem nebojí podpořit ze strany státu technologicky zajímavou produkci a hospodářsky soutěží se zeměmi, které poměřuji všechny věci volnotržní doktrínou, pak už nejde o „rovné podmínky“! Je zajímavé, že jak Francie, tak USA již provádějí podstatně pragmatičtější průmyslovou politiku než my v Německu.

SOLARZEITALTER:
Vyhýbavá odpověď ministra hospodářství s odkazem na programy financování není příliš ambiciózní a nenaznačuje aktivity ministerstva k omezení závislostí. Jakou odpověď jste dostali od Evropské komise?

Eric Weber:
Je velmi zajímavé, že s Evropskou komisí jsme již mnohem dále než s federální vládou: 20. května 2022 jsme společně s komisařkou pro energetiku Kadri Simsonovou dali v Bruselu podnět k evropské iniciativě vytvořit téma „Důležitý projekt společného evropského zájmu“, IPCEI – a z obrovského BMWK se nenašel žádný úředník, který by si udělal čas a navštívil tuto událost, byť jen virtuálně! Toto zjevné ignorování procesu, který již na úrovni EU dobře odstartoval vládou země, která vytvořila předpoklady pro revoluční snížení nákladů na přímou sklizeň sluneční energie na Zemi pomocí EEG (Erneuerbare Energie Gesetz – německý zákon na podporu obnovitelných zdrojů energie), nad tím se mi tají dech. A přitom jsme tímto tématem přímo oslovili příslušného ministra a vedoucí spolupracovníky dvěma dopisy, podepsanými čtrnácti, patnácti generálními řediteli společností přímo zainteresovaných na budování německého solárního průmyslu, kteří se k tomuto tématu vyjádřili přímo a zcela jasně, nikdo nemůže říci: To jsme vůbec nevěděli!

SOLARZEITALTER:
Oživení solárního průmyslu v Německu ve spolupráci s EU by mělo být také v zájmu Komise a realizace projektu „Green Deal“. Jaké kroky v tomto směru se tam prosazují nebo byly mezitím zahájeny ve kterých zemích EU?

Eicke Weber:
K naší iniciativě prohlásit výrobu FV IPCEI se zatím připojilo 8 zemí EU v čele se Španělskem. Německo a Francie se ještě nepřidali. Jak jsem řekl, našli jsme dobrou podporu i v rámci Komise, zejména u komisařky pro energetiku Kadri Simsonové.

SOLARZEITALTER:
Pokud jde o výrobu vodíku, Německo se zaměřuje především na rozsáhlé projekty s mezinárodními lokalitami. Na základě modelu dodavatelského řetězce průmyslu fosilní energie. Logika, která se vyvinula z použití fosilního zdroje. Politicky nejistý a nákladný systém, jehož potřeba nevzniká při transformaci s obnovitelnými zdroji energie ani v Německu, ani v EU. Úspory z rozsahu, které mají velké mezinárodní projekty „zlevnit“, mají kromě dodatečných nákladů na transport také „nepředvídatelné“ náklady. Jak vidíte možnosti výroby solárního vodíku v Německu a EU se všemi výhodami pro naše ekonomiky?

Eicke Weber:
Technicky není problém vyrobit významnou část zeleného vodíku potřebného pro německý průmysl zde v Německu. Abychom toho ale dosáhli, musíme dále rozvíjet naše vlastní zdroje solární a větrné energie i všech ostatních druhů obnovitelné elektřiny. Pokud však jde o solární energii, měli bychom mít na paměti, že počáteční náklady kriticky závisí na slunečním záření, které může být v jižní Evropě nebo severní Africe snadno dvakrát výhodnější než v Německu.
Proto bude zajímavé pečlivě prozkoumat možnosti dovozu zeleného vodíku z oblastí bohatých na slunce. Novým závislostem se lze snadno vyhnout, protože zelený vodík lze dovážet ze všech zemí s dobrými větrnými a solárními zdroji. Pro země, ze kterých nelze pokládat potrubí, je atraktivní námořní doprava ve formě chlazeného kapalného vodíku nebo v jiných sloučeninách, jako je metan nebo metanol.

SOLARZEITALTER:
Problémy s dodávkami, ke kterým došlo, je nyní třeba zajistit nákupem fosilních energií ze zemí jako Egypt nebo Katar s rozšiřováním nových infrastruktur, jako jsou terminály H2. Jak hodnotíte toto politické rozhodnutí z hlediska klimatu?

Eicke Weber:
Jak jsem vysvětlil výše, dovoz velkého množství zeleného vodíku se stane velmi atraktivním obchodním modelem. Současně plánované terminály LNG v tom mohou hrát důležitou roli. Proto podporuji toto rozhodnutí.

SOLARZEITALTER:
Německo zahájilo ve velkém výrobu elektrolyzérů pro výrobu H2. Jde o důležitý stavební kámen v dodavatelském řetězci. Mezinárodní závislosti by bylo možné předejít prostřednictvím kombinovaných projektů v EU. Vznikly by výrobní závody s regionálními pracovními místy a regionální přidanou hodnotou. Jaké vidíte možnosti rozvoje tohoto solárního průmyslu v Německu a EU?

Eicke Weber:
Samozřejmě, že kromě výroby zelené elektřiny ze slunce a větru bude budoucí energetický průmysl zahrnovat také mnoho dalších prvků, jako jsou skladování energie, elektrolyzéry a palivové články. Německo je schopno vybudovat příkladná, vysoce automatizovaná výrobní zařízení ve všech těchto technologiích a zavést je po celém světě. Pro německou ekonomiku proto v následujících letech vidím velmi atraktivní příležitosti.

SOLARZEITALTER:
Nejen koaliční smlouva zavazuje – všechny politické příspěvky a prohlášení také zaručují nutnost rychlého přechodu dodávek energie na obnovitelné zdroje. Politická mantra, která by neměla chybět v žádné diskusi! Politické rozhodnutí znovu se v době krize uchýlit k využívání fosilních paliv, sice časově omezené, ale jako nezbytné překlenovací technologii, je předmětem kontroverzních debat. Projekty tohoto typu jsou nejen irelevantní pro klima, ale také nákladné a vyplácejí se pouze z dlouhodobého hlediska. Prostředky, které již nebudou k dispozici na transformaci s obnovitelnými energiemi. Jak hodnotíte toto nebezpečí pro přechod energetického systému?

Eric Weber:
Zde bychom měli odstranit zásadní chybu: Transformace našeho energetického systému, naší ekonomiky, na udržitelný systém založený na obnovitelných energiích často vede k výrazně levnějším řešením než dnešní technologie. Tento systém se stane nezávislým na často drasticky kolísajících cenách fosilních paliv. Umožňuje lokální výrobu elektřiny na základě větru a slunce a spolu s inteligentní sítí, ve které hraje důležitou roli i umělá inteligence pro optimalizované řízení, bude celkově výrazně spolehlivější a předvídatelnější z hlediska nákladů levnější než náš současný, založený na fosilních palivech a systému založeném na jaderné energii. Transformace si samozřejmě vyžádá značné investice,

SOLARZEITALTER:
Jak důležitá je globální politika při rozvoji solárního průmyslu?

Eicke Weber:
Globální politika má samozřejmě zásadní vliv na další rychlou expanzi solárního průmyslu, jak jsme se bohužel museli 24. února 2022 dozvědět. Očekávám, že uznání skvělých příležitostí při přeměně globální ekonomiky na udržitelné oběhové hospodářství založené na 100 % obnovitelných energiích se v tomto desetiletí prolomí, a země a společnosti, které tyto příležitosti rozpoznají v rané fázi, budou nabízet velmi atraktivní příležitosti.

SOLARZEITALTER:
Profesore Webere, děkuji za rozhovor.

Rozhovor vedla Irm Scheer-Pontenagel, vydavatelka SOLARZEITALTER.

(přeložil Milan Smrž)

© eurosolar.cz 2024