Navigace
Zpět na: Home / Časopis

Otevřený dopis Petru Fialovi a odpověď z vlády

 EUROSOLAR. CZ, národní sekce evropské asociace pro obnovitelnou energii
U půjčovny 8/1353, Praha 1, www.eurosolar.org
www.eurosolar.cz milan.smrz@eurosolar.cz


Vážený pane premiére!
Dovolte nám kriticky reagovat na podporu jaderné energii, kterou jste prezentoval na COP 28 v Dubaji.

Cenová inkompatibilita jaderných zdrojů
Jaderná energie dosáhla maxima na světové produkci elektřiny v polovině devadesátých let, přesně v roce 1996, kdy její podíl činil 17,44 %. Od té doby postupně klesal až na hodnotu 9,15 % v roce 2022. S tímto poklesem se ale současně zvýšila cena a prodloužila délka stavby jaderných elektráren. U evropských projektů EPR Olkiluoto se délka prodloužila o 12 let a u reaktoru Flamanville nejméně o stejnou dobu. Francouzský projekt byl zahájen koncem roku 2007 ale do dnešního dne nebyl připojen k síti. Počáteční cena byla 3,3 miliardy euro; v roce 2024 má být konečná cena 13,2 miliardy euro.
V současném roce zajišťuje jadernou výrobu na světě celkem 407 reaktorů s celkovým instalovaným elektrickým výkonem 365 MW. K dosažení Vámi prezentovaného cíle trojnásobné světové produkce by tedy bylo hrubým odhadem třeba vybudovat a k síti připojit (včetně náhrady starých reaktorů) asi tisíc 1 GW nových reaktorů. V současné době se instalovaný výkon ročně zvyšuje maximálně o 1 až 2 GW elektrického výkonu. Uvedený cíl představuje připojení jednoho reaktoru zhruba každých deset dní. Tato představa se zcela vymyká reálným možnostem investorů i několika málo světových firem zabývajících se výstavbou.
Vedle toho je otázkou, kde jaderné elektrárny postavit. Je mnoho zemí, které nemají a odmítají jadernou energii, nebo od ní již odešly. Jde o: Austrálii, Dánsko, Irsko, Litvu, Lichtenštejnsko, Lucembursko, Malajsii, Maltu, Nový Zéland, Norsko, Portugalsko, Rakousko a Srbsko. Německo z jaderné energetiky vystoupilo v loňském roce a Španělsko a Švýcarsko plánují výstup k roku 2030.
Problémy malých modulárních reaktorů
Cenové trendy jaderných a obnovitelných zdrojů jsou v současné době ustálené a jdou proti sobě: jaderná energie zdražuje a obnovitelná energie a akumulace se zlevňují. Představy zlevnění jaderné výroby elektřiny z malých modulárních reaktorů (MMR) se míjí s realitou. Podle předpovědi několika finančních a energetických organizací nebude cena nižší než 120 USD/MWh, což je asi tři až pětkrát více než cena z obnovitelných zdrojů, včetně akumulace.
NuScale – první MMR měla být uvedena do provozu v americkém státě Idaho v roce 2029. Realita je ale jiná: Na začátku listopadu tohoto roku společnost oznámila, že plánovaná elektrárna nevznikne. Je nepravděpodobné, že elektrárna by měla dostatek zákazníků. Partner projektu Utah Associated Municipal Power Systems sdělil časopisu Science, že v blízké budoucnosti se místo jádra zaměří na rozšiřování větrné energie, solárních elektráren a baterií.

Cenový a technologický progres obnovitelných zdrojů a akumulace
Celkové světové investice do kapacit obnovitelné elektřiny mimo vodní zdroje dosáhly v roce 2022 rekordních 495 miliard USD, což je 14krát více než investice do výstavby jaderných elektráren. Samotná větrná a solární zařízení vyrobila v roce 2022 na světě o 28 % více elektřiny než jejich jaderné protějšky, což představuje 11,7 % celosvětové výroby elektřiny, ve srovnání s jadernými 9,2 %.
Perspektivní rozvoj obnovitelných zdrojů a akumulace, objem investic a instalované kapacity vedou ke stálému poklesu ceny obnovitelné energie a činí přechod celé energetiky na 100 % obnovitelných zdrojů realistickou, levnou, decentrální a sociálně schůdnou cestou.
Úspěšně dokončený vývoj a rychlý start nových technologií výroby a skladování obnovitelné energie v roce 2024 přinese další výhody proti jaderné energii v ceně, bezpečnosti, příznivém ekologickém profilu i dostupnosti materiálů. Jedná se především o ferroelektrickou elektřinu, která by měla být podle výrobce desetkrát levnější než dnešní křemíková, stejně jako nová akumulace v průtočné baterii AQUABATTERY, vyžadující jen roztok kuchyňské sole či nové vysoce účinné polymerní baterie POLYJOULE, které neobsahují lithium ani kobalt.
Podle odhadu americké National Renewable Energy Laboratory (NREL) bude po roce 2030-35 (kdy by měl být k síti připojen nový český reaktor) cena elektřiny LCOE z veliké fotovoltaiky, resp. větrných zdrojů s bateriovou zálohou ve středním odhadu na úrovni 25 USD/MWh. V tomto případě nebude cena jaderné elektřiny ani zdaleka konkurenceschopná a povede ke zvýšení zátěže obyvatel a firem.
Česká republika má vhodné podmínky pro rozvoj obnovitelných zdrojů energie, jak sluneční, tak větrné. Podle studie Potsdamského institutu pro klimatickou změnu je potenciál výroby elektřiny z větrných a solárních zdrojů v ČR přes 190 TWh. Tomu nasvědčují i další studie (Christian Breyer, Lappenranta University; Mark Jacobson, Stanford University), ale především praktické příklady v regionech s obdobným klimatem jako má ČR (Rhein Hunsrück, Burgenland, Hassfurt, Aller-Leine Tal…). Stotisícový okres Rhein Hunsrück vyrobil již před několika lety z větru a slunce o ¾ více elektřiny na hlavu než ČR.
Podpora jaderné energie je politickou chybou
Podporovat obrovský rozvoj jaderné energetiky, nejdražšího energetického zdroje, znamená omezit rozvoj obnovitelné energetiky, zvýšit naši závislost na dovozu paliva, posílit další centralizaci energetické výroby, přispívat k dalšímu chudnutí obyvatelstva a poškodit konkurenceschopnost podniků.
Vedle uvedených cenových nevýhod jaderné energie je dále třeba uvést problém chlazení jaderné elektrárny při kolísajících průtocích řek, nízké, ale nenulové riziko fatální havárie i možnost válečného nebo teroristického útoku na jadernou elektrárnu.
Česká sekce evropské asociace EUROSOLAR proto považuje masivní podporu jaderné energetiky a rozsáhlé jaderné plány České republiky za zásadní politickou chybu.

Urgentně Vás, vážený pane premiére, proto žádáme o zásadní revizi energetické koncepce České republiky s těžištěm na budování nejnovějších a nejvýhodnějších obnovitelných zdrojů energie a akumulace, včetně podpory sanace budov do solarplus podoby, nejlépe formou EPC (Energy Performance Contracting), která zajistí sociálně vstřícné financování projektů z úspor za platby energií.

V případě zájmu o další informace jsem Vám kdykoliv k dispozici.

V dokonalé úctě
Milan Smrž
předseda národní sekce a viceprezident evropské asociace EUROSOLAR

------------ODPOVĚĎ--------------------------------

 

Úřad vlády České republiky
Odbor strategie a analýz Sekce Kabinetu předsedy
vlády ČR

Vážený pan
Milan Smrž
předseda národní sekce
viceprezident evropské asociace EUROSOLAR
EUROSOLAR.CZ, z.s.
U půjčovny 1353/8
11000 Praha 1

Čj.: 56841/2023-UVCR-2

Vážený pane předsedo,
z pověření předsedy vlády reaguji na Váš dopis ve věci podpory jaderné energie.
Vláda podporuje cíle pařížské klimatické dohody i klimatické cíle EU, včetně cíle vybudovat
uhlíkově neutrální ekonomiku do roku 2050. V nedávno schváleném Vnitrostátním plánu ČR
v oblasti energetiky a klimatu (Vnitrostátní plán) se vláda zavázala, že strategickým cílem ČR
je snížit podíl fosilních paliv (využívaných bez technologie zachytávání) na spotřebě primární
energie na 50 % do roku 2030 a 0 % do roku 2050 a zcela utlumit využití uhlí pro výrobu
elektřiny a tepla do roku 2033. Cíl uhlíkové neutrality je nemyslitelný bez dalšího rozvoje
obnovitelných zdrojů energie (OZE).
Národní cíl ČR proto předpokládá zvýšení podílu (OZE) na konečné spotřebě na 30 % do roku
2030 oproti 17,7 % v roce 2021. S tím souvisí i rozvoj fotovoltaických elektráren (FVE), který
je za naší vlády na vzestupu. Zatímco na začátku roku 2022 bylo v České republice do sítě
zapojeno okolo 50 tisíc FVE, v polovině roku 2023 to bylo už přes 130 tisíc fotovoltaických
elektráren. Do roku 2030 Vnitrostátní plán počítá s instalovaným výkonem 10,1 GW FVE
zapojených do sítě a 1,5 GW větrných elektráren.
Současně s dynamickým rozvojem OZE vláda počítá i s rozvojem jaderné energetiky, která je
jedním z hlavních faktorů naší energetické bezpečnosti a bez níž by splnění klimatických cílů
bylo v podmínkách ČR nereálné. Proto naše vláda v Evropské unii prosadila tzv. taxonomii,
kdy je i jaderná energie považována jako součást energetického mixu za obnovitelnou
nízkoemisní energii a proto urychlila zahájení tendru na výstavbu nového jaderného zdroje
v Dukovanech, který minulá vláda odkládala a nerealizovala.
Česká energetika bude v následujících letech procházet rozsáhlou modernizací, založené jak
na rychlém rozvoji OZE, tak na rozvoji jaderné energie.
S pozdravem

Ing. Jakub Kajzler
hlavní poradce předsedy vlády
ředitel odboru

Ing. Jakub Kajzler

Digitálně podepsal
Ing. Jakub Kajzler
Datum: 08.01.2024
16:05:17.000+01:00

 

 

 

 

© eurosolar.cz 2024