Navigace
Zpět na: Home / Časopis

Nová studie: 100% obnovitelná elektřina po celém světě je proveditelná a nákladově efektivnější než stávající systém

 Výsledky studie odhalují, že globální elektroenergetický systém plně založený na obnovitelné energii je možný každou hodinu po celý rok a je nákladově výhodnější než stávající systém, který je z velké části založen na fosilních palivech a jaderné energii.
Stávající potenciál a technologie obnovitelných zdrojů energie, včetně skladování, mohou vytvořit dostatečnou a bezpečnou sílu k pokrytí celé globální poptávky po elektřině do roku 2050. Průměrná světová výrobní cena elektřiny (LCOE) činí za předpokladu 100% obnovitelné elektřiny v roce 2050 činí 52 EUR/ MWh (včetně skladování a některých nákladů na síť) ve srovnání s 70 EUR/MWh v roce 2015.

"Úplná dekarbonizace elektroenergetického systému do roku 2050 je možná za nižší systémové náklady než dnes, založené na dostupné technologii. Přechod na energii již není otázkou technické proveditelnosti nebo ekonomické životaschopnosti, ale politické vůle, "uvedl Christian Breyer, vedoucí autor studie, profesor LUT solární ekonomiky a předseda vědecké rady EWG.
Přechod na 100% obnovitelnou energii by snížil emise skleníkových plynů v odvětví výroby elektřiny až na nulu a zásadně snížil celkové ztráty při výrobě elektřiny. Do roku 2050 by tato změna byla schopna vytvořit 36 milionů pracovních míst, o 17 milionů více než dnes.
"Není důvod investovat ani jediný jeden dolar do výroby elektřiny ve fosilních nebo jaderných elektrárnách," řekl prezident EWG Hans-Josef Fell. "Obnovitelná energie poskytuje cenově výhodné zdroje. Je třeba ukončit veškeré plány na další rozšiřování spalování uhlí, plynu a ropy, i jaderné energie. Je nutné zvýšit investice do obnovitelných zdrojů energie a do potřebné infrastruktury pro skladování a sítě. Všechno ostatní povede jen ke zbytečným nákladům a zvyšování globálního oteplování."

Hlavní závěry studie:
• Stávající potenciál a technologie obnovitelných zdrojů energie, včetně skladování, jsou schopny dodávat dostatečnou a bezpečnou energii k pokrytí celé globální poptávky po elektřině do roku 2050. Očekává se, že světová populace se zvýší ze 7,3 na 9,7 miliardy. Celková poptávka po elektřině z 24,310 TWh v roce 2015 se zvýší do roku 2050 na přibližně 48,800 TWh.
• Průměrná výrobní cena 100% obnovitelné elektřiny (LCOE) by v roce 2050 činila 52 EUR/MWh (včetně skladování a některých nákladů na síť) ve srovnání s 70 EUR/MWh v roce 2015.
• Fotovoltaické panely a akumulátory se kvůli rychle se snižujícím nákladům stanou základem elektrického zásobování, přičemž fotovoltaika by měla do roku 2050 dosáhnout přibližně 69%, větrná energie 18%, vodní energie 8% a bioenergie 2% z elektrické produkce v celosvětovém měřítku.
• Podíl větrné energie se do roku 2030 zvýší na 32%. Po roce 2030 se fotovoltaika stane konkurence schopnější. Podíl dodávek elektřiny z fotovoltaických článků vzroste z 37% v roce 2030 na přibližně 69% v roce 2050.
• Klíčovou podporu pro fotovoltaiku přwdstavují baterie. Skladovací výkon v roce 2050 pokrývá 31% celkové poptávky, z čehož 95% je pokryto pouze bateriemi. Skladování baterií zajišťuje především denní akumulaci a plyn z obnovitelných zdrojů poskytuje sezónní akumulaci.
• Celosvětové emise skleníkových plynů se v roce 2015 výrazně sníží z přibližně 11 Gt CO2eq na nulové emise do roku 2050 nebo i dříve, podle celkové ceny průměrných nákladů .
• Celosvětový přechod na 100% elektřiny z obnovitelných zdrojů vytvoří do roku 2050 36 milionů pracovních míst v porovnání s 19 miliony pracovních míst v elektroenergetice v roce 2015.
• Celkové ztráty v systému 100% elektřiny z obnovitelných zdrojů představují přibližně 26% celkové poptávky po elektřině ve srovnání se současným systémem, v němž se ztrácí zhruba 58% primární energie.

Studie "Globální energetický systém založený na 100% sektoru obnovitelných zdrojů energie" bude mít zásadní důsledky pro tvůrce politik a politiky po celém světě, neboť odmítá často používaný argument kritiky, že obnovitelné zdroje nemohou poskytovat plnou dodávku energie na hodinovém základě.

Jedná se o první studii LUT svého druhu, která vypočítává nákladově optimální kombinaci technologií lokálně dostupných obnovitelných zdrojů energie. Vypočítává nejefektivnější cestu k energetickému přechodu pro svět, strukturovaný ve 145 regionech a energie pro dodávku elektřiny na základě hodinových kroků v referenčním roce. Globální scénář přechodu na energie se uskutečňuje v období pěti let od roku 2015 do roku 2050. Výsledky jsou sumarizovány do devíti hlavních regionů světa: Evropy, Eurasie, MENY, subsaharské Afriky, SAARC, severovýchodní Asie, jihovýchodní Asie, Severní Ameriky a Jižní Ameriky.

© eurosolar.cz 2023