Navigace
Zpět na: Home / Časopis

Kvalita je klíčem k budoucnosti obnovitelné energie

   Měli bychom jednohlasně prohlásit, že bez vytvoření vysoce kvalitních výrobků a systémů pro obnovitelnou energii (OE) po celém světě, by budoucnost OE byla otázkou. Na čem se toto tvrzení zakládá? Jak ukazuje zpráva Dr.Palze1, je dobře prokázanou skutečností, že dnešní technologie pro větrné turbíny, biomasu, solární panely na ohřev vody a fotovoltaika (FV) jsou dostatečně kvalitní k zajištění výroby a instalace systémů s dobrým výkonem a trvanlivostí. Je bohužel škoda, že u všech těchto systémů OE byly zaznamenány problémy s kvalitou. Nedostatky se vyskytly nejen v kvalitě výrobků, ale rovněž v jejich instalaci a údržbě. To prohlásil ministr H.Wieczorek-Zeul2 a další. Na rozdíl od jiných odvětví průmyslu si průmysl OE závady ve fungování nemůže dovolit, neboť OE má řadu nesmírně dobře financovaných hlasitých odpůrců a ti jistě využijí nedostatků v kvalitě k pokusům o diskreditaci celého odvětví.
   Ve Washington Post, jedněch z nejvlivnějších novin světa, z 29.května byl na třetí straně hlavní části novin otištěn celostránkový článek, jenž byl ukázkovým příkladem svrchu uvedeného tvrzení: že OE má řadu hlasitých odpůrců a ti dozajista využijí neúspěchů OE k diskreditaci celého odvětví. Tento článek se objevil ve stejných novinách nedlouho po inzerátu z 3. května, zpochybňujícím OE3 zaplaceném společností Exxon Mobil, největší nestátní ropnou společnosti na světě. Netvrdím, že tento celostránkový článek sepsaný panem Williamem Boothem, kmenovým autorem Washington Postu, jakkoliv souvisel s inzerátem firmy Exxon. Svět je plný náhod.
   Rostoucí tlak veřejnosti a rychlý růst průmyslu OE vede k spojenému lobování nesmírně mocného ropného, plynového a uhelného průmyslu a v USA překvapivě zmrtvýchvstalého jaderného průmyslu za drastické omezení či eliminaci většího využití OE.Článek ve Washington Postu přináší obvyklý seznam argumentů k diskreditaci OE a přidává jeden nový argument.

Obvyklé argumenty jsou následující:

(OE) si vyžádá řadu technologických zlepšení a dlouhou dobu na jejich zavedení': toto je starý argument a je dobře známo, že dnešní technologie dokáží poskytnout trvanlivé a spolehlivé systémy OE, jak o tom svědčí FV produkty s pětadvacetiletou záruční lhůtou.Nepříznivé přijetí veřejností: tento argument byl používán již dříve, jak je vidět z podtitulku článku ve Washington Post, ale podpora veřejnosti je zřejmá na mnoha místech světa a navzdory tvrzení článku i v Kalifornii. Veřejná podpora je taková, že Bushova vláda v USA musela svou politiku vůči OE změnit.

Cena:

V některých případech, jako např. u větrné energie, cena problémem není a při rostoucích cenách fosilních paliv by se vítr mohl dokonce stát nejlevnějším řešením. U dalších druhů OE článek zmiňuje 'dotace', ale vykoupení společností California Power veřejnými penězi či náklady na uložení jaderného odpadu jsou elegantně zapomenuty. Kdyby existovala lobby OE, mohla by tento argument jednoduše obrátit.

V článku byl však uveden nový argument:

Kvalita:

pokud by se s tím něco neudělá, mohla by se stát Achillovou patou budoucnosti OE. Tento argument je zmíněn v článku ve Washington Post a patřičné úseky zde budou citovány.Je veliké štěstí, že si průmysl OE uvědomil problém spojený s celosvětovou kvalitou svých výrobků a že jsou podnikány kroky k nápravě tohoto stavu. Zavádění celosvětového procesu kvality se však musí urychlit. Pokud nedojde k rychlé nápravě, problémy s kvalitou by mohly ohrozit budoucí úspěch systémů OE.

Případ solárních panelů na ohřev vody

   Dobrým příkladem potíží s kvalitou je program solárních panelů na ohřev vody v Kalifornii. Asi před 15 lety byla v USA zavedena daňová úleva za instalaci solárních panelů na ohřev vody. Poptávka byla velice vysoká a neboť technologie je relativně jednoduchá, přilákala mnoho společností, které začaly solární panely na ohřev vody vyrábět. Na Floridě bylo těchto panelů nainstalováno ohromné množství a řada z nich se porouchala. Poruchy byly způsobeny nekompetentním designem a instalací a opravy byly svěřeny nezkušeným instalatérům. To vedlo k značnému počtu nespokojených zákazníků, kteří museli tento systém odstranit ze svých střech.
   Po tomto fiasku výrobci solárních panelů na ohřev vody spolu s vládou státu Florida zavedli kontrolu kvality výrobků, instalace a údržby:
Bylo ustaveno Sdružení pro solární hodnocení a certifikaci (The Solar Rating and Certification Corporation SRCC), které stanoví normy pro sluneční kolektory.Floridské středisko solární energie (The Florida Solar Energy Center FSEC) poskytlo testovací zařízení, kde by měly být výrobky a systémy testovány.
   SRCC zavedlo certifikaci solárních kolektorů založenou na testech provedených FSEC.
   Floridská vláda nařídila vydávat instalatérům osvědčení k údržbě nainstalovaných systémů.
   Výsledkem toho je, že nově nainstalované systémy jsou velice spolehlivé a mnoho států v USA přijalo stejný program.
   Problémem však je, že mnoho lidí, kteří odstranili porouchané systémy ze svých střech, či jejich sousedy je těžké znovu přesvědčit, že nový systém bude fungovat. Škoda se již stala. Poruchy pošramotily pověst a k jejímu zlepšení bude potřeba velice dlouhá doba. Citát z článku ve Washington Post4 to dokazuje. Přestože k těmto událostem došlo před 15 lety a problém byl již dávno vyřešen, tvrzení diskreditující solární kolektory může být otištěno v novinách, které čtou všichni američtí politici a mnoho milionů dalších lidí.Problém kvality solárních kolektorů byl rovněž vyřešen v několika zemích (např. v Rakousku, Německu, Švýcarsku apod.) zavedením norem pro testování a udělování licencí, ale mnoho zemí na světě je v souvislosti se solárními ohřívači vody dosud v oblasti "divokého západu". Toho by rovněž mohli využít odpůrci k poškození OE.

Jaká ponaučení z toho plynou?1.Poruchová jakost výrobku, špatná instalace či neodborná údržba vážně ohrozí budoucnost OE.
2.Abychom tomu zabránili, je nevyhnutelné zavést záruku kvality výrobků, výcvik a vydávání licencí technikům provádějícím instalaci a údržbu.
3.Pro solární kolektory v mnoha zemích bez tohoto systému kontroly by bylo třeba zřídit mezinárodní instituci, jako např. plánovanou Mezinárodní agenturu pro obnovitelnou energii (International Renewable Energy Agency IRENA) k podpoře zavádění norem, testovacích zařízení, záruky kvality a výcviku.Případ fotovoltaiky (FV)

   V případě ostatních systémů OE je rovněž zřejmé, že k zajištění zákazníkovy spokojenosti je nezbytné zavést záruku kvality výrobků a osvědčení pro techniky provádějící instalaci a údržbu . Regionální či státní struktura, jaká se vytváří pro solární ohřívače vody, by však byla pro ostatní systémy OE, zvláště pak FV, škodlivá. Byla by na překážku fotovoltaikům, neboť fotovoltaika nejsou regionálním, nýbrž velice rychle expandujícím celosvětovým průmyslem. (V roce 2000 vzrostl o 43%5.) Výrobky a systémy jsou vyráběny a/či sestavovány v mnoha zemích po světě a výrobci je distribuují do celého světa6. Někteří z nich jsou velcí výrobci, ale většinu tvoří střední a drobní výrobci a montéři. Počet organizací zapojených do FV, ať už výrobců, montérů, distributorů, údržbářů jde na celém světě do tisíců.
   Obchodní stránka kvality u FV je rovněž složitou otázkou, neboť ve srovnání se solárními kolektory pokrývá využití FV nesmírně široké spektrum, velikostně od několika MW až po několik wattů a jeho použití k dodávání elektřiny do sítě, k nezávislým drobným domácím systémům SHS (small home systems) a mnoha dalším využitím, např. v telekomunikacích, čerpání vody, ochraně před korozí, apod. Při tomto celosvětovém dosahu a složitosti je otázka kvality obtížným problémem.
   Zvláště u drobných domácích systémů, ale i u dalších aplikací, bylo bohužel shledáno a zdokumentováno množství závad a mylných označení. Nebezpečí pro FV průmysl spočívá v tom, že tyto nedostatky v jakosti jako tomu bylo u solárních kolektorů na Floridě by mohly ohrozit důvěryhodnost jak průmyslu, tak i technologie samotné7. Pokud by celosvětový FV průmysl nepodnikl žádné kroky, jednotlivé země či regiony by zavedly své vlastní FV normy a vlastní systém záruky kvality, jež by se staly překážkou obchodu a FV systémy by nepřístupně zdražily.
   FV obec, zahrnující národní a regionální asociace FV průmyslu, podporované Světovou bankou, UNDP, neziskovými organizacemi apod., si toto nebezpečí uvědomila a rozhodla se vytvořit celosvětový program k nápravě tohoto stavu. V roce 1997 byla ustavena nezisková organizace nazvaná Celosvětový schvalovací program pro FV (the Global Approval Program for PV PV GAP), registrovaná ve Švýcarsku.8
   Účelem organizace PV GAP bylo zavést systém, jenž by jednoduše rozlišil mezi výrobkem s prokázanou dobrou kvalitou a výrobkem, jehož kvalita je neznámá. Kdybychom vyjmenovali všechny použitelné normy a certifikáty vydávané testovacími organizacemi v souvislosti s daným výrobkem, vznikla by nepřehledná změť. Na základě úspěšných programů v jiných odvětvích průmyslu organizace PV GAP zavedla známku FV kvality. Po zkušenostech s tímto konceptem z jiných odvětví, například z vlnařského průmyslu, recyklace apod., PV GAP zavedla známku FV kvality pro součástky a pečeť FV kvality pro FV systémy.
   Označení kvalitních výrobků pomocí známky FV kvality pomůže nejen velkým organizacím jako např. Světové bance jednoduše určit kvalitní FV výrobky v nabídkových řízeních, ale i jednotlivým zákazníkům, často v rozvojových zemích, kteří mnohdy neumějí číst nebo psát. To také dává průmyslu velkou výhodu.
   Známka a pečeť jsou licencí propůjčeny k zobrazení na výrobcích tomu výrobci, jehož výroba a výrobek byly schváleny existujícím, celosvětově uznávaným systémem záruky kvality (Quality Assurance QA). V současnosti je jediným celosvětově uznávaným systémem pro posouzení kvality Systém pro posouzení kvality elektronických součástek (IECQ) organizace IEC. PV GAP v současnosti využívá organizace IECQ k provádění schvalovacího postupu.
   Kritéria PV GAP využívající systému IECQ k schvalování a udělování známky a/či pečetě FV kvality organizací PV GAP jsou uvedena v diagramu č.2.

Několik poznámek k postupu IECQ/PV GAP:

Kvalitní výroba:

   Norma ISO 9000 (ISO 9001 z roku 2001) je mezinárodně uznávanou normou užívanou v mnoha odvětvích průmyslu po celém světě k řízení kvality při výrobním procesu. Světová banka u projektů FV, jež financuje, akceptuje výrobky pokud byly vyrobeny v podniku majícím osvědčení ISO 9000. Několik, ale ne mnoho společností vyrábějících a sestavujících FV systémy již osvědčení ISO 9000 obdrželo.
   Problémem FV průmyslu je to, že mnoho společností o existence této celosvětové jakostní výrobní normy neví, zatímco jiní mají dojem, že zavedení normy ISO 9000 a obdržení osvědčení je pro malé a střední podniky, jež tvoří v FV průmyslu většinu, drahé. Je pravda, že norma ISO 9000, tak jak byla sepsána, není přátelská k uživatelům. Světová banka tudíž poskytla peníze organizaci PV GAP, aby vytvořila výcvikovou příručku pro FV průmysl, která by jednoduše vysvětlila, co je vyžadováno normou ISO 9000 a poskytla podnikům formuláře(?) pro jednoduché a finančně nenáročné zavedení systému řízení kvality podle ISO 9000, bez nutnosti najmout rozsáhlý počet zaměstnanců. Tato příručka byla přeložena z anglického originálu do čínštiny a španělštiny. Evropská komise (EC) hradí náklady za překlad příručky do němčiny a francouzštiny. CD s Výcvikovou příručku v angličtině je možno zdarma obdržet od Světové banky9.

Fotovoltaické normy

   PV GAP propaguje užívání mezinárodně uznávaných norem IEC pro FV. Problém však spočívá v tom, že k dnešnímu dni existují normy IEC pouze pro FV moduly, ale nikoli pro žádné další součástky či systémy. Proces přijímání norem IEC je navíc velice pomalý, trvá celé roky, než se určitá norma přijme. Je tudíž nezbytné ustavit rychlejší proces k zavedení dohodnutých technických specifikací pro FV tam, kde žádná norma IEC neexistuje. Technická komise PV GAP sestavuje Doporučované specifikace (Recommended Specifications - PVRS). Členství v Technické komisi PV GAP je otevřené. Doporučované FV specifikace/předpisy jsou uvedeny na webové stránce PV GAP10.

Laboratoře pro testování FV

   Je-li FV výrobek otestován akreditovanou testovací zkušebnou, výsledky jsou celosvětově uznávány. Bohužel však existuje pouze několik málo akreditovaných zkušeben pro testování FV. PV GAP schválilo dvě v Evropě, jednu ve Spojených státech, jednu v Indii a nedávno byla s pomocí Světové banky jedna zřízena i v Indonésii. Je důležité do systému zavést více akreditovaných testovacích zkušeben, především v rozvojových zemích.

Schvalovací program PV GAP a udělování licence FV značky a pečeti:
   Program PV GAP jako kterýkoliv jiný program záruky kvality je dobrovolný. Výrobci se do něj mohou dobrovolně zapojit. Systém PV GAP nabízí mnoho výhod. Kdyby tento systém nebyl zaveden, FV průmysl by byl vystaven tomu, že by si zákazníci zavedli své vlastní požadavky, či by si každý stát či region ustavil své vlastní normy a schvalovací kritéria, aby ochránil své občany před podřadnými výrobky.

Výcvikové kurzy pro FV průmysl zaměřené na kvalitní výrobu, instalaci a údržbu:
   Výcvik je nesmírně důležitý k zdokonalení infrastruktury záruky kvality FV a dovedení FV průmyslu na celém světě na přijatelnou úroveň kvality. K tomu, aby bylo více podniků vyrábějících FV rovněž v rozvojových zemích schopno obdržet osvědčení ISO 9000, organizace PV GAP pořádala výcvikové kurzy s použitím 'Výcvikové příručky pro výrobce k řízení kvality u FV'. K dnešnímu dni proběhly výcvikové kurzy v Číně (v čínštině), Indii a Jižní Africe. EC financuje pořádání výcvikových kurzů, jež mají proběhnout ve čtyřech jazycích v pěti evropských regionech.

Instalace a údržba

   Článek ve Washington Post upozorňuje11 na další nedostatek tvrdíce, že problém využití sluneční energie spočívá v nedostatku techniků kvalifikovaných k instalaci systémů. Stejný problém existoval při programu solárních ohřívačů vody, jejž floridská vláda vyřešila požadavkem osvědčení. Ale FV se užívá celosvětově a tento problém neexistuje pouze v Los Angeles, nýbrž po celém světě. Řešení tohoto problému je propagováno Institutem pro udržitelnou energii ISP (Institute for Sustainable Power). ISP vyvinul celosvětový certifikační program pro pracovníky zabývající se instalací a údržbou FV, jenž je propagován po celém světě12. K nalezení celosvětového řešení Světová banka financovala ISP, aby vytvořil příručku pro vydávání osvědčení pracovníkům zabývajícím se instalací a údržbou FV a uspořádal výcvikové kurzy v několika rozvojových zemích. CD s touto Výcvikovou příručkou je rovněž možno obdržet zdarma13.
   Certifikační program ISP byl velice dobře přijat v celé řadě zemí, včetně zemí rozvojových. FV průmysl musí po celém světě aktivně propagovat výcvik a certifikaci techniků kompetentních k instalaci a údržbě FV systémů.

Seznam výcvikových příruček:

CD se seznamem výcvikových kurzů týkajících se kvality FV je možno zdarma obdržet od Světové banky14.

Doporučení

   Je nesmírně důležité soustředit nyní více pozornosti na záruku kvality, neboť nekvalitní produkty, špatné instalace a nekompetentní údržba by vážně poškodily budoucnost OE.
OE se v současnosti využívá v mnoha zemích jak průmyslových tak rozvojových. Mezinárodní organizace zabývající se některými aspekty kvality, např. IEC či Mezinárodní Agentura pro Energii (IEA) jsou financovány vládami, ale problém je v tom, že jsou většinou financovány několika průmyslovými státy a zbytek světa dosud neměl právo volit či se I jen zúčastnit jejich zasedání, a nebylo tudíž možné dosáhnout celosvětové dohody.
   K zavedení infrastruktury kvality je třeba dohody všech zemí a regionů. PV AP. a se toho pokouší dosáhnout bez finanční pomoci vlád. Tento přístup vytváří celosvětový konsensus, ale má svá omezení.
   V tomto ohledu by zřízení navrhované Mezinárodní agentury pro obnovitelnou energii (International Renewable Energy Agency - IRENA), s členstvím otevřeným pro všechny země zastoupené v OSN, bylo ideálním řešením. Je proto naléhavě třeba tuto agenturu ustavit a co možná nejrychleji ji uvést do činnosti.
   Jakmile bude zřízena, doporučujeme, aby jedním z jejích prvních a nejdůležitějších kroků bylo zavedení celosvětového systému záruky kvality pro OE a výcvikový program.

Poznámky
1. Dr.W.Palz, IRENA Conference
2. Heidemarie Wieczorek-Zeul, IRENA Conference
3. S.Sklar: Letter to the Editor of the Washington Post, May 12, 2001
4. "Vzpomínal na to, (citace pana Grahama Owena, zakladatele, majitele a jediného zaměstnance na plný úvazek společnosti Go Solar), že rozruch kolem solárních kolektorů v 80. letech vedl ke zklamání z nekvalitního zhotovení a neefektivní úspory energie."
5. Paul Maycock, PV News February 2001
6. Michael Schmela: Photon International 4/2001
7. P.Varadi: Renewable Energy World, Vol.1 No 2
8. P.Varadi: EUROSOLAR Yearbook, 2000
9. www.worldbank.org/astae
10.www.pvgap.org
11."Přes všechny dobré los angeleské záměry a pozitivní solární rysy problémy využívání solární energie stále přetrvávají. Některé jsou ekonomické, jiné technologické; patří sem však i mnohem světštější problémy, často však opomíjené, jako je například nalezení kvalifikovaného dodavatele, kterému může majitel domu důvěřovat, když mu do střechy začne vyvrtávat spousty děr na upevnění zařízení."
12. Institute for Sustainable Power (ISP), Highland Ranch, CO 80126 USA
13. M.C.Fitzgeradl: (ISP) -Certification for the PV Instalation and Maintenance Practitioner - www.worldbank.org/astae
14. Manuals for PV Training Courses for Quality www.worldbank.org/astae

© eurosolar.cz 2024