Navigace
Zpět na: Home / Časopis

Evropské sluneční ceny

Členové výboru pro udělení Sluneční ceny jsou:
Dr.Hermann Scheer, prezident EUROSOLARU, Bonn
Prof.Dr. Hellmut Glubrecht, Hannover
Dr.Wolfgang Hein, Úřad kancléře, Vídeň
Preben Maegaard, Dánské centrum pro obnovitelné energie
Dr.Wolfgang Palz, Komise EU, Brusel
Francesca Sartogo, EUROSOLAR Itálie, Řím
Joanna Tachmintzis, Komise EU, Brusel
Prof. H.U.Wanner, Švýcarské sdružení pro sluneční energii, BernCeny za osobní angažovanostŠvýcarský spolkový prezident Adolf Ogi za veřejnou angažovanost pro sluneční energii

   Nejprominentnějším nositelem ceny za rok 2000 se stal švýcarský spolkový prezident Adolf Ogi, který získal sluneční cenu za neúnavnou podporu sluneční energie. Svou angažovaností prokázal někdejší spolkový rada a současný prezident Švýcarské spolkové republiky již na počátku devadesátých let, že je vizionář. Mnohem dříve, než jiní politici rozeznal potřebu současné doby. Tím, že již v roce 1991 prosadil a podpořil program "Energie 2000 " učinil ze Švýcarska vzorovou zemi v úsilí za zlepšení světa zásobováním obnovitelnou energií. Již dříve převzalo Švýcarsko průkopnickou roli v Evropě ve sluneční architektuře. Obdobně tomu bylo také ve fotovoltaice. Od počátku 90. let si podle návrhu spolkového rady Ogiho vytýčilo Švýcarsko cíl instalovat 10W fotovoltaických zdrojů na každého obyvatele, což se později stalo vzorem pro Evropskou unii. Ogiho neúnavné osobní angažování, víra v budoucnost a proměnitelnost světa a jeho osobní nasazení pro obnovitelné zdroje jej činí nositelem Evropské sluneční ceny 2000.

Jytte Abildstrom (Frederiksberg, Dánsko) ze veřejnou podporu ekologie

   Jytte Abildstrom je herečkou, umělkyní a ředitelkou známého soukromého divadla v Kodani.Má mimořádný talent orientovat humornou cestou zájem dospělých i dětí na potřeby životního prostředí. Jejím povoláním je poukazovat pomocí nejsilnější a nejlidštější zbraně - humoru - na možnosti vědomého zacházení s přírodou. Jytte Abildstrom není jenom propagátorka, současně podle těchto zásad i žije - na svém divadle instalovala solární zařízení a při renovaci využívala recyklované stavební materiály. Jytte Abildstrom může diváky vtáhnout do tématu mnohem intenzivněji než to dokáží knihy, film nebo televize, protože z jeviště nehraje jen pro své diváky, ale také s nimi. Není mnoho těch, kteří se angažují v ekologii tak, jako Jytte Abildstrom a ještě méně těch, kteří to dělají s takovým přesvědčením jako ona.

Piero Dorazio (Todi, Itálie) pro svůj projekt "Slunce a umění"

   Obrazy Piera Dorazia, jednoho z nejvýznamnějších malířů moderny, se v širokém záběru věnují tématu barev a síle jejich výpovědi. Jsou to barvy, které vyčarovala fotosyntéza - proces Slunce a současného bioklimatického prostoru se svou specifickou biodiverzitou. Není náhodou, že Piero Dorazio je veřejným zastánce využívání sluneční energie. V jeho obrazech jde především o slunce jako zdroj světla. Od svého mládí zkouší Dorazio zachytit neobvyklé efekty, kterými působí světlo na naši mysl a našeho ducha, a činí tak dodnes. Zabýval se variacemi někdejší vědy o světelných efektech, optických teoriích vnímáni světla a důležitosti světla pro lidskou existenci. Identifikuje světlo na všech kontinentech a ve všech kulturách se Sluncem, protože stimuluje všechny smysly a všechna vnuknutí. Tím dává podněty k tomu, aby Slunce lidstvo využilo pro lepší životní podmínky. Proto podněcuje již tři desítky let mladé inženýry k tomu, aby vyvíjeli nové systémy pro využívání sluneční energie. Na jeho domě a atelieru jsou sluneční panely, kterými kryje svou spotřebu, po dlouholetém blokování elektrických podniků. Doraziovým heslem je : "Ať žije Slunce!"
   Jeho obrazy jsou k vidění ve velkých světových obrazárnách, v Berlíně v národní galerii. Souborné výstavy jeho děl byly mimo jiné také v Tokiu, Londýně, New Yorku , v Uměleckém muzeu v Mnichově, v pařížském Muzeu moderního umění, na Benátském bienále, v národní galerii v Praze a na vlastní výstavě v Milánu.

Cena pro města a spolky či městské podnikyOkres Rottal-Inn (Německo) za projekt "Rottalská sluneční proměna"

   Projekt "Rottalská sluneční proměna" byl zahájen jako první okresní projekt tohoto druhu v Bavorsku v roce 1995 okresním úřadem Rottal-Inn a původně byl ohraničen jedením rokem. Nejprve bylo ve spolupráci v místními řemeslníky, sdružením pro sluneční energii a sdružením BUND vybráno vhodné sluneční zařízení. Banky poskytly výhodné kredity. V říjnu 1999 bylo podpořeno již 1300 slunečních zařízení s 9500 m2 . Od října 1998 jsou předmětem podpory také teplovzdušná zařízení pro vytápění místností.
   Dalšími projekty byly "Akce sluneční proud", "Rottalský dřevený dům", rottalský projekt kvašení bioodpadu, přeshraniční geotermický projekt, různé projekty na ochranu přírody a regionální tržní projekt "Plinganser" s místními bioprodukty. Ke koordinaci všech slunečních aktivit bylo vytvořena kancelář TWiSt. Okres Rottal-Inn zabezpečuje svým projektem velkolepý příspěvek k energetické proměně. Množství angažovaných společenských skupin zaručuje, že idea udržitelného hospodářství se všemi hospodářskými a sociálními přednostmi hluboce zakotví do myslí obyvatel. Velkým vzorem je skutečnost, že šíře záběru se nezaměřuje jenom na jednotlivé instalace, nýbrž se cílem stalo propojení s hospodářskými okruhy regionu a podpora skutečně udržitelného hospodářství.
   "Rottalská sluneční proměna" je příkladem, který přesahuje okres, a který podněcuje další komunity k následování.

Cena pro průmyslové a komerční podniky a zemědělceEnergetický park WEST (Sattiens, Rakousko) za stejnojmenný průmyslový park

   Energetický park WEST v Sattiens ve Voralbergu v Rakousku je vizionářsky naplánovaný živnostenský park, který je možno dále rozšiřovat. Prozatím má 1500 m2 montážních ploch a 500 m2 kancelářských ploch a jejich energetická spotřeba je ze 100% kryta z obnovitelných energií. Jednoduchá stavební tělesa jsou orientována podle jižní energetické stěny, která současně obsahuje integrované zařízení na výrobu proudu o výkonu 17 kWp , na střeše jsou další zařízení, které mají 45 kWp a dvě blokové elektrárny každá o výkonu 10kW spalující metylester řepkového oleje uzavírají možnosti. Pasivními energetickými prvky, severojižní orientací budov a tepelnou izolací je energetická spotřeba domu 49,56 kWh/m2 . rok, což je hodnota ležící pod hodnotou energeticky úsporného domu (55kWh/m2 . rok).
   Tento inovační projekt je jasným příkladem, že navzdory rizikům, s radostí k experimentům a s investiční vůli může být s pomocí obnovitelných energií vystavěn a provozován téměř energoautarkní průmyslový park.

Cena pro vlastníky nebo provozovatele zařízení Gasser stavebniny AG (Chur, Švýcarsko) za kanceláře a sklady jako sluneční elektrárnu

   Firma Josias Gasser Baumaterialien, AG je významným obchodním partnerem v oblasti stavebních hmot v Graubündenu a okolních regionech. Firma Gasser neobchoduje jenom se stavebními materiály, ale zasazuje se také o udržitelnou výstavbu. Staré budovy skladů firmy byly nahrazeny novými sklady a kancelářemi s vizí budoucnosti. S celkovou energetickou spotřebou 114 MJ/m2 .rok leží 4.5 krát níže než stanoví norma SIA (514 MJ/m2 .rok) a v oblasti vytápění SIA 325 MJ/m2 dokonce 15 krát níže.
   Použité inovativní technologie spočívají na automatickém klimatizačním a světelném systému, systému nočního tepelného režimu a na zastínění. Přímé přínosy jižní fasády, termického solárního zařízení a 88 kWp fotovoltaického zařízení kryjí 132% (!) celkové spotřeby. Přebytečný proud je dodáván na burzu slunečního proudu.
   Nové stavby skladů a kanceláří firmy formulují záměr ekologické výstavby podle firemní strategie Josias Gasser Baumaterialien, AG. Tato stavby jsou vzorem pro nové generace staveb 21.století - pro stavby, které vyrábějí více energie, než samy spotřebovávají, a jejich celkový charakter je funkcionální a architektonicky čistý.

Cena pro lokální nebo regionální spolky jako podporovatele obnovitelných energiíWindkraft - Kooperative Middelgrundens Vindmollelaug (Kodaň, Dánsko)

   Družstvo pro větrnou energii Middelgrundens Vindmollelaug z Kodaně je s 8.000 členy největším družstvem, které bylo v posledních letech založeno. Financováním turbín o výkonu 20 x 2 MW realizovalo družstvo největší offshore větrný park světa.
   Projekt Middelgrundens prokazuje výhodnost větrných turbín nové dimenze, které jsou při 2 MW výrazně výkonnější než offshore větrné elektrárny s dosud užívaným výkonem 500-600 kW. Pomocí nových principů v oblasti stavebních základů a kabelového připojení k síti bylo dosaženo významné redukce nákladů. Zejména je ale třeba vyzdvihnout, že účast 8000 družstevníků, kteří jsou především z oblasti Kodaně, v tomto projektu ukazuje na vysoký zájem obyvatelstva. Projekt dokazuje, že v metropoli jakou je Kodaň je možno založit offshore větrný park, který bude zajišťovat čistý proud jako podíl celkového energetického systému.

Cena za solární stavbyProfesor Thomas Herzog (Mnichov, Německo), za své solárně architektské dílo.

   Profesor Thomas Herzog je jedním z mála architektů, který dovede integrovat znalosti o základních ekologických principech do staveb na vysoké úrovni tvorby. Tím patří k malému počtu architektů, kteří spojují výzkum s praxí, nikoliv v teoreticko-historickém bádání nebo estetice, ale ve výzkumu, kde se přímo spojuje realizace projektu s globální odpovědností.
   Jeho stavby jsou přívětivé, avšak nikoliv nutně spektakulární. Z tohoto hlediska nejsou stavbami, které by vystavovaly na podiv své fundamentální ekologické kvality, ale nabízejí jemnou a inteligentní normalitu, jejichž výjimečnost leží především v úspěšné tvorbě náročných cílů. Prof. Herzog a jeho konstrukční kancelář naplňují profil ekologického architekta se zdrženlivou bravurou, odpovědným pohledem do dálky, jemným citem pro uspořádání a obrovskou inteligencí.

Cena pro mediaSluneční noviny (Vídeň, Rakousko) - za publicistické působení pro obnovitelné zdroje

   Sluneční noviny z Rakouska vycházejí čtyřikrát ročně v celkovém nákladu 55.000 kusů pro potřeby celého německy mluvícího prostoru.
   Sympaticky dělané Sluneční noviny si daly za cíl šířit a podporovat celou šíři tématu obnovitelných zdrojů. Čtenáři jsou informováni o energopolitickém dědí pomocí dobře rešeršovaných reportáží, zpráv z pozadí, interview o rozvoji techniky a nejnovějších inovacích v oblasti energetické techniky, o odvětvích a podnicích, stejně jako realizovaných projektech. Sluneční noviny přitom pokrývají témata od solárního ohřevu vody, přes fotovoltaiku, biomasu, bioplyn, větrnou a vodní energii a solární architekturu, stejně jako témata turismu, dopravy a biozemědělství.
   Ve Slunečních novinách jsou čtenáři přesvědčováni nejenom o morálních, etických a environmentálních argumentech, ale především o argumentech hospodářských a politických, kdy jsou představovány realizované a plánované projekty. Protože pouze touto cestou je možno interesované čtenáře přesvědčit o reálnosti čisté výroby energie.

Zvláštní cena pro transportní systémy s obnovitelnými zdrojiKopf AG, environmentální a energetická technika (Sulz-Bergfelden, Německo) za vývoj a výrobu slunečních člunů.

   Firma Kopf, AG se zabývá v širokém záběru obnovitelnými energiemi. Mimo jiné vyvinula řadu slunečních člunů Solarshuttle v modulárním systému, s flexibilní použitelností.
   Člun RA 66 uveze 50 osob včetně 25 kol, JE 20 metrů dlouhý a 4,6 metru široký. Veškerá energetická spotřeba pochází z fotovoltaického zařízení, které je umístěno na klenuté střeše féry. 52 flexibilních modulů z plastu o jednotlivém výkonu 82 Wp zajišťuje celkový výkon 4.2 kWp . Pohon má 16 kW. Blok akumulátorů pozůstává z 24 jednotlivých baterií a dojez plavidla je 60 km (pouze na baterie) a 100 km v kombinaci se sluncem. Nejvyšší rychlost 15km/hod. Křest lodi byl 19.září 1999 a loď byla uvedena do pravidelného provozu na lince Baienhofen (Německo) - Steckborn (Švýcarsko) na Bodamském jezeře.
   V květnu byl uveden do provozu na hamburském Alsteru zatím největší Solarshuttle RA 82, a v srpnu byla pokřtěna solární féra na Maschsee u Hannoveru a firma měla samostatnou solární výstavku na EXPO 2000.
   Od roku 1975, ještě dlouho před tím, než energetické úspory pohnuly vědomím obyvatelstva, vybudovala firma Kopf AG první sluneční zařízení. Dnes nabízí širokou paletu alternativní energetické a environmentální techniky, přičemž vývoj a výroba solárních člunů budí u veřejnosti největší zájem. Pomocí slunečních člunů mohou být široké masy veřejnosti informovány o možnostech zdroje nezatěžujícího vodu a životní prostředí. Kdo se jednou plaví po vodě bez hluku pomocí síly Slunce získá k těmto přírodním elementům zcela jiný vztah.
   Řada solárních člunů firmy Kopf AG se stala pro celou Evropu měřítkem pro využívání obnovitelných energií v oboru lodí.

BioAlcohol Fuel Foundation (Örnsköldsvik, Švédsko) za projekt BioAlcohol Fuel Promotion.

   Palivo budoucnosti se bude vyrábět z obnovitelných surovin a proto nebude zatěžovat ekologickou rovnováhu. Aby toto nezůstalo pouze vizí, ale stalo se skutečností, o to se již léta zasazuje BioAlcohol Fuel Foundation (BAFF) z Örnsköldsviku ve Švédsku.
   Tato nadace iniciuje a podporuje projekty, které pomáhají vývoji, výrobě a využití bioalkoholu v oblasti pohonných hmot. Těžiště leží zejména v podpoře účinnosti celkového cyklu a zlepšení procesů při výrobě etanolu z obilí a slámy, stejně jako z biomasy z rychleobrátkových lesů a odpadního dřeva.
   Díky vynikající podpoře BioAlcohol Fuel Foundation rychle roste ve Švédsku v posledních letech využívání etanolu jako paliva, takže v současnosti je možno toto palivo ve Švédsku natankovat ve více jak 50 místech.

Německé sluneční ceny 2000

Německé sluneční ceny za rok 2000 byly uděleny dne 28.října v düsseldorfském veletržním centru během probíhajícího veletrhu Glasstec. Řeč před předáním cen přednesl předseda německé sekce EUROSOLARU prof. Willy Leonhardt. Slavnostní řeč ke každému z nositelů ceny pak president EUROSOLARU Hermann Scheer. Jury pro udělení ceny pozůstávala z Hermanna Scheera, prof. Helmuta Glubrechta, Rosy Hemmers, Sigfried Henke, Hans-Peter Hertlein, Willy Leinhardt a Irm Pontenagl.

Nositelé cen:

Kategorie místních uskupeníOkresní úřad Rottal-Inn za akci rottalská sluneční proměna (text viz Evropská sluneční cena)Kategorie průmyslových a komerčních podniků:Schmack Biogas GmbH, Burglenfeld za vývoj a provoz mobilního bioplynového zařízení.

   Firma Schmack Biogas GmbH vyvinula mobilní bioplynovou jednotku, která umožňuje výrobu bioplynu také pro hospodářství s 36 kravami. Zařízení pozůstává z "biologického modulu" s fermentorem vč. plynového prostoru a energetickým modulem se zásobníkem bioplynu a blokovou výrobou elektrického proudu. Při 50 jednotkách velkého dobytka umožňuje zařízení získat po bonifikaci podle EEG (zákon o obnovitelných zdrojích) roční přebytek ve výši 7000 DM, aniž je uváděn profit z výroby tepla. S touto kontejnerovou jednotkou bude umožněna zemědělcům perspektiva dalšího zdroje finančních prostředků k zajištění rodinných farem.

VIVA-Solar GmbH, Andernach za energoautarkní podnikové budovy.

   VIVA-Solar GmbH je výrobce a velkoobchodníkem v oblasti solární termie a solárního proudu. Energetické zásobování firemních budov zřízených roku 1998 jako nízkoenergetické domy je autarkní a založená výhradně na solární energii a biomase. Budova není připojena na veřejnou elektrickou nebo plynovou síť . Roční spotřeba je 56.6 kWh/m2 . Jižní skleněná fasáda z tepelně izolačního skla (k=1.1) umožňuje pasivní využívání slunečního svitu.
Pro zajištění energetické spotřeby jsou instalovány následující zařízení:
bloková elektrárna spalující RME (metylester řepkového oleje), 20kWel , 30kWtep ; 32.3 m2 solárních kolektorů ; fotovoltaické zařízení o výkonu 5.09 kWp ; kotel na dřevo o výkonu 18 - 44 kW - v provozu pouze v zimě. Dodatečně je zabudován zásobník na 3000 litrů a baterie o výkonu 240 Ah/36 kWh. Bloková elektrárna se připojuje pouze tehdy, poklesne-li kapacita baterií na 40% . Výroba tepla a proudu postačuje ze 100%, aby kryla potřeby podniku, také při plánované výrobě solárních kolektorů.
   Při výstavbě nebyly použity žádné materiály, které by nesplňovaly ekologická kriteria.
   Spolu s perspektivou gGmbH (komunální podnik) zde probíhají rekvalifikační kurzy dlouhodobě nezaměstnaných v oblasti solární termie. Za tuto stavbu byla také vyznamenán její architekt Udo Heimermann.

Kategorie vlastníků nebo provozovatelů zařízeníCenou byla oceněna Elisabeta Friedrichová z Hahnbachu za rekonstrukci svého domu a soukromého auta na 100% obnovitelných energií.

   Dům, který pochází z roku 1971 spotřebovával v tomto roce 3900kWh elektrické energie a 4800 litrů topného oleje. Dodatečná izolace tohoto domu snížila spotřebu oleje o 600 litrů a v roce 1981 bylo zřízeno využití dešťové vody pro WC a zahradu. Spotřeba proudu mezitím vzrostla na 10500 kWh za rok. Instalace 6 m2 vakuových plochých kolektorů snížila spotřebu proudu o 4700 kWh. Roku 1991 byl dům zvenku izolován 6 cm korku, což přineslo úsporu 1000 l topného oleje.
   V roce 1993 byl instalován fotovoltaický panel o výkonu 2.25 kWp ,1994 okna omezující tepelné ztráty (900 l oleje a 3600 kWh elektrické energie ze sítě méně).
   V roce 1996 byl nahrazen kotel kogenerační jednotkou na RME 5kWel , 12kWtep a byly pořízeny dva automobily na biodiesel.
   V současné době nepotřebuje dům žádné fosilní energie. Díky dodatečným izolacím byla omezena doba blokové kogenerace, celková roční spotřeba elektřiny je 8357 kWh.
   Osobní auto bylo převedeno na neteř, jako náhrada byl zakoupen VW bus na biodiesel a je užíván obcí jako obecní dopravní prostředek.

Kategorie místních nebo regionálních sdruženíVeřejně prospěšná společnost "Sluneční proud", Auenwald, pro nekomerční tržní pomoc při zavádění zeleného proudu.

   Veřejně prospěšná společnost Sluneční proud (GGS) byla roku 1999 založena s cílem "dodatečnou podporou pomoci ještě nerentabilnímu slunečnímu proudu k prosperitě". Použité prostředky pocházely z daňově odčitatelných příspěvků a darů členů podpůrného sdružení.
   GGS zaměřila svou podporu na biomasu (zemědělská zařízení na výrobu bioplynu z kejdy a drobného organického matriálu), která není podle EEG (německý zákon o obnovitelných zdrojích) dostatečně podporována. Ještě k zákonné podpoře je na jednu kilowatthodinu poskytován příplatek 4 feniků, aby byl zajištěn hospodárný provoz malých energetických zařízení.
   Energetickým využíváním kejdy je při uzavřeném bilanci CO2 zamezeno emisím metanu. Vykvašená kejda má vysokou hodnotu jako hnojivo.

Kategorie solárních stavebDr.Volker Reimann-Dubbers a Heninz M.Rothweiler, Freiburg za energetickou sanaci památkově chráněné budovy do podoby nulemisního domu.

   Vlastník domu pocházejícího z roku 1900, chráněného památkovou péčí, Dr.Volker Reimann-Dubbers si předsevzal, že pomocí obnovitelných materiálů přestaví historickou budovu na nulemisní dům.
   Bylo vybouráno špatně izolované podlaží pod střechou a bylo izolováno konopnou izolací. Před dveřmi (aby byly zachovány v historické podobě) byla nově vystavěna protivětrná zábrana. Okna na schodišti byla zaměněna za krabicová okna a horní část schodiště byla opatřena konopnou izolací. Stěny sklepa z lomového kamene byly zvenku izolovány pěnovým sklem, sklepní překlad byl zateplen na spodní straně deskami z minerálních vláken. Jižní a západní fasáda byly tepelně izolovány 10 cm korku a všechna okna (část 100 let stará) byla dodatečně opatřena tepelně izolačním prosklením. Balkony na západní straně domu byly přebudovány na jednoduše prosklené zimní zahrady.
   K získáni tepla byly na ploché střeše instalováno celkem 19.8 m2 solárně termických kolektorů, stejně jako tepelné čerpadlo; obě zařízení napájejí zásobník teplé vody. Bloková kogenereční jednotka na čistý rostlinný olej dodává 16 kWh tepla a 8 kWh elektrické energie. Přebytečný proud je dodáván do sítě.

Mediální cenaOceněn byl žurnalista Michael Franken z Heinsbergu za souborné publicistické dílo o obnovitelných zdrojích.

   Michael Franken je volným redaktorem, který pro mnohá media připravuje zprávy o obnovitelných zdrojích. Přitom se mu daří prosadit své příspěvky také v těch redakcích, které se k těmto tématům staví spíše zdrženlivě.
   Franken mezi jiným pracuje pro následující redakce: taz, Neue Energie, Die Woche, Frankfurter Rundschau, Rheiniser Merkur, Die Welt, WDR(TV), vdi- nachrichten, Handelsblatt a mnoho oborových časopisů.
   Franken se zabýval cílenou kampaní spolkového sdružení pro ochranu krajiny a publikoval zákulisní důvody této organizace.

Mimořádné cenyEnergetická agentura Severního Porýni Vestfálska (NRW) za mimořádné a nekomerční sluneční poradenství.

   Energetická agentura NRW informuje soukromé i živnostenské spotřebitele nezaujatě a neformálně o tématu využití sluneční energie. Realizuje v NRW kampaň "Solar- na klar" (Nad slunce jasnější), poradenský automobil pro sluneční energii energetické agentury je přítomen při různých příležitostech, byl zřízen solární telefon , solární atlas a sluneční ukazatel.
   Poradenský automobil jezdí na biodiesel, je vybaven SCRT zařízením na čištění výfukových plynů a má instalováno mnoho exponátů a informačních materiálů vztahujících se k obnovitelným zdrojům, včetně databanky výrobků, možností financování a nabídky dalšího vzdělávání.

Integrovaná škola Blankenesen Hamburg za mimořádné aktivity kolem sluneční energie.

   Od roku 1995 realizovala integrovaná škola množství projektů s obnovitelnými energiemi. Sluneční energie je samozřejmou součástí vyučování ve všech stupních techniky. Škola instalovala - také s vlastní prací studentů - sluneční zařízení, mezi nimi fotovoltaiku, solární kolektory a větrnou elektrárnu. V rámci spolupráce s Tanzanií byl vybudován sluneční vařič, instalováno fotovoltaické zařízení a spolu s žáky vodní elektrárna. Sluneční partnerství existuje také se školou v polském Chodziezi a San José v Kostarice.

Hostel "Mirow 21" v Meklenbursku Pomořansku za jeho koncepci s regenerativní energií.

   Hostel Mirow 21 leží v národním parku Müritz v Meklenbursku Pomořansku. Institut pro solární energetický výzkum v Hameln/Emmerthal vyvinul regenerativní energetický koncept pro hostely, které jsou celkově provozovány udržitelným způsobem.
   Budovy jsou orientovány podle solárně architektonických kritérií (jižní expozice) a mají energetickou spotřebu 49 kWh/m2 . Střechy jsou pokryty trávou. 240 m2 slunečních panelů pokrývá třetinu tepelné spotřeby a druhou třetinu 130 kW plnoautomatické topení na dřevěnou štěpku. Bloková kogenerace na rostlinný olej poskytuje 20 kW termického a 10 kW elektrického výkonu. Všechny budovy jsou propojeny sítí teplovodů. Tepelný zásobník s vodou o objemu 75 m3 uskladňuje přebytečné sluneční teplo. Dřevěná štěpka pochází z meklenburské těžby a také řepkový olej je z regionu.
   Polovinu elektrické spotřeby o velikosti 80 000 kWh kryje bloková kogenerace a fotovoltaické zařízení dodává dalších 1600 kWh. Provoz hostelu by měl být udržitelný. Užité potraviny pocházejí z regionálního ekologického zemědělství. Na programu jsou solární workshopy, na nichž budou hosté informováni o solární energii.

© eurosolar.cz 2024