Navigace
Zpět na: Home / Časopis

Demonstrační projekt - Sluneční obec

1. Úvod

Smysl projektu

Cílem projektu je výstavba trvale osídlené a prosperující aglomerace, která by kombinovala energetickou samostatnost a bezodpadovové hospodaření s rentabilitou. V podstatě se jedná o pilotní projekt ekologicky koncipovaného solárního osídlení, které bude provozováno na současné civilizační úrovni výlučně za použití obnovitelných zdrojů energie a s maximální mírou integrace přírodních cyklů do života lidí v obci. Zamýšlené osídlení se tak chce stát předobrazem plnohodnotné, nedevastující a plně uspokojivé varianty k dnešnímu životnímu stylu. Základní filozofií tohoto osídlení nemá být zříkání se způsobu současného života, jako spíše hledání rovnováhy a takových forem, při kterých by nedocházelo k nárůstu negativních následků, ale k jejich minimalizaci.Projekt spočívá na dvou vzájemně se doplňujících rovinách přístupu. V oblasti hledání a využívání přírodních zdrojů energie a netradičních materiálů chce vnést do obce prvky nových, přírodě přátelských technologií, stejně jako na straně druhé chce s tímto přístupem skloubit prvky přírodní a tradiční, zejména v zemědělských postupech, v integraci přírodních cyklů do života jednotlivce a obce a kooperací s přírodním rámcem širokého okolí. Toto spojení se bude v celé šíři prolínat s charakterem staveb, energetiky a řízení odpadového hospodářství, přičemž v této poloze je nutno jej chápat jako faktor rozšíření a nikoliv deprese.

Demonstrační charakter projektu

Důležitým prvkem existence vesnice bude její demonstrační charakter. Je nesporné, že právě trvale žijící a prosperující osídlení bude zásadním přínosem pro demonstraci a propagaci ekologického životního stylu, ekologického vzdělávání a důkazem uskutečnitelnosti solárně autarkního osídlení. Demonstrační aspekt osídlení nechápeme jako výstavbu neobytného nebo nepraktického komplexu, sloužícího občas průběžným exkurzím. Jeho charakter bude naopak realizován setrvalým provozem, protože jenom praktický život v solární obci může být demonstrací uskutečnitelnosti a přínosů.Charakter obytné zástavby bude doplněn vybudováním určitého "centra". Jeho charakter a užití bude voleno podle místních okolností a potřeb - může se jednat o nejrůznější naplnění tohoto smyslu slova: o výukové, školící centrum, o restauraci, bude-li osídlení stát v relativní blízkosti větší aglomerace či se může jednat o klub obyvatel, turistickou ubytovnu, sportoviště ..etc. Toto vybavení bude nejenom doplněním zástavby či zvýšením atraktivity místa, ale současně bude využíváno k demonstraci ekologicky únosného životního stylu.

1.1. Obyvatelstvo sluneční obce

Obyvatelstvo obce bude pocházet z okruhu zájemců a interesentů, kteří jsou částečně již známi za dobu, po kterou se tímto záměrem zabýváme, částečně bude získáno v dalších založených aktivitách sdružení Eurosolar, na e-konferencích a www prezentacích. Předpokládáme maximálně mírně posunuté věkové rozložení obyvatelů, v žádném případě se výběr budoucích obyvatel nebude soustřeďovat na určitou věkovou skupinu nebo sociální vrstvu společnosti. Obyvatele lze na základě délky pobytu v obci charakterizovat do tří základních skupin:
Stálí obyvatelé budou ti, kteří se přistěhují do obce k trvalému pobytu a budou zde trvale hlášeni; počítáme s maximálně 25 osobami v první fázi výstavby, z toho cca 18 osob v produktivním věku.
Dočasní obyvatelé budou především obyvatelé krátkodobých pobytů "na zkušenou", příkladně mladých nezaměstnaných lidí po škole, účastníků vojenské služby v civilu, účastníků různých resocializačních programů, studijních a terapeutických pobytů, studentů konajících seminární a diplomové práce a pod. Předpokládáme nejrůznější formu spolupráce s některými sociálními ústavy, dětskými domovy, apod.V této kategorii odhadujeme počet na 10 osob, z toho s 8 v produktivním věku, při průměrné době cca 6 měsíců za rok.
Hosté a účastníci aktivit se budou především rekrutovat z agroturistických programů, žáků a učitelů školních pobytů pro základní a střední školy a mezinárodních workcampů1 jedná se asi o 26 osob, které budou přítomni průměrně 6 měsíců v roce.
Počet ekvivalentních obyvatel v průměrném roce tedy bude činit po první etapě: 25 + 10/2 + 26/2 = 43 EO

1.2. Principy určující charakter osídlení

Energetická autarknost a základní bezodpadovost
Tento ústřední princip bude zohledněn výlučným používáním obnovitelných slunečních zdrojů a solární optimalizací stavebních linií, orientace, vhodné lokality, materiálů, terénních úprav, ozelenění a integrací prvků sluneční energetiky. Vše v eklektické kombinaci přírodní architektury s integrací moderních i tradičních energetických prvků do staveb. Užívání sluneční energie má mnoho předností; vedle trvalé udržitelnosti a ekologické únosnosti je to především vznik většího respektu k přirozeným přírodním cyklům a život v rámci těchto cyklů a nikoliv mimo ně.Základní bezodpadovost znamená, že všechny odpady budou recyklovány buď na místě nebo odvezeny na recyklaci do specializovaných firem. Odpad nebude v žádném případě produkován jako směsný.
Fakultativní komunitnost
Celý prostor slunečního osídlení včetně prostoru kolem individuálních staveb bude řešen tak, aby mohl být využíván jak individuálně, tak komunitně. Lze preferovat přistěhování z důvodů lépe fungujících vazeb v obci, ze zájmu pozitivně utvářet sousedské vztahů a hledat vyšší možnou kooperaci, společné aktivity, či sdílení některých nákladnějších technologií a předmětů. Všechny tyto možnosti zůstanou zásadně volitelné a prosadí se pouze tehdy, budou-li představovat individuální výhodu.
Kontinuální adaptabilita
Osídlení bude koncipováno na "organické bázi" - jako živý objekt s mnohem vyšší adaptabilitou než je u současných aglomerací, s možností rekonstrukcí a přístaveb "za chodu".

1.3. Ekonomika osídlení

Jakkoliv bude část nákladů na život v obci, orientované do venkovského prostoru, snížena o podíl cen energií, bydlení, pitné vody, likvidaci odpadů nebo cen produkovaných potravin odpovídající zisku dodavatelů či majitelů, bude v každém případě představovat finanční nebo jinak sdílenou zátěž danou nutností obnovy a ekonomické funkčnosti celého systému.Není proto pochyb, že základní otázka, kterou si budou klást všichni potenciální obyvatelé obce bude znít: "čím se tam budu živit?" Je proto nezbytné věnovat tomuto tématu maximální pozornost.Ekonomické vztahy v budoucím osídlení lze rozčlenit do tří základních typů ekonomických aktivit podle převažujícího charakteru orientace jejich působnosti.

Aktivity orientované převážně dovnitř obecní struktury
a)Energetika - bude pozůstávat z kvalifikované údržby a adjustace bezchybného chodu jednotlivých instalovaných energetických zařízení: větrných elektráren, bioplynového generátoru a jeho příslušenství, solárních panelů, solárních článků, obnovitelné biomasy a centrálního otopného systému, včetně řízení systému pomocí softwarového vybavení.
b)Dopravní a nákupní servis - bude zajišťovat nezbytnou dopravu - v rámci obnovitelné energetiky převážně automobilem na stlačený vzduch nebo elektromobilem. Dopravní servis bude účinkovat zejména pro potřeby zásobování, prodeje vlastních výrobků, starání se o autopark, dopravu osob, dětí do školy a pod. Servis bude organizován buď individuálně nebo společně podle dohody účastníků - jedná se opět o fakultativní možnost.
c) Školní a mimoškolní výchova dětí - po uvedení aglomerace do života počítáme s volitelnou organizací mimoškolní výchovy a po jisté době i povinné školní docházky dětí.
d) Pěstební a chovatelské aktivity- v rámci tohoto programu budou pěstovány nejrůznější plodiny, zelenina, ovoce, obiloviny ale i energetické a další technické rostliny, které budou převážně sloužit jednak pro přímou spotřebu, jednak jako vstupy do dalších ekonomických aktivit. Chovatelské aktivity předpokládají chov včel a malého dobytka, případně ryb v rybnících.
e) Odpadní hospodářství- tato aktivita zahrnuje třídění odpadů a další nakládání s nimi - pálení, recyklace, prodej, odvoz, atd...

Aktivity směřující dovnitř mohou být provozovány na úrovni zaměstnaneckého poměru ke zřízenému ekonomickému subjektu.
Počet zaměstnaných osob v těchto aktivitách:
a) 1 - 2
b) 1
c) 0,5
d) 1 - 3
e) 0,5      Celkem zde 4 až 7 míst

Aktivity převážně orientované směrem ven
Tyto aktivity mají přinést do vesnice nezbytné finance
a) Prodej přebytků kvalifikovaného biozemědelství, marketing a organizace prodeje
- větší měrou bude realizován navázáním ekonomických vztahů s ekonomickými strukturami maloobchodu i velkoobchodu v regionu
- jistou měrou bude spotřebováván přímo ve vesnici a bude začleněn do vnitřních ekonomických struktur
b) Řemeslná malovýroba
- bude se specializovat na lokální zdroje surovin, zejména na zpracování zemědělských a přírodních produktů tradičními i moderními (bio)technologiemi
- drobná výroba ze dřeva v oblasti hraček, dřevěných doplňků a drobného nábytku, z odpado- vého dřeva, respektive vhodných dalších odpadů bude realizována výroba ekologických briket
- výroba substrátu pro pěstování rostlin ze zbytků po energetické výrobě bioplynu
c) Agroturistika a specializované pobyty ve vesnici
V rámci vesnice budou realizovány různé typy pobytů pro klienty nerůznějšího typu směrované zejména na alternativní školy, které - jak předpokládáme i na základě naší zkušenosti - ocení vyšší míru "alternativy", i s přihlédnutím k tomu, že tímto způsobem budeme současně prakticky a živým způsobem propagovat energetickou reformu společnosti. V některých vhodných případech počítáme výhledově se zlevněnými pobyty a ekonomickou vstřícností, například částečnou úhradou prací na ekologických projektech v okolí, tvorbě krajiny, brigádních pracích apod. V rámci demonstračních projektů solární energetiky počítáme s pořádáním kurzů, seminářů a praktických pobytů zaměřených na poskytování nerůznějších informací z oblasti ekologické energetiky, recyklace , ale i alternativního způsobu života...d) Hospodářské aktivity v oblasti demonstračního charakteru vesnice
Realizace seminářů, demonstračních pobytů a specializovaných pobytů, které bude plnit jedno z hlavních poslání vesnice. Předpokládáme, že frekventanti seminářů a specializovaných kurzů budou ubytování při vícedenních akcích ve vesnici a budou se tam téže stravovat.
e) Sezónní turistická ubytovna a specializovaná restaurace
Bude-li obec situována v zajímavé krajině, případně i u větší aglomerace, bylo by přínosné poskytovat levné turistické ubytování a stravování zájemcům v maximálním počtu cca 20-25 stálých hostů v letní sezóně.
f) Hospodářské aktivity v oblasti bioplynových generátorů
V této oblasti počítáme především v kooperacích s výrobní, projekční, servisní, vývojovou a poradenskou hospodářskou aktivitou v oblasti komponent malých bioplynových generátorů pro lokální využití, zejména v regionu. Tato aktivita vhodně koncepčně navazuje na demonstrační a propagační charakter vesnice a vytváří hospodářskou aktivitu v jedné z nejdostupnějších oblasti obnovitelné energetiky.
g) Specializovaná školka stromů
Počítáme s vybudováním a provozem specializované školky stromů, ve které by se pěstovaly autochtonní, okrasné i lesní stromy na prodej a dosazování v rámci smluvně udržovaného území. Počítáme rovněž s participací na programech záchrany původních krajových odrůd ovocných stromů a dalších užitkových rostlin.
h) Nezemědělská péče o krajinu
V rámci této aktivity bude možno pracovat v oblasti nezemědělské péče o krajinu, zejména na ochranářských a konzervačních projektech, čištění krajiny, likvidace ekologické zátěže, obnovování biotopů a biokoridorů, revitalizace vodních toků a rybníků a pod.

Počet zaměstnaných osob v těchto aktivitách:
a) 0,2
b) 2
c) 1 - 2
d) 1
e) 0,5
f) 2 - 3
g) 1
h) 2      Celkem zde 9,7 až 11,5 míst

Nezávislé ekonomické aktivityV této podskupině předpokládáme, že ve vesnici budou někteří obyvatelé v produktivním věku, kteří budou vázáni na vesnickou ekonomiku pouze sdílením bydlení a participací na základních vesnických okruzích . Předpokládáme, že tito obyvatelé se budou principiálně rekrutovat z následujících skupin, přičemž zřejmě budou a zůstanou skupinou minoritní.
a) vlastní nezávislé podnikání ( firma nezávislá na ekonomických strukturách obce)
b) zaměstnanecký poměr mimo vesnici
c) svobodné zaměstnání (výtvarné obory, překladatelství, výroba software... )
Počet osob zaměstnaných v těchto aktivitách
a) 2,
b) 2,
c) 1
Celkem 5 osob

Celkový počet zaměstnaných osob
Předpokládáme asi celkem 19 -23 osob v produktivním věku v první fázi obnovy obce v jednotlivých kategoriích podle ekonomických cyklů
Cirkulace pracovníků
Mezi určitými profesemi, které to dovolí a pro jejichž rozvoj bude tento přístup výhodný, předpokládáme volitelnou cirkulaci pracovníků. Na základě zahraničních zkušeností přináší tento způsob s sebou výraznou dynamiku osobního i profesního růstu a má vliv na profesní motivaci jednotlivých členů obce.

Příklady ekonomických cyklů

Funkčnost ekonomiky bude zajištěna v ekonomických cyklech:
Prodej potravin účastníkům různých pobytů
Výroba zemědělských produktů (zelenina, ryby, med, brambory...), případně za pomoci osob účastnících se částečně barterových pobytů rehabilitačních, sociálních a agroturistických a prodej a spotřeba těchto produktů účastníky specializovaných seminářů a dalšími návštěvníky.
Využití dřevné hmoty z oblasti péče o rozptýlenou zeleň v oblasti
V rámci spolupráce se CHKO, resp. se současným přírodním parkem předpokládáme stabilní péči o nelesní zeleň v krajině spojenou s ošetřováním, dosazováním vlastních autochtonních výpěstků jednotlivých druhů místních dřevin a prořízkou starých a poškozených stromů rozptýlené a nelesní zeleně v oblasti. Takto získaná dřevěná hmota bude použita pro místní malovýrobu drobného nábytku, hraček a řeziva a nepoužitelné části stromů budou zpracovány na energii - přímé spalování či ekologické brikety.
Využití chovu ovcí a koz pro tvorbu a ochranu krajiny
V rámci tohoto okruhu bude v využito malé stádo ovcí a koz pro systematickou a ekologicky únosnou péči o luční porosty včetně likvidaci některých agresivních rostlinných druhů a pro znovuobnovení přírodní rovnováhy.
Návaznost odborných seminářů z oblasti obnovitelné energetiky na projekci a prodej komponent bioplynových generátorů
Na pořádání seminářů obnovitelné energetiky a účelových pobytů různých zájemců bude navazovat komerční činnost pozůstávající z projekčních, výrobních instalačních a servisních aktivit, které se budou týkat oblasti, jež je například v Rakousku velice rozvinutá - instalace a výroby bioplynových jednotek. Předpokládáme získání dostatečného know-how a kooperaci s některou místní stavební firmou.

1.4. Energetika vesnice

Základním parametrem energetického zabezpečení autarkní demonstrační obce podle našeho projektu je plné uspokojení energetické spotřeby z obnovitelných zdrojů při zachování současné civilizační úrovně. Tento předpoklad bude realizován energetickým mixem solárních energií tak, aby bylo zaručeno optimální dosažitelné a rovnoměrné zásobování energií.Uvedené energetické výkony a parametry se vztahují na první etapu výstavby obce Hraničky a budou principielně koncipovány tak, aby je bylo možno rozšířit v případě, že se obec rozroste.

Elektrická energie

Malé vodní elektrárny
Optimum pro založení autarkního osídlení představuje lokalizace u malé vodní síly. S ohledem na charakter její značnou provozní nezávislost by bylo možno tento zdroj v případě 2-3 generátorů považovat za páteřní a využívat jeho kapacitu pro zajištění trvalé a nevyhnutelné spotřeby (oběhové čerpadlo otopného systemu, uchovávání potravin, nouzové osvětlení)a pro noční akumulaci
Větrné elektrárny
Určitou část výkonu elektrického zdrojů lze vázat na nepravidelné dodávky, jak je tomu v případě větrné elektřiny. Tato část může být s výhodou použita pro akumulaci do větších kapacit nebo pro nárazové využití většího příkonu.
Fotovoltaické články
Pro denní spotřebu počítáme s elektrickou energií z fotovoltaického panelu, který bude mít předpokládaný maximální výkon asi 4kWp , a budou poskytovat při skutečném výkonu 60 -80 kWh/rok na 100 Wp . Získaná energie 2.400 až 3.200 kWh/rok.
Kogenerace nebo Stirlingův motor
Podle okolností lze provozovat kogeneraci nebo připojit Stirlingův motor pro získání většího množství proudu.
Bioplyn
Na bioplyn budou zpracovávány splaškové vody z vesnice, kde počítáme průměrně s 46 ekvivalentními obyvateli a veškeré organické metanizovatelné odpady. Vznikající bioplyn bude čištěn od sulfanu chelátoželezitou metodou a přednostně využíván pro vaření v jednotlivých domácnostech a kuchyních.Počítáme se dvěma vyhnívacími nádržemi, pracujícími v diskontinuálním režimu. Odpadní voda z metanizace splaškových vod bude čištěna v kořenové čističce. Zbytek po metanizaci bude použit jako hodnotný substrát pro pěstování náročnějších plodin.
Vytápění domů
-pasivní solární vytápění

Všechny domy budou stavebně realizovány s pasivním solárním topením, t.j. budou tepelně přínosně proskleny na jižní straně se vhodným způsobem akumulace tepla do stavebního materiálu a ze severní strany budou domy opatřeny hydroizolací, kryty dostatečnou vrstvou přírodního izolačního materiálu a zatravněny. Při větrání se počítá cca s 85% rekuperací tepla.
Kombinovaná tepelná jednotka
Kombinovaná tepelná jednotka s efektivní regulací pro spalování bioplynu, odpadní organické hmoty, rychle rostoucí biomasy a odpadního dřeva bude v první fázi projektována asi pro 20 solárních domů, pohostinský a komunitní dům, výrobní prostor, a bude mít předpokládaný tepelný výkon 100 - 200 kW. Bude schopna zajišťovat teplo v obdobích kdy nebude možno krýt spotřebu tepla z okamžitých slunečních zdrojů. Může být spojena s kogenerací elektřiny.
Teplá užitkové voda(TUV)
V příhodných obdobích bude TUV zajišťována pomocí slunečních kolektorů integrovaných v potřebném množství do střech domů. V klimaticky nepříznivých chvílích, příkladně za zimních večerů po zatažených či deštivých dnech bude TUV zajištěna napojením na otopný systém.
Záskokový zdroj elektřiny
V solárním mixu postaveném na několikanásobném zajištění dodávky elektrického proudu nepřichází téměř v úvahu, že by došlo k úplnému přerušení dodávky, ale samozřejmě nelze tuto situaci zcela vyloučit. Totální výpadek proudu v nočních hodinách by například mohl v zimním období způsobit obtíže s oběhovým čerpadlem tepelného zařízení, a proto bude jeho nezávislý provoz jištěn zálohovaným zdrojem z akumulátorů o kapacitě schopné přemostit noční období.
Akumulace elektrické energie
Energie bude akumulována do pneumatického zásobníku. Tato energie bude používána pro zpětné získávání elektrické energie a pro "tankování" vozidla s pneumatickým pohonem.
Akumulace tepla
Teplo může být akumulováno do podzemního tepelného zásobníku, aby mohlo být získáno v zimním nebo přechodném období pro použití k vytápění nebo přípravu TUV.
Doprava
Jistý, v optimálním případě zvyšující se podíl na dopravě bude realizován pomocí komerčně vyráběného pneumatického automobilu, který bude napájen přebytečnou energií získávanou z obnovitelných zdrojůTento automobil může být sdílen a využíván zájemci z okruhu obyvatel slunečního osídlení.

1.5 Odpadové hospodářství

Jednoznačně bude definováno a důsledně prováděno třídění veškerého odpadu na spalitelný, kompostovatelný/metanizovatelný, recyklovatelný, inertní a nerecyklovatelný.
Nulová skládka odpadů
Žádná z odpadních látek nebude ukládána běžným netříděným způsobem, ve vesnici nebude zřízena skládka. Chceme dodržovat přírodní princip, při kterém nebude vznikat žádná nerecyklovatelná látka. V období výstavby vesnice, bude hůře recyklovatelný odpadový materiál převážen na jiné skládky, a to v míře velmi omezené.
Ekologický charakter materiálových vstupů
Pořizování materiálových vstupů bude pokud možno v největší míře podřízeno zásadám ekologicky sofistikovaného nákupu s ohledem na vznikající odpady. Bude koncipováno základní pravidlo, že na žádném pozemku nesmí být založena skládka nerecyklovatelného odpadu a ten obyvatel, který do obce vnese nerecyklovatelný odpad, se bude muset postarat o jeho zákonnou likvidaci na vlastní náklady.
Zpracování odpadní vody
Komunální odpadní voda bude svedena z jednotlivých budov do metanizační nádrže, kde bude filtrována a tuhých podílů spolu s dalším organických odpadem bude za anaerobních podmínek vznikat bioplyn, který bude po čištění využit k vaření resp. topení. Odpadní voda po metanizaci bude pokračovat hydrostaticky do sedimentační nádrže a do kořenové čističky odpadní vody.

1.6. Popis jednotlivých objektů obce V dalším je uveden základní popis velikosti a charakteru jednotlivých vesnických objektů

Budovy

Většina budov bude projektována a vystavěna s maximálním podílem přírodních a alternativních stavebních materiálů, zejména pomocí technologie hrázděných staveb s výplní z nepálených lisovaných cihel z hlíny a s izolací z anorganické izolační hmoty. Domy budou orientovány na jih, vybaveny pasivním solárním topením a ze střešní a severní strany budou opatřeny zatravněným izolačním náspem hlíny.

Obytné domy

Celkově 10 domů, z části hrázděné, z části zemní domy, každý o půdorysu obytné plochy 80-100 m2 , a částečně budou vystavěny jako řadové. Obytné domy nebudou podsklepeny a nebudou vybaveny vlastní garáží, kotelnou a hlavní elektrickou rozvodnou deskou, a budou pozůstávat ze společné místnosti s kuchyní, pracovny, ložnice, dětského pokoje, koupelny, WC a příručního sklípku. Domy budou vytápěny zároveň pasivně solárně a centrálně. Budou koncipovány jako částečně jednopodlažní s obytným hrázděným domem s obytným podkrovím. Domy budou vystavěny jako individuálně nezřízené, t.j. bez kuchyňského a koupelnového vybavení s rozvody dimenzovanými pro připojení podle představ budoucích obyvatel.

Komunitní dům s integrovaným energetickým systémem

Celkem jeden objekt o půdorysu 120 m2, v suterénu bude instalována tepelná jednotka pro krizové vytápění všech budov, napájecí čerpadlo systému otopné vody s nouzovým zdrojem napájení, centrální elektrické rozvodné desky a dílna pro drobné práce a opravy. V prvním patře bude místnost sloužící jako komunitní prostor, klub či přednášková místnost.

Pohostinský dům s restaurací

Přízemní dům s obytným podkrovím, koncipovaný jako dům s pasivním slunečním vytápěním a připojený na centrální otopný systém. Objekt bude mít půdorys 120 m2. Vnitřní vybavení domu bude adaptovatelné na různé podmínky, zejména pobyt různě velkých a různě uspořádaných skupin návštěvníků do počtu 25 osob. Objekt bude mít 3 WC a společnou sprchovou koupelnu v přízemí. V návaznosti k němu bude připojen přízemní objekt kuchyně s restaurací a venkovní terasou o celkové zastavěné ploše 120 m2.

Výrobní prostor

Univerzálně použitelný a adaptovatelný, solárně a centrálně vytápěný prostor, použitelný pro jakoukoliv komerční i nekomerční činnost odpovídající ekologickému zaměření obce. Zastavěná plocha bude do 200 m2 a objekt bude přízemní. Počítáme se zpracováváním přírodního materiálu z okolí ( např. v truhlářské dílně), resp. s některou z činností navazujících na demonstrační charakter vesnice (výroba komponent bioplynových generátorů).

Společné garáže

Nepředpokládáme, že všechny rodiny žijící v obci by měly svůj automobil, i když nelze tuto variantu vylučovat. Většina obyvatel se pravděpodobně spokojí se sdíleným automobilem, zejména, když nebude mít každodenní potřebu přepravy do zaměstnání. Z těchto důvodů předpokládáme v uvažovaném rozsahu první etapy výstavby vesnice maximálně 2 auta na stlačený vzduch s bivaletním motorem a 1 auto se spalovacím motorem.
Společné garáže budou vystavěny odděleně od obytných domů, u komunikace budou realizovány jako izolovaná nosná skořepina zahrnutá hlínou a zatravněná.

Energetické stavby, stavby odpadního hospodářství

Malé vodní elektrárny
Mohou být zřízeny téměř výhradně jako zdroje stálé energie, a proto je pouze diskutabilním přínosem napájet je z akumulační nádrže, což býval dříve běžný způsob při kampaňovitém provozu v mlýnech na malých potocích. Optimální pro zajištění je provoz minimálně dvou malých vodních elektráren.
Větrné elektrárny
Předpokládáme, že se bude jednat o dvě až tři malé větrné elektrárny o okamžitém výkonu 5.0 kW.
Výroba bioplynu
Bude spočívat ze solárně vyhřívané vyhnívací nádrže z vhodného materiálu (plastbeton, HDPE), čistící jednotky (sušení plynu a odstranění sulfanu) a vakového zásobníku z vícevrstvé folie. Z důvodů bezpečnosti bude jednotka ohraničena zatravněným hliněným valem a bude umístěna v bezpečné vzdálenosti od obytných budov.
Tepelný zásobník
Sezónní zásobník teplé vody bude realizován jako podzemní izolovaný velkoobjemový zásobník, do jehož stavební nebo tepelné kompozice může být integrován bioplynový generátor, Zásobník stlačeného vzduchuTento nepříliš známý, ale zcela jednoduchý způsob akumulace energie bude realizován podzemním zásobníkem z kontaineru z uhlíkatých vláken a betonové vnější vrstvy, z kterého bude možno jednak čerpat tlakový vzduch pro pohon pneumatického auta, pro další přímé použití, či bude pomocí pneumatického motoru zpět převáděna na elektrickou energii. Tepelné ztráty při kompresi budou zužitkovávány v tepelném hospodářství budov či využity pro přípravu TUV. Počítáme s 5 kubickými metry prostoru a 250 - 300 atmosférami. Podle literatury jsou tepelné ztráty při tomto druhu uskladnění energie 15%.
Kořenová čistička odpadních vod
Bude dimenzována na 80 EO; bude mít rozlohu 400 m2 ve dvou až třech paralelních polích. S ohledem na nutnou temperaci může být lokalizována do systému sezónního uskladnění tepla.
Kolektor
Všechny domy a budovy budou propojeny kolektorem, který bude obsahovat rozvod pitné (užitkové) vody, otopnou vodu, elektrický rozvod různého napětí, bioplyn, kanalizační rozvod a informační kabel. Kolektor bude mít revizní místa a potrubí budou především realizována v HDPE. Kolektor bude částečně veden v zemi, v hliněném valu nad zemí, resp. v izolačním valu severních stěn budov a bude řešen jako přístupný.
Kanalizace
V úrovni propojení jednotlivých domů bude kanalizace vedena v kolektoru a dále pak samostatně k napojení na metanizaci a kořenovou čističku odpadních vod.

© eurosolar.cz 2024