Navigace
Zpět na: Home / Časopis

Zákon o upřednostnění zdrojů obnovitelné energie (Německá verze)

(Zákon o zdrojích obnovitelné energie)Oddíl 1

Účel

Účelem tohoto zákona je napomoci udržitelnému rozvoji zásobování elektřinou v zájmu zvládnutí globálního oteplování a ochrany životního prostředí a k dosažení podstatného zvýšení procentního podílu obnovitelných zdrojů energie na zásobování elektřinou tak, aby se podíl obnovitelných zdrojů energie na celkové spotřebě do roku 2010 přinejmenším zdvojnásobil, v souladu s cíly definovanými Evropskou unií a Spolkovou republikou Německo.

Oddíl 2

Rozsah použití

 1. Tento zákon se zabývá odkupem elektřiny vyrobené veřejnými podniky (utility companies) obsluhujícími sítě k zásobování veřejnosti elektřinou (provozovateli sítí) výhradně pomocí hydrodynamické, větrné, solární a geotermální energie, plynu ze skládek, čističek odpadních vod a dolů či biomasy v rámci územního rozsahu tohoto zákona či v rámci Německé výhradní ekonomické zóny, a kompenzací za tuto elektřinu. Spolkové Ministerstvo životního prostředí, ochrany přírody a jaderné bezpečnosti bude oprávněno určovat pravidla v souhlasu se Spolkovým ministerstvem potravin, zemědělství a lesnictví spolu se Spolkovým ministerstvem hospodářství a technologie přijetím vyhlášky, jež bude podmíněna schválením německým Bundestagem. Zmíněná vyhláška bude blíže stanovovat, které materiály a technické procesy užívané v souvislosti s biomasou spadají do rámce použití tohoto zákona; kromě toho tato vyhláška stanoví odpovídající ekologické normy.
 2. Tento zákon se nebude vztahovat na elektřinu
  1. vyráběnou hydroelektrickými elektrárnami a zařízeními poháněnými plynem ze skládek či čističek odpadních vod s elektrickou kapacitou nad 5 megawatt či zařízeními vyrábějícími elektřinu z biomasy s elektrickou kapacitou nad 20 megawatt, a
  2. vyráběnou zařízeními, v nichž více než 25% je vlastněno Spolkovou republikou Německo či jednou z německých spolkových zemí, a
  3. vyráběnou zařízeními na výrobu elektřiny ze solárního záření s elektrickou kapacitou nad 5 megawatt. U zařízení na výrobu elektřiny ze solárního záření, jež nejsou připojeny nebo přistavěny ke stavbám primárně používaným k účelům jiným než k výrobě elektřiny ze solární energie, bude horní kapacitní limit zmíněný v první výše uvedené větě 100 kilowatt.
 3. Nová zařízení budou taková zařízení objednaná po [zahájení platnosti tohoto zákona]. Reaktivovaná či modernizovaná zařízení budou považována za nová zařízení, pokud budou nahrazeny hlavní části těchto zařízení. Za hlavní budou považovány takové modernizační práce, kde modernizační náklady dosáhnou přinejmenším 50 procent investičních nákladů potřebných k výstavbě zcela nového zařízení. Stávající zařízení budou ta, jež byla objednána před [zahájením platnosti tohoto zákona].
Oddíl 3

Povinnost odkoupit elektřinu a zaplatit kompenzaci

 1. Provozovatelé sítí budou povinni do svých sítí zapojit zařízení na výrobu elektřiny určená ve výše uvedeném Oddíle 2, přednostně zakoupit elektřinu nabízenou těmito zařízeními a kompenzovat výrobce této elektřiny v souladu s ustanoveními v níže uvedených Oddílech 4 až 8. Tato povinnost se bude vztahovat na provozovatele sítě, jehož síť je nejblíže místu zařízení na výrobu elektřiny, za podmínky, že tato síť je technicky způsobilá tuto elektřinu odebrat. Síť bude považována za technicky způsobilou i v případě, kdy bez ohledu na přednostní odběr v souladu s první výše uvedenou větou provozovatel sítě musí za ekonomicky rozumnou cenu svou síť přizpůsobit, aby mohl tuto elektřinu odebrat; v takovém případě bude provozovatel sítě povinen svou síť přizpůsobit bezodkladně, bude-li to vyžadováno stranou zamýšlející dodávat elektřiny. Údaje o síti a o zařízení na výrobu elektřiny budou zveřejněny v případech, kdy budou potřebné pro provozovatele sítě a stranu zamýšlející dodávat elektřinu k tomu, aby mohli sestavit své plány a určit technickou způsobilost dané sítě.
 2. V souladu s níže uvedenými Oddíly 4 až 8, provozovatel následné/upstream přenosové sítě bude povinen elektřinu odkoupit a zaplatit kompenzaci za množství energie zakoupené provozovatelem sítě podle výše uvedeného odstavce (1). Pokud neexistuje domestic/domácí/pro domácnosti přenosová síť v oblasti obsluhované provozovatelem sítě oprávněným k prodeji elektřiny, nejbližší provozovatel domestic přenosové sítě bude povinen tuto elektřinu odkoupit a uhradit za ni kompenzaci, jak je stanoveno v první výše uvedené větě.
Oddíl 4

Kompenzace za elektřinu vyrobenou pomocí hydrodynamické energie, plynu ze skládek, dolů a čističek odpadních vod

Kompenzace za elektřinu vyrobenou pomocí hydrodynamické energie, plynu ze skládek, dolů a čističek odpadních vod bude minimálně 15 feniků za kilowatthodinu. U zařízení na výrobu elektřiny s elektrickou kapacitou vyšší než 500 kilowatt se toto ustanovení bude vztahovat pouze na tu část celkového množství elektřiny dodané během daného účetního roku, jež odpovídá poměru 500 kilowatt k celkové kapacitě zařízení v kilowattech; tato kapacita bude vypočítána jako celoroční průměr průměrné faktické elektrické kapacity měřené v různých měsících roku. Cena za ostatní elektřinu by měla být minimálně 13 feniků za kilowatthodinu.

Oddíl 5

Kompenzace za elektřinu vyrobenou pomocí biomasy

 1. Následující kompenzace se bude vyplácet za elektřinu vyrobenou z biomasy:
  1. Minimálně 20 feniků za kilowatthodinu u zařízení s elektrickou kapacitou do 500 kilowatt.
  2. Minimálně 18 feniků za kilowatthodinu u zařízení s elektrickou kapacitou do 5 megawatt.
  3. Minimálně 17 feniků za kilowatthodinu v případě zařízení s faktickou elektrickou kapacitou nad 5 megawatt; toto nařízení však nevejde v platnost dříve než začne platit vyhláška popsaná ve druhé větě Oddílu 2(1).
  První část druhé věty výše uvedeného Oddílu 4 bude platit mutatis mutandis.
 2. Od 1.ledna 2002 budou minimální kompenzační ceny určené v (1) výše pro nová zařízení objednaná k tomuto datu sníženy ročně o jedno procento; ceny budou zaokrouhleny na jedno desetinné místo.
Oddíl 6

Kompenzace za elektřinu vyrobenou z geotermální energie

Následující kompenzace se bude vyplácet za elektřinu vyrobenou z geotermální energie:

 1. Minimálně 17,5 feniku za kilowatthodinu, pokud má dané zařízení elektrickou kapacitu do 20 megawatt, a
 2. Minimálně 14 feniků za kilowatthodinu, má-li dané zařízení elektrickou kapacitu nad 20 megawatt.

První část druhé věty ve výše uvedeném Oddílu 4 bude platit mutates mutandis.

Oddíl 7

Kompenzace za elektřinu vyrobenou z větrné energie

 1. Kompenzace za elektřinu vyrobenou z větrné energie bude minimálně 17,8 feniků za kilowatthodinu po období pěti let od data zadání objednávky. Kompenzace pro zařízení, jež po toto období dosáhnou 150 procent referenčního výkonu vypočítaného pro referenční zařízení, jak je popsáno v Doplňku k tomuto zákonu, bude tudíž minimálně 12,1 feniku za kilowatthodinu. Pro ostatní zařízení, bude období zmíněné v první výše uvedené větě prodlouženo o dva měsíce za každých 0,75 procenta, o které jejich výkon zůstane pod 150 procenty referenčního výkonu. Pokud je tato elektřina vyrobena zařízeními umístěnými minimálně 3 námořní míle směrem do volného moře od základních vzdáleností užívaných k vyznačení teritoriálních vod a pokud jsou tato zařízení objednána před 21.prosincem 2006, budou lhůty určené v první a druhé výše uvedené větě devět let.
 2. Pro stávající zařízení bude datem zadání zakázky definované v první větě výše uvedeného odstavce (1) [datum zahájení platnosti tohoto zákona]. Pro tato zařízení bude období definované v prvních třech větách výše uvedeného odstavce (1) sníženo o polovinu životnosti zařízení od[data zahájení platnosti tohoto zákona]; v žádném případě by však toto období nemělo být kratší než čtyři roky počínaje [datem zahájení platnosti tohoto zákona]. Pokud pro tato zařízení nejsou k dispozici P-V křivky, oprávněná instituce, definovaná v Doplňku, smí provést nezbytné výpočty na základě plánů pro typ daného zařízení.
 3. Od 1.ledna 2002 budou pro nová zařízení objednaná k tomuto datu minimální kompenzační částky stanovené výše v odstavci (1) ročně sníženy o 1,5 procenta ; vyplácené částky budou zaokrouhleny na jedno desetinné místo.
 4. Pro uskutečnění ustanovení odstavce (1) bude Federální ministerstvo hospodářství a technologie zplnomocněno přijmout vyhlášku určující pravidla pro výpočet referenčního výkonu.
Oddíl 8

Kompenzace za elektřinu vyrobenou pomocí energie solárního záření

 1. Kompenzace za elektřinu vyrobenou pomocí energie solárního záření bude minimálně 99 feniků za kilowatthodinu. Od 1.ledna 2002 bude pro nová zařízení vyrábějící elektřinu objednaná k tomuto datu minimální kompenzace ročně snížena o 5 procent; vyplácené částky budou zaokrouhleny na jedno desetinné místo.
 2. Povinnost vyplácet kompenzaci podle odstavce (1) se nebude vztahovat na fotovoltaická zařízení objednaná po 31.prosinci roku následujícím po roce, v němž fotovoltaická zařízení, jež podle tohoto zákona mají nárok na kompenzaci, dosáhnou celkové kapacity 350 megawatt. Před ukončením povinnosti vyplácet kompenzaci podle odstavce (1) přijme německý Bundestag následný kompenzační program, jenž provozovatelům zařízení umožní spravovat jejich zařízení se ziskem, berouc v úvahu pokles nákladů marginal unit/marginálních nákladů na jednotku? dosaženého do té doby na poli systémové techniky.
Oddíl 9

Obecná ustanovení

 1. Minimální kompenzační částky stanovené v Oddílech 4 až 8 budou vypláceny nově objednaným zařízením po dobu 20 let od roku zadání zakázky, vyjma zařízení vyrábějících elektřinu pomocí hydrodynamické energie. Pro zařízení objednaná před zahájením platnosti tohoto zákona bude rok 2000 považován za rok zadání zakázky.
 2. Pokud je elektřina vyrobená různými zařízeními účtována pomocí společného měřícího přístroje, bude výpočet částek různých sazeb kompenzace založen na maximální faktické kapacitě jednotlivých zařízení. Pokud je elektřina vyráběna několika konvertory větrné energie, výpočet kompenzace nehledě na první výše uvedenou větu bude založen na kumulativní hodnotě těchto zařízení.
Oddíl 10

Náklady na síť

 1. Náklady spojené s připojením zařízení uvedených výše v Oddíle 2 k technicky a ekonomicky nejvhodnějšímu připojovacímu bodu sítě budou hrazeny provozovateli zařízení. Provedení tohoto připojení musí odpovídat technickým požadavkům provozovatelů sítě v daném případě a musí být v souhlasu s ustanoveními uvedenými v Oddíle 16 Energiewirtschaftsgesetz (Zákona o hospodaření s energií) z 24.dubna 1998 (List federálního práva I, str.730). Provozovatel zařízení bude mít nárok nechat připojení provést buď provozovatelem sítě nebo kvalifikovanou třetí stranou.
 2. Náklady spojené s úpravou sítě výhradně za účelem připojení nových zařízení v souhlasu s Oddílem 2 pro odběr a přenos energie dodávané do sítě pro veřejné zásobování elektřinou budou hrazeny tím provozovatelem sítě, jehož síť bude muset být upravena. Provozovatel sítě vyčíslí konkrétní vyžadovanou investici uvedením podrobností nákladů. Provozovatelé sítí budou oprávněni zahrnout svoje náklady při určování poplatků za užívání sítě.
 3. Jakékoli spory budou urovnávány smírčím střediskem na Federálním ministerstvu hospodářství a technologie za účasti zainteresovaných stran.
Oddíl 11

Celonárodní vyrovnávací program

 1. Provozovatelé přenosových sítí budou povinni zaregistrovat jakékoliv rozdíly v množství odkoupené energie a kompenzačních částek uhrazených podle výše uvedeného Oddílu 3 a vyrovnat tyto rozdíly mezi sebou způsobem stanoveným níže v odstavci (2).
 2. Do 31.března každého roku provozovatelé přenosových sítí určí množství odkoupené energie v souhlasu s výše uvedeným Oddílem 3 a procentní podíl, jež toto množství představuje vzhledem k celkovému množství energie dodané konečným spotřebitelům buď přímo provozovatelem či nepřímo prostřednictvím následných sítí. Pokud provozovatelé sítí odkoupili množství energie větší než je tento průměrný podíl, budou oprávněni energii prodat ostatním provozovatelům přenosových sítí o obdržet od nich kompenzaci v souladu s výše uvedenými Oddíly 3 až 8, dokud tito ostatní provozovatelé sítí nezakoupí objem energie rovný výše zmíněnému průměrnému podílu.(3 )Měsíční splátky budou spláceny v souladu s vyrovnávacími částkami a očekávanými platbami.
 3. Veřejné podniky dodávající elektřinu konečným spotřebitelům budou povinny odkoupit elektřinu a zaplatit kompenzaci za tu její část, kterou jejich pravidelní provozovatelé přenosových sítí odkoupili v souladu s výše uvedenými ustanoveními (2). První věta se nebude vztahovat na ty veřejné podniky, pokud je v poměru k celkovému objemu elektřiny, již dodávají, minimálně 50 procent dodané elektřiny tvořeno elektřinou definovanou v Oddíle 2 (1) v kombinaci s výše uvedeným odstavcem (2). Ta část elektřiny, kterou by veřejné podniky měly odkoupit v souladu s první větou, bude záviset na množství elektřiny dodané daným veřejným podnikem a bude určena takovým způsobem, aby každý veřejný podnik obdržel relativně rovnocenný podíl. Povinný objem k odkupu bude vypočítán jako poměr celkového množství elektřiny dodané do sítě podle Oddílu 3 a celkového množství elektřiny prodaně konečným spotřebitelům; z této sumy je navíc třeba odpočítat množství elektřiny dodané veřejným podnikem v souladu s druhou výše uvedenou větou. Kompenzace specifikovaná v první výše uvedené větě bude vypočítána jako průměrná kompenzace za kilowatthodinu zaplacená všemi provozovateli sítí dva kvartály předem (?- two quarters earlier) v souladu s Oddílem 3. Elektřina zakoupená v souladu s první větou nesmí být prodána za hodnotu kompenzace zaplacenou v souladu s pátou větou, pokud je tato elektřina na trhu nabízena jako elektřina v souladu s Oddílem 2 či jiná srovnatelná elektřina.
 4. Každý provozovatel sítě bude povinen ve vhodnou dobu poskytnout ostatním provozovatelům sítí údaje potřebné k provedení výpočtů zmiňovaných výše v (1) a (2). Každý provozovatel sítě má nárok požadovat, aby údaje ostatních provozovatelů sítí byly podrobeny auditu provedenému nezávislým autorizovaným účetním či znalcem jmenovaným na základě vzájemné dohody. Pokud není možné dohody dosáhnout, autorizovaný účetní či znalec bude jmenován prezidentem vyššího oblastního soudu, jež má jurisdikci v sídle provozovatele sítě s nárokem na vyrovnávací platby.
Oddíl 12

Zpráva o vývoji

Do 30.června každé dva roky po začátku platnosti tohoto zákona zveřejní Federální Ministerstvo hospodářství a technologie zprávu sepsanou ve spolupráci s Federálním ministerstvem životního prostředí, ochrany přírody a jaderné bezpečnosti spolu s Federálním ministerstvem pro potraviny, zemědělství a lesnictví o pokroku dosaženém v uvádění na trh a ve vývoji nákladů zařízení na výrobu elektřiny specifikovaných v Oddíle 2; a k 1.lednu každé dva roky po roku zahájení platnosti tohoto zákona Ministerstvo tam, kde to bude nutné, navrhne úpravy kompenzačních částek specifikovaných v Oddílech 4 až 8 a míry jejich snížení, v souladu s technologickým pokrokem a tržním rozvojem v souvislosti s novými zařízeními; Ministerstvo navíc navrhne prodloužení doby k výpočtu výkonu konvertoru větrné energie, jak je upřesněno v Dodatku, na základě zkušenosti s dobou určenou tímto zákonem.

Dodatek
 1. Referenčním zařízením bude konvertor větrné energie určitého typu, pro nějž může být vypočítán výkon na úrovni referenčního výkonu na základě křivky P-V (křivka elektřina/power-síly větru) naměřené autorizovanou institucí na referenčním místě.
 2. Referenční výkon bude množství elektřiny, jenž by každý specifický typ konvertoru větrné energie, berouc v úvahu i jednotlivé výšky středů (hub height střed vrtule?), vyrobil během pěti let provozu počítáno na základě měřených P-V křivek pokud by byl postaven na referenčním místě.
 3. Typ konvertoru větrné energie bude definován určením modelu, swept rotor area (to nevim plocha rotace?), odhadovaným elektrickým výkonem a výškou středu podle specifikací výrobce.
 4. Referenčním místem bude místo stanovené pomocí Rayleighovy distribuce s průměrnou roční rychlostí větru 5,5 metru za sekundu ve výšce 30 metrů, logaritmickým větrným profilem ramene vrtule a ostrostí 0,1 metru.
 5. P-V křivka bude korelací mezi rychlostí větru a energetickým výkonem (bez ohledu na hub height-výšku středu) stavenou pro každý jednotlivý typ konvertoru větrné energie. P-V křivky budou stanoveny v souladu se standardním postupem definovaným v Technische Richtlinien für Windenergieanlagen (Technické směrnice pro konvertory větrné energie), rev.3, k 1.lednu 2000, vydanými společností Fördergesselschaft Windenergie e.V. (FGW), Hamburk, či v Postupu měření energetické výkonnosti (Power Performance Measurment Procedure), verze 1, vydaným v září 1997 Sítí evropských měřících ústavů (Network of European Measuring Institutes MEASNET), Brusel, Belgie. P-V křivky, jež byly stanoveny pomocí srovnatelného postupu před 1.lednem 2000, mohou být rovněž používány místo P-V křivek popsaných ve druhé větě, pokud stavba větrných konvertorů typu, pro něž platí, nebude zahájena v územním rámci tohoto zákona po 31.prosinci 2001.
 6. Měření P-V křivek a výpočet referenčních výkonů různých typů konvertorů větrné energie na referenčních lokalitách budou pro účely tohoto zákona provedena institucemi akreditovanými k měření P-V křivek podle výše uvedené definice v (5) v souladu s Obecnými kritérii pro činnost testovacích laboratoří (DIN EN 45001) z května 1990. Jména těchto institucí budou publikována pro zájemce Federálním ministerstvem hospodářství a technologie ve Federálním úředním listě (Federal Official Gazette).
© eurosolar.cz 2019

Zveme vás na
křest knihy Milana Smrže

15.2.2018 v 18:30
v kavárně Člověka v tísni
v zadním traktu domu Langhans na adrese: Vodičkova 707/37, 110 00 Nové Město