Navigace
Zpět na: Home / Časopis

V Berlíně uděleny evropské sluneční ceny za rok 2006

Cena pro města, obce, okresy a městské podniky

Obec Mureck, Rakousko

Cílem energetické politiky města Mureck v jižním Rakousku je zajistit regionální spotřebu z obnovitelných zdrojů energie. Díky zemědělské orientaci regionu se zájem koncentruje převážně na zpracování biomasy. Jako prvnímu na světě se společenství podařilo zajistit úplné pokrytí energetické spotřeby z biomasy, čímž se region Mureck stal vzorem energeticky nezávislého regionu. Základem zásobování je výroba biodieselu, elektřiny a tepla. Organizátorem celé aktivity je firma Nahwärme Mureck. V současné chvíli produkují zařízení na výrobu biodieselu, výtopna na biomasu a bioplynová stanice sloužící k výrobě proudu celkem 110 GWh energie, přičemž spotřeba regionu činí 78 GWh. Tak pokrývá region svou energetickou spotřebu z 140% z obnovitelných energií, což umožňuje rovněž se stát energetickým exportérem.

Energetická agentura okresu Jämtland, Švédsko

Cílem švédského regionu Jämtland je 100% zásobování energetické spotřeby. Nesleduje tedy jenom švédský projekt „pryč od ropy“, ale chce se zcela osvobodit od všech obnovitelných energií. Okres zvolil svou cestu, která je založena na individuální práci tak, aby každý pochopil nutnost proměny. K tomu slouží práce s veřejností a podpůrné programy, semináře a školení o proměně klimatu, které podporují povědomí o problému a informace pomáhají orientaci a aktivují lidi, aby vzali svůj osud do svých rukou. Existuje podpora a bonusové programy pro nákup vozidla, které bude jezdit ekologicky únosnými biopalivy, například bezplatná parkovací místa. Topení na topný olej se nahrazuje dálkovým topením z teplárny provozované na biomasu. Spotřeba topného oleje od roku 1997 klesla o 40%. 60% celkového tepla a 90% celkové elektřiny pocházejí z obnovitelných energií. Region Jämtland se tedy nachází na nejlepší cestě k energetické autonomii.

Cena pro průmyslové, komerční a zemědělské podniky

Firma Solarcentury Velká Británie

Firma Solarcentury se stala největší firmou instalující sluneční systémy v Británii, úzce spolupracuje s architekty a inženýry a radí jim v otázkách slunečních staveb. Především je nutno vyzdvihnout významný projekt botanické zahrady Eden v Cornwallu, který na sebe upozorňuje spektakulární konstrukcí střechy. Vedle komerčních projektů se zájem také koncentruje na veřejné stavby, školy, a zastávky, které firma přestavuje krok za krokem na sluneční stavby. Vedle toho firma vytváří také vlastní energeticky úsporné a restrukturační koncepty, které všechny dohromady činí energetickou proměnu stále konkrétnější. Zakladatel firmy Jeremy Leggert tak vytvořil excelentní příklad uvnitř i navenek udržitelného podniku. V podniku pracují podle pravidel recyklace, odpovědného užívání vody a ekologicky zaměřeného transportního systému a směrem ven dodávají know- how nulemisního energetického zásobování.

Cena pro majitele nebo provozovatele zařízení pro využití obnovitelných energií

Rodina Aeberhard, Vivy-Energie Sárl, Švýcarsko

Rodina Aeberhardových vystavěla své hospodářské budovy vzorově ve smyslu využívání obnovitelných energií v zemědělském podniku. Na střechách se nachází 110 kW fotovoltaická elektrárna. Aby bylo možné realizovat solární zařízení celoplošně, byla střecha naprojektována přímo podle rozměrů slunečních panelů. Jejich účinnost je zvýšena odsáváním teplého vzduchu pod články a tento vzduch je dále využíván pro sušení sena. Proud odebírá za speciální cenu regionální elektrický podnik „groupe e“. Rodina Aeberhardových považuje solární zařízení za základ jejich vlastního zabezpečení na stáří a taky využívá všech výhod, které pro ně samé, pro podnik a pro energetické zásobování plynou ze sluneční energie. Beát a Elsbeth Aeberhardovi mají v úmyslu ještě realizovat bioplynovou jednotku, čímž učiní další krok od zemědělského k energetickému hospodářství.

Cena pro lokální nebo regionální sdružení jako podporovatele projektů obnovitelných energií

Les Amis de l´EcoZAC, Francie

Od roku 2005 bojují Přátelé l´EcoZAC za stavbu první ekologické městské části v 13 obvodu Paříže. Mělo by zde vzniknout asi 20.000 m2 bytové a obytné plochy, 5.000 m2 veliká zelená plocha, stejně jako některé veřejné budovy. Koncept systému spočívá v nízkoenergetických a pasivních domech, které budou využívat obnovitelné energetické zdroje spolu se částí bez automobilového provozu a se vzorovým napojením na veřejnou dopravu. Projekt má rovněž sloužit zapojení sociálně slabších spoluobčanů i dalšímu vzdělávání místních řemeslníků v oblasti obnovitelných zdrojů energie. Vznikne rovněž centrum pro obnovitelné energie a ekologické stavby. Intenzivní mediální a veřejná práce, organizace informačních večerů a studijní cesty pro novináře, lokální politiky, úředníky samosprávy a lokální osobnosti byly důvodem stálého růstu podpory projektu. Přátelé l´EcoZAC pracují s plným nasazením pro projekt, který má pro celou Paříž a ostatní metropole symbolickou sílu a přitažlivost. Evropská cena se uděluje jako výraz uznání za angažovanost.

Cena pro sluneční stavby a sluneční rozvoj měst

Prof. Fco. Javier Jimenéz Leube, Universidad Politechnica de Madrid, Španělsko
„Magic Box“ - sluneční dům pro 21.století

„Magic Box“ je projektem polytechnické univerzity v Madridu. Projekt integruje interdisciplinární a otevřenou kombinaci aktuální technické a architektonické znalosti. Cílem projektu jsou životní kvalita, inovativní design a udržitelné zásobování energií, kterých se má dosáhnout bioklimatickou architekturou, atraktivní integrací slunečních technologií a racionálním využitím jednotlivých částí budovy. Zvláštností Magic boxu je jeho „organická“ struktura. Je koncipována jako „dýchající“ a „pohybující“ se organismus, který harmonizuje s vnitřními a vnějšími podmínkami. Posuvné stěny umožňují například obyvatelům rozdělovat nebo skládat svůj vnitřní prostor. Především je to ale „bioklimatický design“. Dům nepotřebuje žádný otopný systém a žádnou klimatizační jednotku, ale využívá slunce, vodu, vítr a přirozené stavební materiály tak racionálním způsobem, aby dosáhl optimálních vnitřních podmínek při minimální spotřebě energie. Fotovoltaický systém je dynamický, takže se stále přiklání ke slunci, čímž se jeho energie optimálně využívá. Vedle výroby proudu je ale pro estetiku domu stejně důležitý design, a tím tvůrci učinili krok k integraci sluneční techniky do architektonické praxe. Magic box je jak svou konstrukcí, jako i flexibilitou přesvědčivým ukazatelem ve směru solárních staveb.

Cena pro media

tz Mnichov, Německo

Na podzim a v zimě 2005 věnovaly bulvární noviny tz šest týdnů denně jednu stranu obnovitelným energiím. Serii Budoucnost země (Zukunft Erde), v níž dr. Franz Alt představil možnosti ekologické a energetické politiky s budoucností, se týkala všech aspektů regenerativních energií- vedle popisu jednotlivých technik byly popsány úspěšné projekty, diskutovaly se ekonomické šance odvětví a publikovaly se knižní tipy. Tz poskytly prostor odborníkovi, kterým tak mohl oslovit milionové publikum. Zveřejnění v lehce čitelném obrazovém stylu dosáhlo svého cíle - informovat a především skoncovat s předsudky. U čtenářů se serie setkala s velice pozitivní rezonancí a mnozí se na jejím základě rozhodli sami investovat do obnovitelných zdrojů. Angažmá tz je nadějný a nutný signál všem mediím, aby informovaly o potenciálech obnovitelných zdrojů a nenechávaly mediální kampaně na velkých dodavatelích energie.

Cena pro výchovu a vzdělání

SOLANOVA, Vědecké centrum pro studium životního prostředí, Univerzita Kassel
Maďarsko/Německo

Projekt SOLANOVA se koncentruje na integrovanou rekonstrukci velkých obytných budov a tepelných systémů. Významným způsobem se věnuje sanaci staré zástavby podle udržitelného konceptu. Cílem je vytvoření ekologických a sociálně únosných sanačních konceptů pro oblast bydlení, pomocí kterých by bylo možno proměnit staré a špatně izolované domy v moderní pasivní domy. Teoretický koncept byl uskutečněn na panelovém domě v Maďarsku. Spotřeba tepla mohla klesnout celkem o 80% a na uspokojení zbytku byla použita především sluneční technika. Právě sluneční energií chtějí vědci z Kasselu demonstrovat veliký potenciál obnovitelných zdrojů ve spojení s nízkoenergetickými domy. Výsledky obsáhlého fyzikálního a sociálního monitoringu před a po sanaci vyústily do zásad, které lze využít pro další projekty tohoto typu. Pozoruhodná je také silná přeshraniční kooperace, v níž s spolupracovali vědci s budapešťskou univerzitou a rakouským dodavatelem. Mezinárodní vědecky fundovaná práce SOLANOVY je přesvědčivá a je důležitým příspěvkem pro výchovu odborného personálu pro udržitelnou a sanaci budov.

Cena za spolupráci „jeden svět“

Grameen Shakti, Bangladéš

Nová iniciativa Grameen Shakti v sobě cíleně spojuje sociální přínosy se zaváděním obnovitelných zdrojů energie. Vzdělávají se tisíce žen, aby se mohly stát techničkami, a aby uměly na místě opravit a provozovat slunečně poháněné domácí přístroje. Vedle posílení jejich sociálního postavení, je to také první krok k vývoji nových malých podniků. V tomto programu se bude školit v zacházení s technikou dalších 5000 žen z rodin, které využívají fotovoltaiku. V rodinách se tak bude nejenom učit jak dávat lépe pozor na tyto systémy, ale už i malé děti budou vyrůstat s obnovitelnými zdroji. Efekt se posílí programem „School Childern Awareness Programm“, který pořádá Grameen Shakti Training Center. Zde přijde do kontaktu se slunečními technologiemi 10.000 dětí . Grameen Shakti věnuje pozornost na výchovu, vzdělávání a pochopení jako základ pro regenerativní energetické zásobování. Z pohledu ekonomiky program povede k ke zvýšené poptávce po technologiích a tím i vyššímu životnímu standardu. Ze společenského hlediska je možné očekávat zvýšení zájmu o obnovitelné zdroje. V neposlední řadě se rovněž zvýší sociální postavení žen, jako skupiny, která se bude v rámci těchto programů kvalifikovat.

Zvláštní cena pro využívání biomasy

Dr. Giuliano Grassi, Itálie
Za angažmá ve využívání biomasy

Dr. Giuliano Grassi je zastupujícím ředitelem a člen grémia společnosti EUBIA (European Biomass Industry Association). V posledních letech se angažovat pro rozvoj biomasy jako nikdo jiný. Staral se při tom o všechny možné aplikace, například pro bioenergetické systémy pro velkokapacitní odsolování vody, či opětovné zalesnění semiaridních nebo kontaminovaných půd. Zabýval se velikými bioenergetickými elektrárnami stejně jako kompaktním městským vozům na biopaliva nebo hybridní pohon. Podílel se na programu Evropské komise pro výzkum a vývoj v oboru biomasy. V mnoha publikacích uplatňoval své rozsáhlé zkušenosti jak pro ekonomické, tak i politické prosazení aplikace biomasy. Bez jeho působení by nebyla oblast biomasy zdaleka tak prosperujícím odvětvím jako dnes.

Zvláštní cena pro osobní angažmá

Prof. Dr. Adolf Götzberger, Německo

Když roku 1981 založil prof. Adolf Götzberger ve Freiburgu první mimouniverzitní solární výzkumný ústav Frauenhoferův Institut pro solární energetické systémy ISE, platil za pionýra na poli s nejistými výhledy. Dnes je prof. Götzberger koryfejem v oblasti obnovitelných zdrojů. Ústav se pod jeho vedením stal jedním z vedoucích evropských solárních institutů a vedl jej až do roku 1993. Od roku 1991 až do roku 1993 byl prezidentem Mezinárodní solární energetické společnosti, a v letech 1987 až 1999 členem představenstva. V letech 1993 až 1997 byl prezidentem Německé společnosti pro sluneční energii (DGS) a dodnes je jejím čestným prezidentem. V roce 1995 obdržel čestný doktorát univerzity ve švédské Uppsale. Při všech třech mezinárodních fotovoltaických konferencích zasedal v poradním výboru. Pro své zásluhy o vývoj sluneční technologie byl prof. Götzberger vícenásobně vyznamenán, mezi jiný i Einsteinovou cenou SolarWorld v září tohoto roku. Nyní byl oceněn evropskou sluneční cenou 2006, aby se vyzdvihla jeho odvaha v počátečních letech, jeho vědecká připravenost i jeho tvrdohlavost během celého jeho působení.

Prof. Dr. Werner Kleinkauf, Německo

Během celého svého akademického života se prof. dr. Werner Kleinkauf angažoval ve vědeckém výzkumu v oblasti obnovitelných energií. Poté, co ve Stuttgartu založil první větší výzkumnou skupinu pro solární energii, převzal v roce 1976 profesuru výkonové elektroniky na univerzitě v Kasselu a přitom vybudoval obor elektrických systémů zásobování (EVS). Díky jeho výzkumu již koncem 70. let existovaly znalosti o elektrické regulaci větrných elektráren. V 80. a 90. letech zkoumal prof. dr. Werner Kleinkauf, systémovou techniku solární energie, především pro decentrální zařízení na výrobu proudu, čímž již tehdy rozpoznal důležitost struktury energetického systému. Vedle své akademické práce založil se třemi spolupracovníky firmu SMA Technologie AG pro techniku decentrálního energetického zásobování a v roce 1988 hessenský Institut pro techniku decentrálního energetického zásobování ISET a deset let jej vedl. ISET se mezitím etabloval jako vedoucí ústav elektrické systémové techniky pro obnovitelné energie. Od roku 1999 se prof. Kleinkauf opět věnuje svému oboru EVS v Kasselu. Nositel Spolkového vyznamenání za zásluhy se angažoval v mnoha dalších iniciativách a svazech a přitom vypracoval ideu stavebnicového systému pro decentrální zásobování obnovitelnými energiemi.. Evropskou cenou je vyznamenán za své angažované úsilí a především za své znalosti ve vztahu k decentrálním energetickým systémům, což je dnes aktuálnější než kdy předtím.

© eurosolar.cz 2023