Navigace
Zpět na: Home / Časopis

Tři guny energetického systému mytologický pohled na základní civilizační systém

   Podle tradiční hinduistické mytologie je veškerý svět, všechny jeho části a jejich projevené aspekty rozdělen do tří různých kvalit, které se nazývají guny. Jsou to tamas, radžas a satva. Z rozdělení tří kvalit vyplývají mnohé vztahy ve spirituálním, ale i kauzálním, projeveném světě. Myšlenka tří gun je univerzální, a protože postihuje všechny kategorie a skutečnosti, je možné se pokusit o jejich aplikaci i na tak zdánlivě odlehlou oblast, kterou je energetika. Na první pohled se zdá, že mytologie a technologické procesy nemohou mít nic společného - energetika ale není něco zanedbatelného, nahraditelného nebo opomenutelného. Všechny procesy života na Zemi, ať se týkají individua nebo společnosti, jsou vždy vázány na spotřebu nebo transformaci energie. Energetiku nelze proto chápat jen jako jedno z technických odvětví - její postavení je zcela výsadní, neboť energie je základním aspektem hmotné existence a v podstatě i hmoty samé.
   Nejnižší guna - TAMAS je charakterizována stavem lenosti, nevědomosti, tmavých odstínů, černé a hnědé barvy, pasivity, země, těžkého zápachu, netečné nehybnosti a mdlobného spánku. Tyto všechny vlastnosti velmi dobře korespondují s fosilními palivy. Uhlí a ropa byly před při svém vzniku před miliony let dlouhodobě vystaveny účinkům tlaku, země, teploty a byly tak proměněny v černé nebo tmavě hnědé produkty, které samy i při svém zpracovávání či využívání většinou silně zapáchají. Jejich dlouhodobé a masové používání zřetelně vede k degradaci životního prostředí, stejně jako k chorobám a zániku vede dlouhodobé setrvávání v tamasickém stavu.
   Prostřední guna - RADŽAS - je charakterizována horečnou aktivitou, neklidem, soutěživostí, intelektem, jasnými barvami, násilím, válkami, obchodem, ohněm, mocí, a proto velmi dobře koresponduje s jadernou energetikou. Jaderná technologie výroby elektrického proudu, která využívá štěpení radioaktivních atomů je technologicky jednou z nejpropracovanějších a nejkomplexnějších technologií současné technické civilizace, na jejím vývoji se podílelo a ještě podílí mnoho vysoce vzdělaných vědců, a bylo na ní vynaloženo nepředstavitelné množství prostředků. Je ale také technologií, která je nejnebezpečnější a využívá některé technologie, které byly objeveny v souvislosti s násilím a zneužity pro válečné a mocenské účely. Je předmětem velikých obchodů a mimořádných dotací a vědeckých grantů, současně ale také obav části veřejnosti před šířením jaderných zbraní a dlouhodobé kontaminaci okolí radioaktivními prvky.
   Nejvyšší kvalitou tohoto světa je SATVA. Třetí a nejvyšší guna, je charakterizována bílou nebo zlatou barvou, moudrostí, osvícením, září, nehmotností a meditačním klidem. Je zřetelné, jak všechny tyto vlastnosti téměř doslova odpovídají sluneční energetice, zejména nejperspektivnějšímu a nejdynamičtěji se rozvíjejícímu oboru - fotovoltaice - která dnes již s vysokou účinností umožňuje přeměňovat sluneční svit i na velmi tenké vrstvě napařeného křemíku přímo na elektrický proud.
   Již bylo dokázáno, že dnešní stupeň poznání umožňuje úplnou náhradu fosilně atomových zdrojů, odpovídajících dvěma nižším gunám. Valná většina osob, které se nacházejí na úrovni tamas nebo rádžas bývají nepřátelsky naladěni k nejvyšší guně - vyvolává v nich často nelibost. Také v tomto aspektu odpovídá teorie tří gun uvažovanému srovnání. Analogickými slovy, kterými se z pozice nižších gun tvrdívá, že stav meditace není silou, ale slabostí, je kritizována údajná nedostatečnost energetického systému založeného na nehmotném slunečním svitu. Sluneční energetika má veliké množství nepřátel, kteří demagogicky tvrdí, že není možné obnovitelné sluneční zdroje aplikovat v potřebné šíři. Jako by již léta neexistovaly domy, které vyrábějí více energie než spotřebuje jejich provoz, jako by nebyly budovány technicky akceptovatelné a ekonomicky únosné zásobníky na uchování slunečního tepla přes celou zimní sezónu, jako by neexistoval solárně získatelný pohon pro dopravní prostředky.
   Miliardy let žijící a měnící se biosféra naší planety vznikla a ve své mnohosti a četnosti vyrostla pouze z energie Slunce. Ani lidé jako nedílná součást ekosystému se z této zákonitosti nemohou nadlouho vymanit, a nechtějí-li být z přírodního cyklu nenávratně vyloučeni, musí se vrátit k jedinému přirozenému způsobu získávání energie - ke Slunci, protože jen ono je trvale legitimním zdrojem energie.
   Zřejmě nikdo vážně nepochybuje o tom, že devastace životního prostředí, vzrůstající sociální napětí, přelidnění i tragédie třetího světa jsou - jakoby na výsměch panujícímu humanismu západních zemí - vyvolány současnou podobou průmyslové civilizace, systému, který svůj vznik, růst a rozvoj založil na nebiologickém získávání energie z neobnovitelných zdrojů i na realizaci své pyšné a marnivé touhy vymanit se ze základního rámce vlastní existence. Tímto přístupem se protagonistům technické civilizace společně podařilo významně devastovat své životní prostředí a uvést v pochybnost svou existenci. Nerespektování přirozeného vývoje a jeho hranic se plíživě hrozí stát lidskou tragédií bezprecedentních rozměrů.
   Naštěstí není ještě nic ztraceno. Pro zásobování sluneční energií v celém rozsahu dnešní spotřeby lidstva nestojí v cestě žádné technické, technologické, výrobní, ba ani ekonomické zábrany. Stávající překážky jsou pouze v našich hlavách a v systému současné politiky, která tradičně a v nejrůznějších podobách podporuje skupinové a individuální zájmy na úkor zájmů globálních i tam, kde tato neuváženost hrozí přinést záhubu všem.
   Nutná je co nejrychlejší změna. Není nač čekat. Není možno souhlasit s těmi, kteří říkají, že na změnu je příliš pozdě, ani není možno přikývnout těm, kteří stále opakují, že je nutno vyčkat až se rozhodou ostatní. Co nejrychleji je třeba nastoupit cestu k nejvyšší guně, cestu čisté sluneční energie symbolizující setrvalou moudrost přírody. V lidském světě tří gun to ovšem nebude nikterak snadné: slunce je totiž energií pro všechny a pro jeho prosazení bude proto třeba energie každého z nás.

Praha, duben 2001      Milan Smrž

© eurosolar.cz 2019

Zveme vás na
křest knihy Milana Smrže

15.2.2018 v 18:30
v kavárně Člověka v tísni
v zadním traktu domu Langhans na adrese: Vodičkova 707/37, 110 00 Nové Město