Navigace
Zpět na: Home / Časopis

Text německé Fridaysforfuture

 „Jsme odpovědni nejenom za to, co děláme, ale také za to, co neděláme“ (Molière)

Klimatická krize představuje existenciální hrozbu pro stabilitu ekosystémů naší planety a pro miliony lidí. Nekontrolované globální oteplování představuje obrovskou hrozbu pro mír a prosperitu na celém světě.

Od začátku industrializace se podle IPCC ohřála země již o jeden stupeň Celsia. Proto je jen málo času na zastavení změny klimatu a na překročení bodů zlomu v klimatickém systému. Pokud tak neučiníme, bude způsobená škoda mnohem větší, než jakákoli investice do konkrétních opatření na prevenci klimatické katastrofy.

Pařížská dohoda je závazným dokumentem pro účinná opatření v oblasti klimatu, založená na mezinárodní spolupráci. Současný kurz německé politiky v oblasti klimatu je s touto dohodou neslučitelný a musí být nahrazen zákonem o ochraně klimatu založeným na cíli 1,5 ° C, jakož i na budoucí a udržitelné spolupráci na evropské a globální úrovni. V této politice musí být zohledněna myšlenka klimatické spravedlnosti. Rozhodnutí přijatá na úkor chudších regionů a budoucích generací jsou nepřijatelná.
Fridaysforfuture Německo vyzývá místní a zemské vlády i federální vládu, aby pravdivě pojmenovaly klimatickou krizi a podnikly okamžité kroky na všech úrovních. Stále máme šanci a tím i odpovědnost za odvrácení klimatické katastrofy. Pro nezbytnou změnu se musí provést zásadní mezioborové změny. Zejména v odvětvích výroby energie, bydlení a stavebnictví, průmyslu, dopravy a zemědělství je třeba vynaložit značné úsilí. Hospodářská činnost nesmí přesahovat možnosti dané planetou.

Fridaysforfuture vyžaduje soulad s cíli Pařížské dohody a cíl 1,5 ° C. Výslovně požadujeme pro Německo:
• Dosáhnout netto nulových emisí do roku 2035
• Konec uhlí do roku 2030
• 100% zásobování obnovitelnou energií do roku 2035

Rozhodující pro splnění cíle 1,5 ° C je co nejrychleji snížit emise skleníkových plynů. Proto do konce roku 2019 požadujeme:
• Ukončení dotací na fosilní paliva
• Nevyužívat 1/4 uhlí
• Daň z CO2 ze všech emisí skleníkových plynů. Cena emisí skleníkových plynů se musí rychle zvýšit na základě nákladů pro nás a budoucí generace. Podle UBA (Německý spolkový úřad pro životní prostředí) to činí 180 EUR za tunu CO2

Realizace těchto požadavků musí být společensky přijatelná a nesmí být v žádném případě uskutečněna jednostranně, na úkor lidí s nízkými příjmy. V tomto ohledu musí vlády přijít s vhodnými koncepty.

Stát musí převzít odpovědnost za životní prostředí a za budoucí generace ve smyslu článku 20a německé Ústavy a Všeobecné deklarace lidských práv.
Jsme si vědomi, že tyto požadavky jsou ambiciózní, ale pokud nebudeme nyní jednat rozhodně, nedosáhneme cíle 1,5 ° C a výsledné škody nebude možné opravit.

Abychom dosáhli obratu, který může společnost podpořit, požadujeme absolutní transparentnost a vysvětlení založené na faktech pro všechny občany. Všechna přijatá opatření musí podléhat nezávislým vědeckým kontrolám, které posoudí jejich účinnost. Zvláště mladí lidé se musí více angažovat v demokratickém procesu kvůli svému zvláštnímu zájmu.

Jediný úkol mládeže nesmí být převzít odpovědnost za prioritu ochrany klimatu. Protože si politika těchto problémů sotva všímá, jsme nuceni ve stávce dále pokračovat, dokud nebudou přijata náležitá opatření!

My, Fridaysforfuture Německo jsme nadstranické hnutí podobně smýšlejících klimatických aktivistek a aktivistů a jsme solidární se všemi, kteří pokojně pracují pro naše požadavky.

(přeložil Milan Smrž)

© eurosolar.cz 2021