Navigace
Zpět na: Home / Časopis

Sluneční univerzita

   Šíře, mnohostrannost a výkonnost německého vzdělávacího systému nesly po dlouhou dobu vznik dnešních 60.000 pracovních míst ve větrném branži. Nyní, při předpokládané národní, tak i mezinárodní expanzi firem hrozí nedostatek inženýrů a odborníků. Podniky budou ve svém rozvoji omezeny.
   Speciální kvalifikace bude potřebná pro otevření zahraničních trhů, takovou specializaci a le vzdělávací systém nenabízí, nebo jen nedostatečnou měrou. To se týká především vzdělání v mezioborových a interkulturních otázkách. V případě obnovitelných zdrojů to platí zejména.Příklad větrné energie ukázal, jaké problémy mohou nastat ve všech oblastech obnovitelných energií. Vzdělávací systém v průmyslových zemích není na k tomuto účely vybaven a může na tyto požadavky reagovat jenom velmi pomalu. Překonání těchto nedostatků v oblasti obnovitelných energií tedy musí především probíhat formou dalšího vzdělávání. To musí a může probíhat v úzké spolupráci s veřejným vzdělávacím systémem.
   Přesto je nutné, aby se v tomto oboru vznikl speciální vzdělávací odvětví, které bude schopno rychle zaplnit současný nedostatek a zprostředkovat všeobecně uznávanou kvalifikaci.

Nutnost výzkumu orientovaného na problémy

   Největší kapacity pro výzkum a vývoj, stejně jako mnohé praktické zkušenosti leží v současné době v průmyslových zemích. V budoucí letech se ale bude potřeba zvyšovat a bude se koncentrovat na rozvojové země. Prvořadou otázkou je tedy výstavba sítí a komunikačních struktur pro výzkum a vývoj orientovaný na řešení problémů.
   Odborníci v průmyslových zemích musí mít možnost pochopit problémy v cílových zemích a navrhnout technologická řešení. Dále je nutné zajistit, aby se zkušenosti z praktické aplikace technologií dostaly zpět k vývoji. Tuto zpětnou vazbu mohou částečně zajišťovat přímo firmy. Je potřeba pochopit, že trhy pro obnovitelné energie nepozůstávají z jednotlivých firem, jako například z výrobců větrných zařízení, ale z celé skupiny specializovaných firem jako výrobce, projektanta, servisní podnik. V této spojitosti získává vzdělávání novou funkci, zejména jako zprostředkovatele výměny zkušeností mezi praxí a vědou. Univerzita pro obnovitelné energie musí a může zachovat jednotu mezi výzkumem a učením a realizovat ji v nové formě.

Sluneční univerzita jako centrální místo vzdělávání a výzkumu

   Sluneční univerzita vykazuje ve srovnání se stávajícími vzdělávacími institucemi celou řadu rozdílů a zvláštností. Její uspořádání se orientuje na trh a ne na obor. Její studijní odvětví jsou tedy principielně orientovány mezioborově. Akademická a neakademická odvětví musí tedy být paralelní a propojená. Je třeba vyvinout nové učební metody a vhodné technologie spojující výuku a výzkum.
   V tomto uspořádání opouští solární univerzita klasické dělení na jednotlivé vědecké obory a musí nabízet vzdělávací proces orientovaný na řešení problémů a na odběratele. To je možné zajistit modulárním konceptem výukové nabídky, s nímž bude možné flexibilně zacházet. podle přání zákazníků (to jsou studující). S touto modulární výstavbou je nezbytně spojen také interdisciplinární charakter. Také servisní pracovníci zabývající se údržbou a servisem musí získat ve své oblasti určité vzdělání, také mechanik musí něco vědět o elektrotechnice.

   Solární univerzita orientovaná na aplikace nezbytně vyžaduje, aby součástí paralelní resp. integrované nabídky bylo akademické a neakademické vzdělání. Tím by solární univerzita prolomila ploty mezi různými typy škol od učebních oborů a středního školství až po univerzitu. Současně je třeba zajistit aby jednotlivé vzdělávací obory byly koncipovány v návaznosti na veřejný vzdělávací systém a aby bylo možné zajistit odpovídající kombinaci vzdělávacích modulů včetně akademických a řemeslných zkoušek.

   Vzdělávací systém, resp. vzdělávací moduly je třeba principielně orientovat na hodnotový systém obnovitelných energií. K tomu patří nejenom technické, ale také obchodní a sociologické aspekty , stejně jako aspekty všeobecného vzdělání, například interkulturní otázky. To je nutno ještě teoreticky a prakticky vyvinout. Aby bylo možné celé spektrum úkolů splnit, musí solární univerzita používat nové učební metody, případně je vyvinout. K tomu je možno využít všech možností IT výuky (učební metody podpořené informačními technologiemi). Tyto nové metody se ale ještě na světě vyvíjejí. Na základě stále intenzivnějších požadavků na další vzdělávání ve všech oblastech (viz studii BMBF, studie evropského a mezinárodního trhu s dalším vzděláváním, duben 2001) se tento nový obor vyvíjí velice rychle.

   Vývoj a využívání těchto nových metod bude urychlen následujícími faktory:

- časovým faktorem: klasické vzdělávání na podkladě účasti vyžadují k výstavbě mnoho let;- nedostatkem personálu a personálními náklady: vzdělat osoby jako nositele znalostí a prostorově je uspořádat ("škola") je náročné na čas a velmi drahé;- otázkou kvality: nové prostředky vzdělávání umožňují průběžnou kontrolu kvality a zlepšování. To je v případě personálních nositelů vzdělání možné pouze ohraničeně;- soutěží nejlepších medií: s novými nositeli vzdělání se zákonně vyvíjí soutěž o tzv. "best practice" řešení. To povede k zintenzivnění a urychlení vzdělávacího procesu.

Sluneční univerzita jako střed sítě

   Na rozdíl od univerzity, která vyžaduje prezenci, pracuje solární univerzita spíše jako vzdálená. Na podkladě specifického charakteru, kdy se jedná o instituci stálého a dalšího vzdělávání, může sáhnout po již existující nabídce takových zařízení. Vzdělávací moduly, které solární univerzita nabízí jsou již dnes částečně k dispozici. Půjde o to, tuto nabídku vzájemně sladit a doplnit ji o další vzdělávací bloky, tak aby mohla bylo možné tento proces zakončit závěrečnými zkouškami. Solární univerzita tedy bude od začátku pracovat v síti kooperačních partnerů.

   Tím bude možné pokrýt praktickou oblast učení podporovaného IT. Tuto oblast převezmou speciální poskytovatelé modulů. Síť bude obhospodařovat univerzita, přičemž její provoz bude instalován jak doma, tak především v dalších evropských, tak i mimo evropských zemích. Tím bude zajištěno, že vzdělávací proces solární univerzity bude integrován do národního vzdělávacího systému.

   Na podkladě takové sítě, do níž se připojí rovněž podniky jako nositelé duálního vzdělávacího procesu se propojí vzdělání praxe a výzkum. V duálním vzdělávání výuky a praxe, např. s podniky nebo s obecně prospěšnými společnostmi. K propojení vzdělávání a praxe je třeba vyvinout specifickou komunikační síť a personální transfer. To je od počátku hlavní úlohou solární univerzity.

   Podle dnešních zkušeností může vzdělávání probíhat nejenom na základě IT medií . Samovýuka nemusí probíhat pouze na podkladě tutorů, ale může být podpořena mimo další rovněž setkáváním na seminářích. Učení je také sociální proces (vztah učitel/mistr - žák se vyskytuje ve všech kulturách). Takové to skupinové kurzy je možno pořádat v centrálním stanovišti solární univerzity, ale také v místech kooperujících partnerů a rovněž v zahraničí. Tím vznikne kolem univerzity výkonná mezinárodní síť. která vzájemně propojí výzkum, výuku a praxi obnovitelných energií.

© eurosolar.cz 2018

Zveme vás na
křest knihy Milana Smrže

15.2.2018 v 18:30
v kavárně Člověka v tísni
v zadním traktu domu Langhans na adrese: Vodičkova 707/37, 110 00 Nové Město