Navigace
Zpět na: Home / Časopis

Sluneční energie jsou mostem do zítřka

Nezbytnost komplexního pohledu
Pravděpodobně největší bídou řešení dnešních palčivých problémů je ztráta komplexního pohledu. Žádný problém neexistuje jako osamocený fakt, ale pouze jako zřetězení. V určitém přiblížení snad mohou být názorově solitérní určité fyzikální abstrakce, ale nikoli taková oblast, jakou je energetika se svými přesahy do sociální, ekonomické, zdravotní oblasti. Ztráta souvislostí je vždy podstatnou systémovou chybou. V případě energetiky fatální. V dodatku ke své hře "Fyzikové" píše Friedrich Dürrenmatt: "Obsah fyziky se týká fyziků, ale její následky všech. Co se týká všech lidí mohou rozhodovat pouze všichni."

Dotace pro obnovitelné zdroje?
V článku se tvrdí a podsouvá, že alternativní energie jsou a nebo by mohly být dotovány z veřejných prostředků, jako by se nejednalo o skutečnost, která je zejména vázaná na fosilně-jadernou energetiku. Zapomíná se uvést, že již dlouho existuje přerozdělování veřejných prostředků ve prospěch fosilně-jaderných energií a to cestou, která není zřejmá a zůstává často nepovšimnuta. Stížnost na nespravedlivé dotace z veřejných prostředků by tedy byly mnohem opodstatněnější, kdyby byly vedeny z opačné strany, tedy od obhájců obnovitelných energií spíše než od jejich odpůrců či těch, kteří jejich roli znevažují.

Dnešní skutečnost lze dobře ilustrovat následujícími příklady:
- likvidace lokálních, regionálních i kontinentálních fosilně-jaderných havárií je pravidelně hrazena z veřejných prostředků, aniž by se tyto náklady promítaly do ceny sekundárních energií;
- po 11. září vstupuje do hry nový aspekt, vojenská ochrana objektů velkých zejména energetických objektů, především jaderných elektráren a tyto náklady opět nejsou zahrnovány do nákladů na výrobu;
- novou vyhláškou č. 230/2003 MPO se vytváří fond na budoucí likvidaci jaderného odpadu, aniž by prostředky tohoto fondu byly řádně zdaněny, jako musí být zdaněny obdobné rezervy vytvářené jinými podnikatelskými subjekty;
- sedmnáct let trvající nezdanění mezinárodně využívaných leteckých a lodních paliv a maziv, není jenom netržní podporou globálního obchodu, ale také příspěvkem k dopravě ropy a jejich produktů tankery; vzniklý daňových schodek činí pouze ve státech OECD 400 miliard Euro a místo podpory globální spotřeby by mohl být etičtěji i ekologičtěji použit pro investice řešící nejpalčivější globální problémy;
- přímé vojenské náklady související s rozšířenou doktrínou NATO na zajištění životně důležitých surovinových zdrojů a s tím související vojenské náklady USA a spojenců na přítomnost v Perském zálivu, které od války v roce 1991 činí každoročně okolo 70 miliard USD;
- náklady na zajištění vojenské přítomnosti USA v Perském zálivu, propočteny na jeden barel ropy dovezený do USA činí při ceně pod 30 USD neuvěřitelných 100 USD !

Jaký je poměr dotací na obnovitelnou a jadernou energetiku?
Celá západní Evropa věnovala po léta mnohem více prostředků na podporu konvenčních fosilně jaderných energetických zdrojů, než na podporu strategie úspor a obnovitelné energetiky; na každou z položek, ať se týkala fosilních paliv, jaderného štěpení, či nukleární fúze bylo vždy věnováno více prostředků než na obnovitelnou energetiku a úspornou.
Teprve v letošním roce bude v Německu jako v první zemi poskytnuto více prostředků na obnovitelné energie než na jaderné technologie. Dlužno dodat, že v oblasti energetiky se dotují i programy pro fosilní paliva, tedy aktivity, které již dávno poskytují svým majitelům značné zisky a proto by neměly být cílem veřejné podpory.
U nás během posledních let několikanásobně poklesla celkový objem subvencí poskytovaných Českou energetickou agenturou (ČEA) pro projekty obnovitelných energií.

Přínosy obnovitelných energií v řádu procent?
Do úvah o potenciálech obnovitelných energií jste nezahrnul například následující skutečnosti:
- před léty již byly postaveny a jsou úspěšně provozovány energoautarkní a "solarplus" domy, které vyrobí obnovitelným způsobem více tepla a elektrického proudu, než samy spotřebují, tato skutečnost je velmi významná, protože jedním z největších konzumentů energie jsou především budovy ( zhruba 35% z celkové spotřeby);
- loňskou evropskou sluneční cenu získal dánský ostrov Samso, který dosáhl úplné nezávislosti na fosilně jaderných energiích;
- německý Bundestag zasedá v historické budově Reichstagu, přestavěné v posledních letech do nulemisní podoby;
- mezinárodní linka mezi Švýcarskem a Německem přes Bodamské jezero je provozována již několik let výlučně fotovoltaickým proudem napájenými loděmi firmy Kopf. AG; firma získala v roce 2000 evropskou sluneční cenu;
- ve Šlesviku Holštýnsku je v současné době dodáváno do sítě 25% elektrické energie z větrných elektráren;
- existují plány na stoprocentní obnovitelné zásobování Evropy pomocí všech forem sluneční energie, vytvořené různými pracovními skupinami, například skupinou vedenou Wolfgangem Palzem z Evropské komise, Wuppertalským Institutem, Laxemburským Institutem u Vídně, francouzskou výzkumnou skupinou Bellevue, apod... ;
- existují mnohem lepší možnosti využívání biomasy než uvedená exploatace smrkového lesa, spalovat lze rychlerostoucí byliny a to s mnohem větším výnosem než u stromů; celou polovinu energie získávané u nás z uhlí by bylo možno získávat osetím orné ladem ležící půdy v ČR šťovíkem, jak uvedla v diskusi na půdě Akademie věd zástupkyně společnosti Biom.cz;
- když se hovoří o energetickém využití biomasy má se vždy na mysli využití odpadní biomasy (sláma, slupky, natě...) nebo biomasy obnovitelné, takže celková bilance oxidu uhličitého je nulová.

Všechny tyto a mnohé další možnosti jsou ale využitelné racionálním způsobem pouze tehdy, ukončíme-li nesmyslné mrhání energií, kdy například v dnešních řádně nezateplených panelových domech se spotřebovává 350 kWh/m2. rok, zatímco důslednou izolací a rekuperací tepla lze dosáhnout hodnot mezi 20 až 50 kWh/m2. rok či jsou zcela energoautarkní, jako například celoročně slunečně vytápěné sídliště v Neckarsulmu nebo systémy solárního vytápění v Dánsku.

Small is ugly?
Je těžké bez emocí hodnotit citové vydírání o nedostačujícím charakteru lokálních struktur, prezentovaný nebezpečím plynoucím z pomalého přesunu po okresních silnicích do nemocnice. Tvrzení totiž v sobě obsahuje hluboký vnitřní rozpor. Dálnice jsou přece projevem obdobné centralizace jako proces rušení okresních a lokálních nemocnic. Lokalizace a regionalizace ekonomiky je ze sociopolitického pohledu skutečně nezbytná, ale bez lokalizace a regionalizace energetiky je neproveditelná.Často se v těchto souvislostech cituje "small is beautifull" (Schumacher), "small is ugly" (Bochníček) slyším poprvé.

Co je pravděpodobné při zvyšování centralizace?
Rozmanitost života je jeho vlastní nutností, jeho obranou a vývojovou podmínkou. Co je stejné nemůže se vyvíjet, ustrne a zanikne. Pro budoucí doby potřebujeme kreativitu a nikoliv rigiditu, různost a nikoliv stejnost, sluneční zájem a nikoliv fosilně jadernou pasivitu.Dovolíme-li protagonistům globálního procesu, t.j. těm, kteří na něm profitují, další jejich rozvoj můžeme se připravit na následující změny:
- dále bude klesat kulturní rozmanitost se všemi sociálními následky;
- bude pokračovat vykořenění, urbanizace, devastace venkovských prostor;
- porostou sociální a zdravotní náklady až se nakonec stanou nesplatitelnými.
Přitom je stále nutné mít na mysli, že centralizace je především centralizací energetickou.

Procitnutí odporu k jaderné energetice
Zdá se, že naše země je skutečně již za horizontem odporu k jaderné energetice. Bylo postaveno, schváleno, rotačně vyváženo a nyní běží. Nikdo si zřejmě nedovolí vystupovat proti. Jenom když se rozhlédneme kolem sebe po Evropě vidíme 30.000 německých občanů, kteří protestují proti převážení kontejneru Castor, vidíme počínající protesty ve Velké Británii vidíme referenda, která již zastavila výstavbu jadernách elektráren v Itálii a Rakousku, ve Francii, v zemi která má největší podíl jaderné energetiky na světě, se spojilo 560 nejrůznějších organizací ve společných aktivitách za ukončení jaderné energetiky. Také Česká republika bude tuto cestu dříve nebo později následovat.

Sluneční imperativ
Během několika desítek či nejvýše stopadesáti let sluneční energie tuto zemi opět opanuje jako jediný a výlučný zdroj energie pro všechny její obyvatele. Již dnes začínáme volit, zda u toho budeme nebo či nikoliv.

© eurosolar.cz 2019