Navigace
Zpět na: Home / Časopis

Připomínky k návrhu vnitrostátního plánu v oblasti energetiky a klimatu MPO

 

 

Tento text byl dne 10.1.208 zaslán na Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Zde jest ke stažení text MPO  www.mpo.cz/cz/energetika/strategicke-a-koncepcni-dokumenty/navrh-vnitrostatniho-planu-v-oblasti-energetiky-a-klimatu-ceske-republiky--242761/

Energetický a klimatický koncept ČR z dílny MPO je tradicionalistickou představou, jež podporuje současný stav energetické výroby. Preferuje stát a velké firmy, aniž by vytvořila dostatečný prostor pro iniciativu občanů a jejich uskupení – obce, družstva, spolky a aniž by se snažila důsledně reagovat na dalekosáhlá varování klimatologů a konsenzus drtivé většiny vědců.
Stojíme před nejzávažnějším rozhodnutím této civilizace - o jejím bytí a nebytí. Stojíme uprostřed globální klimatické katastrofy, kterou neodvrátí geneticky modifikované rostliny koncipované na vyšší teploty, ani stavba polderů či protipovodňových hrází v mořích.
Ministerstvo by mělo stát v první řadě odporu proti zmaru a neřešit profit polostátních podniků a zachování současné fosilně jaderné koncepce.
V koncepci chybí důraz na moderní koncept energetiky, odvážná netradiční řešení, k nimž by ČR nemusela přistupovat jako k experimentu, protože náš největší obchodní partner a nejbližší soused –SRN i přes různá politická váhání plánuje a podporuje výstavbu OZE.


Tab. 18 a 19, str. 27
Hodnoty v tabulkách předpokládají v obou případech, ale především v dopravě, zvyšování využití biopaliv, která jsou mimořádně neefektivní jak z hlediska využití sluneční energie, tak záboru zemědělské půdy a využívání agrochemikálií. V sektoru dopravy je snížení spotřeby elektřiny mezi lety 2020 a 2030 o téměř 50%. To není započten rozvoj elektromobility, zejména když během následujících 11 let bude třeba obměnit velkou část vozového parku?
Na budoucí mobilitě by se měla podílet stále rostoucí měrou elektřina z OZE přímo (zvýšení spotřeby pro tento účel by v ČR odpovídalo současnému průměrnému vývozu elektřiny) nebo ve formě syntetického metanu či vodíku, rovněž z OZE.

Tab. 20, str. 28
Biologicky rozložitelný TKO nebude podle tabulky zpracován v bioplynových stanicích, ale bude zřejmě energeticky využit v míře stále rostoucí. Odpad by se měl lépe separovat a pak využit v BPS. Podíl geotermální energie na celkové energii z tepelných čerpadel je nízký, to se počítá s tím, že většina tepelných čerpadel bude málo efektivně pracovat s okolním vzduchem, nebo bude využívat teploty vodních toků? Domů stojících v blízkosti vodních toků je velmi málo.
Velmi nízký a pomalu rostoucí je plánovaný podíl solárních kolektorů. Podíl může být mnohonásobně vyšší. V Německu je instalováno v tuto chvíli okolo 20 km2, ale potenciál je 40 krát vyšší www.ingenieur.de/technik/fachbereiche/energie/solarthermie-unterschaetzte-zukunftstechnologie/, jenž by byl schopen pokrýt polovinu současné spotřeby tepla na domech.

Tab. 25, str. 33
Tabulka počítá s nárůstem počtu skotu, prasat i drůbeže, což zapříčiní další nárůst spotřeby zemědělských ploch nebo intenzifikaci zemědělské produkce a nárůst skleníkových plynů. Proč je potřeba pěstovat a spotřebovávat více masa? Existují k tomu nějaké zdravotní doložitelné důvody? Naopak spotřebu masa a výrobků z něj je třeba snížit v zájmu zlepšení zdraví spoluobčanů. Vegetariáni a vegani mají prokazatelně nižší cholesterol, triglyceridy, rovněž snížení rizika vzniku rakovinných onemocnění na 10%, a snížení možnosti vzniku žlučových kamenů, artrózy či cukrovky, viz např. www.magazinzdravi.cz/vegetariani-ocima-lekare

Str. 37, řádek 8 shora
Je třeba neplánovat další energetické využití zemědělské půdy pro pěstování energetických plodin pro energetické a dopravní účely. Toto využití zemědělské půdy je velmi sporné, především pro mimořádně nízký energetický výnos biomasy. Podíl slunečního záření, které je rostlinami zachycen a přeměněn na biomasu je okolo 0,5%. Moderní fotovoltaika je schopna přeměnit kolem 20% slunečního záření na elektřinu, s postupným výhledem dalšího zvyšování. V případě biomasy je třeba ještě odečíst další finanční a energetické náklady. Biomasa (s výjimkou odpadní) nemá v budoucím energetickém mixu žádné opodstatnění, a ve světových scénářích není v tomto kontextu nijak zmiňována a její podíl na celkovém zásobování OZE (Breyer 2018), je pouze v jednotkách procent.
Půdu lze energeticky na více osluněných místech využít pro umístění agrovoltaiky, která umožní pojezd zemědělských strojů. Dalším profitem částečného zastínění agrovoltaikou je snížení odparu z půdy. Agrovoltaika přináší více profitu, než samotné energetické plodiny. Elektřinu je rovněž možno použít rovnou pro pohon strojů. www.pv-magazine.com/2017/11/27/pv-increases-efficiency-of-cultivatable-land-use-by-more-than-60-fraunhofer-ise-says/

Odstavec 2.2.1.3, str. 40
Odstavec týkající se energetických úspor domů by měl být doplněn metodikou energetického kontraktingu, která je schopně přinést podstatně vyšší úspory. Úloha státu by mohla spočívat v zajištění bankovních půjček s nízkou úrokovou sazbou a propagací. Je známo, že dobře provedené energetické sanace do plus energetické formy jako například administrativní budova TU Wien www.tuwien.ac.at/aktuelles/news_detail/article/9083/ se v nákladech na sanaci vrátí během 8 let.
Jak kontrakting, tak energetická sanace domů mohou přesahovat rámec veřejných budov a bylo by vhodné uvažovat o energetických vyhláškách typu Solar ordinance, které jsou právním rámcem obligace solární energetiky při rekonstrukcích budov www.estif.org/policies/solar_ordinances/.


Tab. 37, str. 45; tab.75, str.168; tab. 78, str.182
Příklon k již nyní drahým a stále nebezpečným fosilním a jaderným zdrojům představuje tradiční český konservativní přístup a je uveden navzdory světově uznávaným scénářům na 100% OZE, např. Ch. Breyer at all., Lappeenranta, Berlin 2017: energywatchgroup.org/wp-content/uploads/2017/11/Full-Study-100-Renewable-Energy-Worldwide-Power-Sector.pdf, včetně odpovědí na kritiku tohoto scénáře www.lut.fi/web/en/news/-/asset_publisher/lGh4SAywhcPu/content/can-we-get-100-of-our-energy-from-renewable-sources-new-article-gathers-the-evidence-to-address-the-sceptics. Proč odmítat moderní levnější, čistší a nezávislou obnovitelnou variantu energetiky je jen stěží pochopitelné. V tuto chvíli je rakouská spolková země Burgenland s 280 tisíci obyvateli, celoročně zásobovaná elektřinou z obnovitelné energie. Německo mělo loni 40,4 % elektřiny z OZE www.energy-charts.de/ren_share_de.htm a v roce 2030 chce mít 65% www.agora-energiewende.de/presse/pressemitteilungen/wie-man-65-prozent-erneuerbare-energien-bis-2030-in-die-stromnetze-kriegt/Čísla uvedená tabulce 37 jsou lobbistickým plánem fosilně jaderného komplexu. Sečteme-li dolní a horní hranice uvedeného rozmezí variují v rozmezí ± 20%, když ovšem sečteme nejnižší fosilně jaderné příspěvky s nejvyšším příspěvkem OZE, zbývá pro fosilní a jadernou výrobu ještě dalších 13%.

Odstavec 2.4.4.2 od str. 55
Zde chybí stať o možnosti řešení energetické chudoby pomocí obecně vlastněné energetiky založené na velké fotovoltaické elektrárně, odpadářské bioplynové stanici, větrných elektrárnách, spalovně lokální odpadní biomasy, či dalších OZE. Takto vyráběné teplo většinou stojí polovinu i méně (např. Kněžice či Hostětín). Významnou podporou by byla legislativní úprava, která by umožnila lokálně distribuovat lokálně produkovaný proud, a po ukončení dotací na výrobu elektřiny by mohla ekonomicky podpořit efektivní provoz zařízení, i snížení cen tepelné i elektrické energie obyvatelům.

Odstavec 3.1., str. 60
Zde platí v plném rozsahu, co bylo namítáno v poznámkách k biopalivům a úplnému zásobování OZE Tab. 18 a 19, str. 27, resp. Tab. 37 str. 45


Odstavec Elektroenergetika, str. 90
Zde by měla být v popisu opatření uvedena orientace na decentrální energetiku, čili respektovat rozložení výroby a spotřeby, jež by mohla principielně snížit celkové ztráty v přenosové soustavě.


Odstavec Plynárenství, str.92
Hned na počátku odstavce je uveden přechod z uhlí na zemní plyn a další media. Jak již bylo uvedeno má zemní plyn vyšší celkové emise oxidu uhličitého https://www.eeb.cornell.edu/howarth/publications/Howarth_2014_ESE_methane_emissions.pdf , než uhlí a to jednak ztrátami při těžbě, tak i novými údaji o klimatickém působení metanu, jež je během prvních dvaceti let 84 krát z klimatického hlediska horší než oxid uhličitý. Nadměrné množství metanu neuniká pouze při hydrofracturingu, ale i každou těžbou a dopravou. Ve všech případech těžby je metan emisně škodlivější než uhlí de.rosalux.eu/themen/sozial-oekologischer-umbau/methan-emissionen/.

Odstavec 3.5.1.5, str. 122, 5. ř. shora
Vzhledem k akutnímu nebezpečí klimatického kolapsu nepovažujeme prostředky vložené do výzkumu štěpných i fúzních reaktorů na účelně vynaložené a doporučujeme tyto prostředky z daného seznamu odstranit a uspořené finance věnovat a rychlejší výstavbu obnovitelných zdrojů energie.

Odstavec 4.4.1.4, str. 192
Obnovitelné scénáře především nejnovější od profesora Christiana Breyera z finské univerzity v Lappeenranta, který byl vytvořen ve spolupráci s desítkou dalších univerzitních odborníků jsou koncipovány jako dynamické scénáře, které berou v potaz proměnu klimatických podmínek a proměnu intenzity výroby. 100% obnovitelný energetický systém je koncipován jako kombinace zdrojů, zásobníků a elektrických vedení. Bylo by s podivem, kdyby Breyerovy práce byly zatíženy tak zásadní chybou, že by nerespektovaly fluktuace výroby elektřiny z OZE. www.lut.fi/documents/27578/508349/lut-professor-christian-breyer-presentation-europeanresystem-partofglobalclimatesolution-unifi-brussels-2018.pdf/51547b30-9c34-4162-a1e2-6ccfebf6c959 
Je jasné, že v určitých chvílích dochází k nedostatečnému výkonu vlivem klimatickcý podmínek. Tento výpadek ale lze nahradit nejrůznějšími akumulačními technikami, které jsou technologicky k dispozici. Breyer uvádí zejména baterie a velkoobjemové zásobníky syntetického plynu, zde je přehled akumulačních technik: www.bves.de/technologien-final/.

Prpf. Breyer na své prezentaci v Praze v říjnu 2018 i v rozhovoru uvedll, že ve svých modelech nenašel žádnou zemi, která by neměla nedostatek energie. Ani ČR není výjimkou.

Zde jsou další práce z oblasti:
T.W. Brown, T. Bischof-Niemz, K. Blok, C. Breyer, H. Lund, B.V. Mathiesen, "Response to ‘Burden of proof: A comprehensive review of the feasibility of 100% renewable-electricity systems'," Renewable and Sustainable Energy Reviews, DOI:10.1016/j.rser.2018.04.113, 2018.
doi.org/10.1016/j.rser.2018.04.113

B.P. Heard, B.W. Brook, T.M.L. Wigley, C.J.A. Bradshaw, "Burden of proof: A comprehensive review of the feasibility of 100% renewable-electricity systems," Renewable and Sustainable Energy Reviews, DOI:10.1016/j.rser.2017.03.114, 2017.
doi.org/10.1016/j.rser.2017.03.114

Domníváme se, že vědecké koncepty publikované v peer-to-peer časopisech by mohly názorům MPO alespoň důstojně konkurovat.

str. 215 ř. 15 shora
Již nyní je technologická vyzrálost uvedených procesů značná. Průmyslová zařízení typu P2G vyrábějící metan v průmyslovém měřítku s výkonem 6 MW již stojí ve Wertle v Německu forschung-energiespeicher.info/en/projektschau/gesamtliste/projekt-einzelansicht/95/Weltweit_erste_industrielle_Power_to_Gas_Anlage/, a byla postavená firmou SolarFuel a financovaná firmou Audi; další zařízení pracuje v Hassfurtu (vodík) o výkonu 1,25 MW a akumulaci 5,2 MWh www.stadtwerkhassfurt.de/Files/rte/file/Power%20to%20Gas(1).pdf . V poslední době bylo dosaženo zvýšení účinnosti elektrolýzy vody na vodík využitím odpadního tepla Sabatierovy reakce www.kit.edu/kit/pi_2018_009_power-to-gas-mit-hohem-wirkungsgrad.php.


Str. 215, ř.19 shora
Je třeba vyjmout zemní plyn jako prostředek dekarbonizace, díky ztrátám při těžbě a dlouhodobě podceňovanému klimatickému dvacetiletému působení a analogicky k důvodům uvedeným v poznámce Odstavec Plynárenství str.92

 

 

© eurosolar.cz 2022