Navigace
Zpět na: Home / Časopis

Politická deklarace k mezinárodní vládní konferenci o obnovitelných energiích „Renewables 2004“ z 4. června 2004

1. Ministři a zástupci vlád 154 zemí jako účastníci mezinárodní konference o obnovitelných zdrojích 1. - 4. června v Bonnu berou na vědomí, že obnovitelné energie kombinované se zvýšenou energetickou účinností mohou významně přispět k udržitelnému rozvoji, k získání přístupu k energii speciálně pro chudé, mohou snížit emise skleníkových plynů, snížit emise škodlivých látek a tak otevřít nové hospodářské šance a v rámci intenzivní spolupráce zvýšit bezpečnost zásobování energií.

2. Ministři a zástupci vlád se zavazují dále stavět na výsledcích a dohodách Summitu Země v Rio de Janiero (1992), na Deklaraci milénia a rozvojových cílů milénia (2002) a na Světovém summitu pro udržitelný rozvoj (2002). Potvrzují svou povinnost se vší důrazností podstatně zvýšit podíl obnovitelných energií na celkovém energetickém zásobování. Sdílí představu, že obnovitelné energie, spolu v kombinaci se zvyšující se účinností se stávají důležitým a široce využitelným zdrojem energie a otevírají nové možnosti spolupráce mezi všemi zeměmi.

3. Ministři a zástupci vlád potvrzují svou povinnost, dosáhnout miléniových rozvojových cílů Spojených národů, především cíle snížit do roku 2015 na polovinu podíl lidí, žijících v extrémní chudobě a dosáhnout ekologické udržitelnosti. Pro realizaci těchto cílů je potřeba zásadně v rozvojových zemích zlepšit přístup k energii. Podle odhadů je možné pomocí obnovitelných energií zpřístupnit energii až jedné miliardě lidí, pakliže budou rozšířeny trhy a finanční nástroje, jak se předpokládá v mezinárodním akčním programu, schváleném konferencí.

4. Ministři a zástupci vlád zdůrazňují rozdílnou situaci v různých regionech a zemích, stejně jako jejich společnou a diferencovanou odpovědnost a jejich aktuální možnosti a uznávají nutnost souvisejících příslušných zákonných a politických podmínek potřebných pro vznik kvetoucích trhů s technologiemi obnovitelných energií a rozpoznávají významnou roli soukromého sektoru v této oblasti. To znamená odstranit překážky, umožnit rovnou soutěž na energetických trzích a mít na zřeteli koncept internalizace externích nákladů všech energetických zdrojů. Takové rámcové podmínky jsou nezbytné pro k tomu, aby mohl být potenciál technologií obnovitelných energií účinně a efektivně využit a vytvořit výhodné předpoklady pro veřejné i soukromé investice do obnovitelných energií a nabídnout skupinám obyvatelstva, které ještě dnes nemají žádný přístup k energii moderní energetické služby. Ministři a zástupci vlád konstatují, že že existují země, které již přijaly konkrétní cíle pro zvýšení podílu obnovitelných energií v národním energetickém mixu, stejně tak jako o zemích, které tak ještě mají v úmyslu a přijímají se zadostiučiněním "Politická doporučení pro obnovitelné energie", která obsahují celou řadu možností pro politická rozhodování.

5. Ministři a zástupci vlád pozorují rozvoj mezinárodní spolupráce na poli výstavby kapacit a technologického transferu, stejně jako účinné institucionální regulace na šech úrovních, odpovědnost podniků, mikrofinancování, partnerství mezi veřejností a soukromými subjekty, rozvojové podmínky exportních kreditních agentur jako mimořádně důležité pro podporu financování obnovitelných energií. Také je potřeba vyzkoušet možnost vytvoření finačních pobídek a zvýšení podílu státní rozvojové pomoci jako katalytického financování. Mezinárodní finanční instituce, včetně Světové banky a regionálních rozvojových bank mají zvýšit své investice do obnovitelných energií a zvýšené energetické účinnosti a v rámci svých portofolií stanovit pro obnovitelné energie jasné cíle.

6. Ministři a zástupci vlád podporují posilování personální a institucionální kapacity pro obnovitelné energie. To se týká následujících položek:

a) vytvoření kapacit pro politickou analýzu, vyhodnocení techniky a posílení snah v oblasti vzdělávání, na poli vyrovnání a posílení role žen; b) senzibilace rozhodujících struktur a finančního uspořádání ve prospěch obnovitelných energií; c) podpora zájmu spotřebitelů o technologie obnovitelných energií; d) podpora rozvoje trhu, zavádění a přípravy dalších služeb a e) posílení regionální a mezinárodní spolupráce a spoluúčasti zájmových skupin, včetně ženských svazů, tak aby byl přístup k potřebným informacím a úspěšným odborným praktikám, stejně jako k jejich výměně.

7. Ministři a zástupci vlád zdůrazňují nutnost dalšího cíleného úsilí ve výzkumu a vývoji, zejména v rozvinutých zemích, s použitím domácích znalostí při výzkumu a vývoji technologie v rozvojových zemích a v přechodných hospodářských systémech. Těžiště zájmu by zde mělo spočívat na aspektech dostupnosti a snižování nákladů, inovativních obchodních a finančních postupů a na nákladově efektivní, na spotřebitele orientované a náklady kryjící modely; přitom je třeba mít na zřeteli, že rozdílné technologie obnovitelných energií poskytují rozdílné možnosti a podléhají rozdílným omezením.

8. Ministři a zástupci vlád se zavazují aktivitami, které předložily do Mezinárodního akčního programu, stejně jako dalšími dobrovolnými aktivitami individuálně a společně pracovat na realizaci těchto cílů. Zavazují se poskytnout Komisi pro udržitelný rozvoj (CSD) vypracovat zprávu o těchto měřitelných aktivitách a přezkoumat dosažené pokroky, jak se předpokládá v realizačním plánu z Johannesburgu. Potřebná pravidla pro další postup mají být předložena při budoucím setkání na přípravu setkání CSD 14 a 15.

9. Ministři a zástupci vlád se zavazují pracovat v globálním politickém svazku se zástupci parlamentů, komunálních a regionálních úřadů, vědy, soukromého hospodářského sektoru, mezinárodních institucí, mezinárodních vědeckých svazů, spotřebiteli, skupinami pro občanskou společnost, svazy žen a se všemi zainteresovanými partnery. V této informační síti je třeba brát v potaz práci provedenou partnery a podporovat vytvoření obsáhlé a otevřené názorové a zkušenostní výměny z oblasti perspektiv, vývoje a aplikací obnovitelných energií.

10. Konečně, ministři a zástupci vlád se rozhodli dosáhnout na setkání CSD 14 a 15 viditelného pokroku a následného pokračování a usnášejí se na pokračování rozhovorů v Bonnu započatého politického dialogu na vysoké politické úrovni.

11. Ministři vyslovují poděkování vládě Spolkové republiky Německo a německému lidu za organizaci konference a děkují za příležitost zdůrazňují důležitost dalších kroků přirealizaci závazků z Johannesburgu na poli obnovitelných energií k dosažení udržitelného rozvoje na celém světě.

© eurosolar.cz 2018

Zveme vás na
křest knihy Milana Smrže

15.2.2018 v 18:30
v kavárně Člověka v tísni
v zadním traktu domu Langhans na adrese: Vodičkova 707/37, 110 00 Nové Město