Navigace
Zpět na: Home / Časopis

Krátké zprávy z časopisu SOLARZEITALTER 3/2010

Návrh zákona v americkém kongresu


Po podání návrhu zákona na podporu výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů (v BRD zákon EEG, v ČR zákon 180/2005 Sb.) v Japonsku bude obdobný zákon projednáván v americkém Kongresu. Zákon, jehož předlohou je německá verze navrhl k projednávání demokratický senátor Jay Inslee. Podle něj budou distributoři elektřiny povinni 20 let odebírat a proplácet elektřinu z obnovitelných zdrojů, tak aby byla zajištěna investiční jistota. Více náklady převezmou všichni zákazníci. Pakliže bude zákon přijat, stanou se s největší pravděpodobností USA během krátké doby největším dodavatelem technologií na světě a předstihnou tak současnou pozici Německa.
více


Skandál s emisním obchodem


Veliká část emisních omezení, které byly uskutečněny v rámci tzv. CDM (Clean Development Mechanism) ve skutečnosti nepřispěly k ochraně klimatu. Projekty CDM, které byly v rámci Kyotského protokolu uskutečněny namísto toho dokonce poskytly podporu zvýšené produkci klimaticky škodlivých průmyslových plynů v Číně, Indii a Jižní a Střední Americe. CDM by teoreticky měl umožňovat průmyslovým podnikům realizovat úspory CO2 v rozvojových zemích a za to získávat certifikáty pro vlastní klimatickou bilanci. Nejlukrativnější formou tohoto mechanismu je likvidace HFC-23. Tento plyn je vysoce klimaticky škodlivý a vzniká při výrobě chladícího prostředku HCFC-22. Za projekty likvidace HFC-23 lze získat 65-75 násobek toho, co skutečná likvidace opravdu stojí. Emisní povolenky na HFC-23 tvoří polovinu z celkové částky 420 miliónů. Podle údajů CDM Watch existují důkazy o tom, že se vyrábí více HFC-23, aby bylo možné jej více likvidovat a tím získat více emisních povolenek, resp. peněz. Tento podvod bude předložen v OSN, aby byly okamžitě přijaty podmínky k ukončení této praxe. Nicméně členové exekutivního výboru CDM ze zemí, kde probíhají HFC-23 projekty odmítají vyvozovat z tohoto skandálu příslušné důsledky.
víceDecentrální výroba elektřina v EU na postupu


Studie „Toward a Distributed-Power World“ Boston Consulting Group předpovídá, že v rámci EU dosáhne decentralizovaná výroba proudu do roku 2020 podílu 40% instalované kapacity elektráren. Aby mohla být zajištěna stabilita energetického elektrického systému jsou vedle podpory výstavby akumulačních systémů a nových sítí především potřebné IT řízené energetické infrastruktury (např. „smart grids“. Experti předpokládají se vstupem nových dodavatelů IT jako Google, IBM nebo SAP na energetický trh. Z tohoto důvodu budou pro energetické koncerny velice důležité inovativní komerční modely, jako například integrace malých výrobců elektřiny do virtuálních elektráren.
víceEinsteinova cena nositeli Nobelovy ceny za mír Muhammada Yunuse


Přes 400.000 decentrálních slunečních systémů bylo instalováno v rámci programu. Zajišťují energetické zásobování lidí v odlehlých vesnických oblastech Bangladéše a tak jsou klíčem k potírání bídy. Již v roce 2006 byla Garmeen bance, kterou Muhammad Yunus založil, udělena evropská sluneční cena EUROSOLARU. Rovněž je filmu 4. revoluce – energetická autonomie informuje o Grameen bance.
Vedle Yunuse byli na slavnostním předání cen během 25. fotovoltaické evropské konference 6. září ve Valencii vyznamenáni také dr.Christian Reimann z Frauenhoferova Institutu IISB cenou pro juniory a posledním byl při velikém zemětřesení na Haiti zesnulý solární pionýr Walt Ratterman.
víceFrancie snižuje podporu pro fotovoltaický proud


Od prvního září snižuje Francie výkupní ceny pro sluneční proud o dvanáct procent. Toto snížení se týká zařízení s výkonem vyšším než 3 kW. Do té doby byly výkupní ceny za kilowatthodinu mezi 31 až 50 eurocenty a pro podnikatele a 58 eurocentů pro soukromá zařízení. Subvencované výkupní ceny podnítily investiční boom, takže během dvou let lze koncem tohoto roku očekávat 850 MW instalovaného výkonu. Nad toto snížení připravuje vláda ještě limitu podpory ročních instalací nad instalovaný výkon 500 MW.
Zavedení obdobné hranice ve Španělsku vedlo ke zhroucení fotovoltaického trhu. Zatímco bylo v roce 2008 instalováno 2600 MW, poklesl objem instalací v roce následujícím na pouhých 100 MW. Navzdory francouzským omezením se ve Francii počítá s nárůstem do roku 2020 až na 5400 MW. Po krácení zvýhodněných cen v Německu sázela solární branže naděje na Francii. Následkem snížení poklesly ceny solárních akcií. Podle vlády bylo snížení vyvoláno snahou zamezit spekulacím. Také v Itálii a v České republice se očekává snížení výkupních cen.
víceVe Španělsku v budoucnu více instalací na střechách než na volné ploše


Podle nejnovějších plánů španělské vlády by mělo být do roku 2020 dvě třetiny vybudované fotovoltaické kapacity na střechách. To bude představovat velikou změnu, protože fotovoltaika budovaná až dodnes je naopak z 90% na volném prostranství. K 30. září 2008 Španělsko výrazně snížilo nadlepšené výkupní tarify pro fotovoltaiku, protože náklady na kompenzaci zvýšené ceny přebírá v této zemi stát (jinak než např. v BRD či v ČR). V roce 2007 činil obnos na kompenzaci 213 milionů euro, v roce 2008 1,2 miliardy a v roce 2009 více jak 2,8 miliardy euro.
Následující krácení výkupních cen bylo u velikých volně stojících zařízení 45%, u střešních instalací nad 20 kW 25% a jen 5% u malých střešních instalací, aby podpora směřovala především na ně. Existuje podezření, že ale provozovatelé volně stojících fotovoltaických elektráren nahlásili svůj celkový park jako připojený, i když byla provozu schopné pouze jedna část. Podle zákona, který byl přijat v červnu tohoto roku musí provozovatelé přesně dokumentovat časový okamžik, kdy bylo zařízení uvedeno do provozu celé, nebo bude jejich sazba snížena. Tímto mohou být postiženy i němečtí podnikatelé, jako třeba Deutsche Bank.
víceVyhláška brzdí fotovoltaický boom v Belgii


Koncem roku 2009 bylo v Belgii instalováno 445 MW, přičemž toto množství ze tří čtvrtin pocházelo z tohoto roku. 90% instalací se nachází ve Flandrech. To odpovídá 50W na hlavu. V první polovině roku 2010 zdaleka nebyly dobré výsledky předešlého roku dosaženy. Jedním z důvodů je krácení státního podpůrného systému. Hodnota tzv. zelených certifikátů, které fungují obdobně jako výkupní ceny, byla snížena o 20% ze současných 45 eurocentů a 20 let. To vedlo k mnoha investicím před koncem roku 2009. Pro rok je připraveno další krácení na stále ještě atraktivních 33 eurocentů za kWh. Mnohem větší následky ale má ustanovení poslední vlámské regionální vlády, která povinuje majitele domu, kteří chtějí instalovat fotovoltaickou elektrárnu, aby izolovali dům 12 cm minerální vaty. Zatímco ve všech regionech Belgie existují daňové výhody až do výše 40% investic do solárního zařízení je doba platnosti zelených certifikátů ve Valonsku 15 let a v Bruselu dokonce jenom deset. Každá kWh ze zařízení do 10 kW je bonifikována 20 eurocenty. Prognózy růstu ve všech třech belgických regionech jsou záporné. Podle Jo Neyense, ředitele vlámské společnosti pro sluneční energii BelPV souvisí významný propad instalací ve Vlámsku také s nárůstem cen fotovoltaických komponent.
víceKonečně jasno - Itálie snižuje nadlepšení výkupních cen


Po dlouhé nejistotě je nyní již jasné, že pro solární zařízení bude v roce 2011 použita třetí verze „Conto Energie“,která předpokládá snižování výkupních cen ve třech etapách. Největší krácení, o 27,5% po poslední etapě bude citelné pro veliké instalace nad 5 MW instalovaného výkonu, zatímco instalace do 20 kW budou muset vyjít s 15% krácení a malá zařízení do 3 kW s redukcí 10%. Fotovoltaika integrovaná do střech naopak obdrží vyšší zvýhodnění.. Pro roky 2012 a 2013 se plánují další snížení vždy po 6%. CV následujících třech letech je podpora omezena na 3 GW běžné fotovoltaiky. 300 MW instalovaných do budov a 200 MW koncentrátorových systémů. Do roku 2020 usiluje Itálie o celkovou instalaci 8 GW fotovoltaického výkonu. V rozmezí let 2014 až 2020 se tedy průměrně očekává 700 MW instalací ročně. S ohledem na vysoké specifické výnosy cca 1300 kWh z instalované kW a dalším příplatkům, které dosahují až 30% hodnoty zařízení, zůstává Itálie stále zajímavým partnerem pro investory. V budoucnu je třeba se vyvarovat nejasností a bude potřeba stanovit detaily podpůrného programu pro rok 2014 již do konce prosince 2012. S ohledem na prodloužení lhůty k registraci nových zařízení z 60
na 90 dní a lhůty k přezkumu italskou elektrickou agenturou z 90 na 120 dní bude trvat sedm měsíců, než bude vyčíslena celková částka na podporu solárně produkovaného proudu a částka rozpočtená na zákazníky slunečního proudu.
více 1
více 2Zpoždění dalšího evropského jaderného reaktoru


Stavební práce na druhém nově stavěném evropském reaktoru ve Flamanville - vedle zpoždění finského Olkiluota - se opožďují zhruba o dva roky. Podle tohoto odhadu tak začne výroba proudu teprve v roce 2014. Již v roce 2008 uvedl Greenpeace, že po devíti měsících byla stavba stejnou dobu v prodlevě a o uvedení do provozu v roce 2012 tedy nemůže být ani řeč. Francouzský koncern EDF ještě za počátku tohoto roku prohlašoval, že stavba bude dokončena podle původního plánu. Nezměnil se jenom termín dokončení stavby, ale také plánované náklady: z 1,7 miliard na 5 miliard euro.
více 1

více 2Nejistý fúzní experiment ITER bude pokračovat za každou cenu


Celá řada francouzských vědců požaduje z důvodů explozívně se zvyšující nákladů ukončit experiment ITER ve francouzském Cadarache. Náklady tohoto jihofrancouzského experimentu jsou 15 miliard a stouply tak na trojnásobek původní částky. Evropa poskytuje polovinu asi částky, téměř sedm miliard euro. Proto se v evropském rozpočtu plánují škrty pro další důležité výzkumné projekty. Evropský parlament odepřel při schvalování rozpočtu prostředky pro ITER. Důvodem pro těžkosti jsou různé - ITER se buduje v jižní Francii, ředitel projektu stále ještě sídlí v Japonsku a komise v Barceloně má spravovat evropské prostředky pro stavbu reaktoru. Ve finančních plánech nejsou zohledněny prostředky na stoupající ceny surovin a vícenáklady na nákup , které vznikají zbytečně komplikovanou administrativou. Vedle toho existují obavy, že ITER technicky nedodrží to, co slíbil – stěnu odolnou teplu o velikosti 150 miliónů stupňů nebo supravodivé magnety pro vodíkovou plasmu při reakci atomových jader. Prozatím přerušené práce budou opět pokračovat. Financování ale vázne a první fúzní experiment v reaktoru by měl proběhnout v roce 2019.
víceRuská opoziční strana proti vývozu německého jaderného odpadu


Příznivci ruské opoziční strany Jabloko protestovali před německým velvyslanectví v Moskvě proti vývozu německého jaderného odpadu do Ruska. Varovali před bezpečnostními nedostatky při transportu i uskladnění a poukázali na nedostatek transparence, resp. podezření na korupci. 951 palivových článků z jadrného výzkumného centra v saském Rossendorfu by mělo být z meziskladu v Ahausu transportováno do Ruska. Atomová energie je v Rusku stále více terčem kritiky, protože požáry na radioaktivní půdě vedly k tomu, že malé částice, prozatím vázané na rašelinu, půdu a rostliny se díky požárům rozšířily s kouřem nebo byly při hašení spláchnuty do podzemní vody. Zejména v okolí zpracovatelského závodu Majak na Urale a okolo Černobylu, dějiště největší jaderné katastrofy, zuřily veliké lesní požáry.
víceTěžba plynu z břidlice je riskantní a poškozuje životní prostředí


USA předehnaly v loňském roce v těžbě zemního plynu Rusko. Důvodem proto je boom velkoplošné těžby plynu z břidlic. Při této technologii se vtláčí do vrtů ve vrstvách břidlice směs chemikálií, písku a vody, která břidlici naruší, takže se uvolní plyn z malých prostor ve vrstvách. Tato technologie je známá již 60 let a na „vítězném pochodu“ se nalézá až po změkčení federálního zákona o ochraně vod, k němuž došlo za prezidenta Bushe. Dokumentární film „Gasland“ ukazuje, kterak proti miliardovým ziskům stojí celá řada nebezpečí. Impresivní scéna obsahuje záběr, kdy muž drží zapalovač u otevřeného vodovodního kohoutku, z něhož náhle vyšlehne dlouhý plamen. Více vrtů a jeden dům již explodovaly. Spodní voda je zamořena nejenom plynem, ale i chemikáliemi a rozpuštěnými těžkými kovy. Z 15-80% zůstávají chemikálie pod zemí. Na každém z tisíců čerpacích vrtů dochází podle environmentálních úřadů USA k zamoření miliónů litrů vody. Mimo to se rozprašováním vody také zamořuje i vzduch. Také v Evropě jsou již různé pilotní projekty s jedovatými a nebezpečnými vrty do břidlice. Firma Exxon již provedla některé průzkumné vrty.
více 1
více 2Ozónová díra se regeneruje díky montrealské smlouvě


Studie prokázala, že obnova ozonové díry souvisí se zákazem chlorovaných a fluorovaných uhlovodíků, který je hlavním bodem montrealské smlouvy. Tak se světovému společenství podařilo vyřešit jeden problém globálního životního prostředí a tím také snížit další nástup rakoviny kůže. Zatímco se na severní polokouli regenerovala asi pětina množství ozonů, na jižní polokouli bude trvat ještě 10-15 let než se nad Antarktidou ozónová díra zmenší. Negativně zde působí chlad, protože při teplotách pod minus 78°C se plyn odbourává. K tomu ještě existuje v atmosféře mnoho škodlivin, které mohou proces obnovy zpomalovat. I když se při obnově ozonové vrstvy jedná o komplexní proces, který ovlivňuje mnoho přírodních procesů, jako sluneční aktivita, teplota stratosféry nebo plynná oblaka ze sopečných erupcí, není jasné, proč se ozonová koncentrace během posledních deseti let zvyšuje. K tomu jistě přispívá zmenšená koncentrace freonů a dalších škodlivin v atmosféře, které zakázala montrealská smlouva. Obnova ozonové vrstvy se ale zpomaluje klimatickou změnou, protože emise skleníkových plynů vedou ve vyšších vrstvách z ochlazení, což vede k odbourávání ozónu. Badatelé německého centra pro leteckou a vesmírnou technologii předpovídají, že k úplné regeneraci ozonové díry nedojde před rokem 2100, již v polovině století by se ale měla ozonová díra zacelit.
více


Kapacita ukládání CO2 v Arktidě je nízká


Mezinárodní výzkumný tým okolo Wei-Jun Caie došel k otřesnému výsledku, že západní Arktida se od roku 1999 ohřála o 3°C a plocha ledu se zmenšila o 7 milionů km2. Rozpouštění ledu nepovede, jak se očekávalo, ke zvýšenému zachycování oxidu uhličitého díky zvýšenému množství řas v oceánu. Sice se zvyšuje absorpce oxidu uhličitého v povrchové vrstvě, ale tvorba řad díky chybějícím minerálům ve vodě stagnuje.
víceOhřívání Země ohrožuje řetězec výroby potravin


Podle studie univerzity v Dalhousie v Kanadě lze prokázat přímou spojitost mezi ohříváním Země a potravním řetězcem. Masa fytoplanktonu se v posledních 60 letech snížila o 40% a to paralelně k nárůstu teploty v mořích. Fytoplankton je základem výživy veškerého mořského života, produkuje díky fotosyntéze polovinu veškerého kyslíku v atmosféře a denně váže 100 milionů tun oxidu uhličitého do organického materiálu. Satelitní obrázky poskytují nepřesnější data, ale historické měřicí přístroje umožňují srovnání soudobých hodnot koncentrace planktonu s daty od roku 1899.
víceV provincii Ontario schválen výstup z uhlí do roku 2014


V kanadské provincii Ontario schválili odstup z uhlí do roku 2014. Již dnes je podíl proudu z uhlí o 70% nižší, než byl v roce 2003. Dalším krokem bude přestavba stávající uhelné elektrárny v Atikokanu na biomasu. Po přestavbě provedené firmou Ontario Power Authority bude zařízené produkovat 150 milionů kWh „zeleného proudu“ ročně. Vedle toho vznikne asi 200 nových pracovních míst, z toho 20 až 25 ve výrobě peleta další v lesním hospodářství. Současně připravuje firma OPG rozšíření vodních elektráren na Lower Mattagami River o několik bloků, což ve stavební branži vytvoří až 800 pracovních míst. Během 5 let by měla tato zařízení produkovat proud pro 300,000 domácností. V roce 2009 činil v Ontariu podíl vodní síly na produkci elektřiny 25%. Od roku 2003 byly vybudovány kapacity obnovitelných energií ve výši 8000 MW. Ontario má něco přes 1 milion km2 a téměř 13 milionů obyvatel.
více
vícePochybný projekt přehrady v Etiopii


Stavbou vodní elektrárny Gibe III na řece Omo by chtěla etiopská vláda dosáhnout Miléniových cílů. Od přehrady vysoké 240, za níž by mělo vzniknou jezero dlouhé 151 km se očekává výkon 1870 MW, což by představovalo zdvojení současné výroby elektřiny. Zatímco vláda argumentuje klimatickými cíly či uskladněním pitné vody, obávají se kritici těžkými sociálními a ekologickými následky. jedním z nich bude zábrana záplav, které přinášejí výživné bahno a kal a jsou tudíž důležité pro zemědělství kmenů Surma a Mursi. Rovněž vodní poměry jezera Ukana v sousední Keni budou stavbou přehrady ohroženy. Předložené studie uvádějí, že hladina jezera poklesne o 10 až 12 metrů, protože pouštní jezero je zásobováno z 90% z řeky Omo. To by rovněž mělo za následek vzrůst solnosti, což povede k úhynu ryb. K těmto problémům je nutné ještě připočítat ještě skutečnost, že vyráběný proud nebude díky nedostatku vysokonapěťových vedení napájen do sítě. Polovina by sice měla být exportována, ale nejbližší stožár je vzdálen 700 km v Keni., Kritici doufají ve finanční problémy, protože čínská půjčka pokrývá pouze ¼ celkových nákladů ve výši 16,6 miliardy euro. Občanská hnutí podporují místo tohoto záměru program keňské vlády postavit místo importu elektřiny z Gibe III větrný park. Také varují mezi ozbrojenými konflikty mezi kmeny v hraniční oblasti Ethiopie o úrodnou půdu.
víceČína – prémie vyvolaly boom pro auta přátelská pro životní prostředí


Státní prémie pro ekologicky únosná auta v pěti čínských městech vyvolaly nárůst prodeje v srpnu na 1,22 milionu aut, což je o 56% více než před rokem. Pro auta s motory do 1,6 litru se jedná o subvenci ve výši 3000 Juanů; malá auta jsou také daňově zvýhodněna. Tato podpora může vést do roku 2012 k prodeji až 4 milionů aut tohoto typu, což může přinést snížení spotřeby 750 milionů litrů ropy a úsporu 3,3 milionů tun CO2. Při pořízení hybridního auta se získá prémie 50.000 juanů ; pro elektromobil pak 60.000 yuanů - (cca 169 tis. Kč). Prémie jsou součástí 15 miliardového rozpočtu s cílem dostat do ulic 5 milionů plug-in hybridních a plně elektrických automobilů. Tento fond směřuje především na tržní podporu výroby pohonných jednotek a výstavbu infrastruktury pro zavedení na trh. Se 13,6 miliony prodaných aut je od roku 2009 největším automobilovým trhem.
více
víceRizika životního prostředí při užívání umělých organismů pro bio pohonné hmoty


Ve své zprávě o syntetické biologii varuje Institut pro nezávislý odhad následků biotechnologií před využitím umělých organismů pro výrobu biopaliv druhé generace., takzvaných Synthifuels. V Německu pracuje státem podporovaná firma Cyano Biofuels na změně látkové výměny modrých řas (kyanobakterie) za účelem zvýšení energetického výnosu. Pakliže budou podle plánu nasazeny změněné organismy na pacifickém pobřeží Mexika, hrozí nebezpečí, že by se při hurikánu mohly dostat do okolního životního prostředí, kde by je již nebylo možno kontrolovat. Proto Testbiotech požaduje zákonné regulace, které by měly zabránit rozšíření umělých organismů do ekosystémů. Vedle toho by byla potřebná kontrola laboratoří, kde se geny syntetizují, aby se zajistilo, že technologie nebude zneužita k vývoji nových patogenních zárodků. Výzkumníci se také vyslovují pro moratorium na státní podporu takových výzkumů. Pro vývoj SynthiFuels se uvádí argument klimatické ochrany. Místo fosilních pohonných hmot by se měly používat řasy, dřevo nebo lignin. Zvýšená poptávka po biomase ale vyvolá zvýšenou konkurenci při využití zemědělských ploch a nebo povede k nadužívání důležitých ekosystémů. Kooperace s firmami jako Exxon, BP, Shell a Dow Chemical dává tušit veliké průmyslové zájmy.
více


© eurosolar.cz 2018

Zveme vás na
křest knihy Milana Smrže

15.2.2018 v 18:30
v kavárně Člověka v tísni
v zadním traktu domu Langhans na adrese: Vodičkova 707/37, 110 00 Nové Město