Navigace
Zpět na: Home / Časopis

Elektřina a voda pro Masuku
závěrečná zpráva projektu

Projekt

Základní kostra projektu „Elektřina a voda pro Masuku“ byla vypracována Milanem Smržem ze sdružení Eurosolar a dodavatelské podmínky a technické řešení bylo precizováno firmou Prosolar.

Příjezd na dvou skupin

Příjezd českého implementačního týmu proběhl ve dvou etapách, což se ukázalo být velmi pozitivní, protože zbývající člen mohl doma ještě zajistit několik nákupů a zařídit další potřebné náležitosti na základě informací první skupiny.

Základní úkoly implementačního týmu

Hlavním úkolem bylo instalovat v Misii Masuku fotovoltaické zařízení, které by fungovalo jako ostrovní obnovitelný zdroj pro provoz střední školy a kliniky v Masuku. Cílem bylo zajistit osvětlení v obou zařízení a elektricky čerpanou vodu pro kliniku a veřejné použití a předat celé zařízení po uvedení do provozu zaškoleným osobám a tak zajistit dlouhodobý bezproblémový chod, včetně základního sledování a dokumentace.

Spolupráce s lokální komisí

Naším partnerem pro instalaci a stavbu zařízení i pro řešení nastalých otázek, problémů a byla místní komise pro elektřinu a vodu v Masuku. Komise byla složena z několika učitelů, včetně ředitele High school Mr. Mujaliho a předsedal jí vedoucí kliniky Mr. Mujangali; dalšími byli členové komunity. Byla to především komise, která s implementačním týmem úzce spolupracovala na vlastním projektu. Komise se během našeho pobytu sešla několikrát. Spolupráce s komisí byla věcná a společně se podařilo vyřešit mnoho průběžných problémů, které vystaly v průběhu prací. Této skutečnosti si obzvláště ceníme, protože právě komise skýtá určitou záruku trvalého zájmu a tím i zachování funkčnosti celého systému.

Vlastní montáž, připojení a oživení systémů

Díky komisi jsme měli k dispozici skupinu čtyřech dělníků, kteří v rámci montáže zajišťovali potřebný servis stavebních, výkopových a pomocných prací. V celku jsme byli s učenlivostí a ochotou těchto pracovníků spokojeni. S ohledem na angličtinu jako úřední řeč v Zambii nebyly na žádné úrovni větší komunikační problémy.

Postupně byly namontovány dva prakticky identické solární systémy pro zásobování budov elektřinou, lišily se pouze kapacitou olověných baterií, která byla u systému, který byl zapojen na klinice o cca 20% nižší, protože tam jsme počítali s nižší spotřebou celkové energie.

Systém pro školu

Pozůstává ze 14 solárních panelů fy Prosolar o celkovém špičkovém výkonu 1,62 kW a velmi kvalitních švýcarských regulátorů Studer a Phocos a olověných akumulátorů o celkové kapacitě 12 kAh (nominálně 24 kWh). Elektrický rozvod ve škole byl zhotoven tak, aby ve všech místnostech bylo osvětlení (třídy, sborovna, kabinety, jídelna, kuchyně, ředitelna, obchod, místnost účetního, garáž a sklad) s tím, že v některých místnostech bude možno připojit na zásuvku spotřebič (PC, tiskárnu, nabíječku baterií)

Systém pro kliniku

Pozůstává ze 14 solárních panelů fy Prosolar o celkovém špičkovém výkonu 1,62 kW a regulátorů Studer a Phocos a akumulace elektrické energie do olověných akumulátorů o celkové kapacitě nominálně 19,2 kWh. Na klinice slouží elektrický rozvod především pro osvětlení a provozu elektrického sterilizátoru.

Systém pro čerpadlo

Pozůstává z pěti solárních panelů fy Prosolar o celkovém špičkovém výkonu 0,58 kW, které jsou přímo přes regulační box napojeny na čerpadlo GRUNDFOS.

Po zapojení byly prováděny orientační čerpací zkoušky a bylo konstatováno, že vrt je schopen poskytnout až 1200 litrů z hodinu při zcela jasné obloze a asi třetinovou hodnotu při obloze zatažené. Během dnů v počínajícím období dešťů jsme ani při velmi tmavé obloze nezaznamenali, že by čerpadlo přestalo úplně dodávat vodu.

Systém pro dívčí ubytovnu

Zde byl v předposledním dni našeho pracovního pobytu v misii Masuku instalován malý fotovoltaický nezávislý systém, který pozůstával z jednoho panelu 116 Wp a bezúdržbových uzavřených baterií 300 Ah. Předpokládáme zapojení úsporných světel dívčích ubytoven - celkem do 6 místností ve třech domech. Úplný rozvod bude dokončen Mr. Davy Mwansou, který se již velmi aktivně na elektrikářských pracích účastnil, pod garancí Komise pro elektřinu a vodu Masuku.

Zaškolení a předání manuálů, zbylého materiálu a nářadí

Vybraným učitelům, kteří byli přítomni u zapojování a oživování systému, jsme při odjedu předali anglické manuály a byli zaškoleni v zásadách provozu a sledování systému.

Přednášky v misii Masuku

Během pobytu jsme uspořádali dvě přednášky, jichž se účastnil učitelský sbor, a druhé většina žáků High School Masuku. Přednášky obsahovaly základní informace o systému a současně byly iniciačními přednáškami o obnovitelných energií jako reálné perspektivě rozvojových zemí.

Předání dalších darů

Při odjezdu jsme darovali klinice jako osobní dary malý parní sterilizátor, který byl díky centrální sterilizaci odepsán v pražské nemocnici na Homolce, čímž také příslušným pracovníkům děkujeme. Obdobným darem z Nemocnice v Litoměřicích bylo několik desítek nových nepoužitých injekčních stříkaček s jehlami, které mohou složit jako paralela ke stříkačkám na jedno použití, které jsou sice pohodlnější, ale jejich neustálé doplňování představuje nemalou finanční zátěž pro provoz kliniky.

Závěrečný ceremoniál

Na úvod závěrečného ceremoniálu byla provedena obchůzka všech instalací.

Závěrečného ceremoniálu dne 25. listopadu 2005 se účastnily regionální a provinční autority a na slavnostním setkání promluvili: starší náčelník Mbulumwiinga; zástupce ministra zdravotnictví; zástupce provincie pro vzdělávání; okresní komisař; biskup Vincent Kageya. Všichni zúčastnění ocenili záměr, děkovali vládě České republiky a českému lidy za dary a pomoc. Tomáš Tožička jako vedoucí implementačního týmu poděkoval v závěrečné řeči za pomoc i za velmi přátelské přijetí, kterého se nám dostalo a vyslovil naději, že budeme moci navázat na úspěšný projekt a pokračovat v realizaci projektů, které by přispěly ke zkvalitnění chodu misie.

Přes osobní telefonické pozvání se slavnostního předání nezúčastnil nikdo z kanadské ambasády ani z organizace CIDA.

Odjezd

Implementační tým odjel v ranních hodinách dne 27.11.2005 autem do Chomy, kde pokračovalo jednání s biskupem V. Kageyou, byly zmíněny další možnosti spolupráce a byl podepsán předávací protokol veškerého předaného a zabudovaného materiálu.

V pondělí a v úterý dopoledne jsme jednali v Gossner Mission, kde jsme byli v Lusace ubytováni o možnostech další spolupráce jednak s vedoucím misie Peterem a biskupem západní provincie Munjitou Kamuyou o možnostech další spolupráce.

Aktivity po příjezdu

S ohledem na časovou tíseň byly v Praze dohotoveny dodatky k závěrečným uživatelským manuálům, především s ohledem na možnost sledování a adaptability systému, a byly v nejkratším termínu zaslány osobám zodpovědným za chod systému do misie Masuku.

Hodnocení projektu

Zadání jsme splnili. Instalovali jsme, uvedli do provozu, odzkoušeli a předali zařízení zajišťující elektřinu pro školu a kliniku a vodu pro kliniku misie v Masuku. Zcela dokončeny byly rozvody ve všech učebnách, kancelářích kabinetech a sborovně High School Masuku.

Z časových důvodů nemohly být úplně fyzicky dokončeny rozvody v jídelně a kuchyni pro školu v jedné části kliniky. Pro dokončení byl ponechán materiál plány dokončení a komise přislíbila dohled na dokončením rozvodů 230 V.

Další funkčnost systému bude záviset na vztahu a starosti komunity o instalovaný systém.

Poučení pro další projekty

Stručně lze shrnout získaná poučení - která jsou pro nás a pro celou ČR přínosem s pravděpodobně vyčíslitelnými přínosy - do několika bodů:

  • nikdy neplatit nic předem, zbytečně to zvyšuje cenu a zavdává to příčinu k dlouhým a náročným vyjednáváním - ten kdo zaplatit se stává lehce obětí dalších požadavků;
  • všechny speciální materiály, zařízení a nářadí je třeba vzít sebou - jakkoli nám bylo sdělováno, že se dá všechno koupit na místě, to není pravda, protože není-li zatím pro určité komodity vytvořena poptávka, může být koupě těchto komodit pouze dílem náhody a dlouhého hledání, které jistě není v zájmu odborných a implementačních pracovníků.

Co jsme opomněli

Do jisté míry formálním, ale nicméně důležitým bodem bylo, že jsme nepomysleli na stabilní informaci o projektu, kterou bychom umístili na některou z fotovoltaických konstrukcí v misii.Tuto chybu napravíme a z ČR zašleme informační štítek, který bude česky a anglicky obsahovat text:
Na podzim roku 2005 zde zástupci českých nevládních organizací Ekumenická akademie Praha a Eurosolar.cz z prostředků vlády České republiky a vlády Kanady instalovali a zprovoznili fotovoltaická zařízení poskytující elektřinu a vodu pro místní komunitu.

Možnosti další spolupráce

V diskusi s představiteli školy a místní komunity byly konstatovány potíže s vařením. Rovněž při přednášce zaznělo několik dotazů, zda by bylo možné využít elektřinu z fotovoltaických panelů pro vaření. Principielně to je možné, ale za současných cen fotovoltaických systémů je to přinejmenším nehospodárné. Na základě těchto informací jsme začali uvažovat o výhodnějším využití dřeva, případně sluneční energie pro vaření, nejenom v Masuku, ale i pro další lokality v Zambii.

Úvahy se nakonec koncentrovaly na následující možnosti:

  • hospodárnější využití dřeva zpracováním již poražených kmenů stromů (v okolí aglomerací leží v buši množství kmenů stromů, které nejsou rozřezány, protože jsou, jak nám bylo na několika místech sděleno „pily příliš drahé“). Dodávka několika pil do komunity, která by měla zájem, by znamenala nejméně dvojnásobné využití již pokácené dřevné hmoty. Efekt tohoto opatření by spočíval ve větší hospodárnosti práce, ekologické úspoře a omezení energetické spotřeby stromů;
  • využití sluneční energie v jednoduchých slunečních píckách; není pravděpodobné, že by se takové pícky - díky zavedené technice přípravy národního pokrmu nšima - mohly rozšířit na vaření, ale byly by výhodné na pečení, případně vaření rýže;
  • další množnost hospodárnějšího využití spalovaného dřeva spočívá v suché destilaci dřeva, využití dřevoplynu a získání dalšího topiva - i pro obchodní činnost - dřevěného uhlí, které je běžnou lokální komoditou;
  • jiná možnost spočívá v bioplynové výrobě v návaznosti na racionální využití odpadní biomasy, která se v současné době pálí bez užitku v zemních jamách.

Závěrečnou zprávu vypracoval
Milan Smrž, Eurosolar.cz
materiálové, energetické a chemické poradenství

© eurosolar.cz 2018

Zveme vás na
křest knihy Milana Smrže

15.2.2018 v 18:30
v kavárně Člověka v tísni
v zadním traktu domu Langhans na adrese: Vodičkova 707/37, 110 00 Nové Město