Navigace
Zpět na: Home / Časopis

Dopis premiérovi České republiky k právě přijatému zákonu o podpoře obnovitelných zdrojů

Vážený pane předsedo vlády,

my, níže podepsaná celosvětová, evropská a česká sdružení zastupující výrobce a příznivce elektřiny z obnovitelných zdrojů, bychom rádi vyslovili uznání České republice za přijetí nového zákona na podporu využití obnovitelných zdrojů energie. Zákonbezpochyby představuje významný krok směrem k vytvoření systému zásobení energií v České republice, který bude bezpečný, spolehlivý, orientovaný do budoucna a příznivý globálnímu klimatu.

Nový zákon obsahuje výkupní ceny a zároveň systém zelených bonusů za elektřinu z obnovitelných zdrojů. Tímto rozhodnutím Česká republika následuje příkladu zemí, které jsou celosvětovými leadery ve využití obnovitelných zdrojů energie – Španělska, Německa a Dánska.

Blahopřejeme české vládě a parlamentu k novému zákonu a rádi bychom Vás povzbudili k dalším úpravám této nové legislativy. V Dánsku, zemi pionýrů ve větrné energetice, a v několika dalších částech světa bylo inteligentní a dlouhodobě orientované schémavýkupních cen základním předpokladem pro využití decentrálních obnovitelných zdrojů energie a pro vznik nového klíčového ekonomického sektoru zahrnujícího mnoho nových pracovních míst zejména ve venkovských oblastech. Česká republika se svou dlouhodobou tradicí a expertízou například ve strojírenství a v ocelářském sektoru, kde je již dnes Škoda největším světovým výrobcem hřídelí pro větrné elektrárny, by měla výtečné perspektivy, kdyby následovala tohoto příkladu – za předpokladu, že budou stanoveny patřičné rámcové podmínky.

V novém českém zákoně však nejsou definovány výkupní ceny, což v současnosti ztěžuje stanovení efektivity zákona a plánování nebo i financování projektů v obnovitelné energetice. Výkupní ceny budou stanovovány každoročně Energetickým regulačním úřadem. Vítáme skutečnost, že budou pro nová zařízení garantovány výnosy za kilowatthodinu na dobu 15 let. Jedním z rozhodujících kroků bude nyní stanovení dostatečných cen – příklady takovýchto úspěšných schémat tarifů lze nalézt v zemích jako je Španělsko, Francie, Německo nebo Brazílie.

Další velmi důležité doplnění bude nutné na to, aby bylo umožněno novým, nezávislým výrobcům elektřiny – kteří byli hnací silou v zemích, jež jsou leadery v oblasti obnovitelných zdrojů – zúčastnit se nového trhu s elektřinou z obnovitelných zdrojů: připojení k distribuční soustavě. Zatímco současný zákon všeobecně zaručuje výrobcům elektřiny z obnovitelných zdrojů připojení k síti, existuje v něm jedna úprava, kterou lze zneužít: připojení k distribuční soustavě může být odmítnuto v případě rizika pro stabilitu sítě. Velmi doporučujeme upravit zákon tak, aby měl provozovatel distribuční soustavy povinnost síť posílit, a aby muselo být připojení provedeno k síti nejbližší v geografickém smyslu.

Dále navrhujeme, aby byl mechanismus zaúčtování nákladů na podporu spotřebitelům elektřiny přesně zakotven v zákoně, aby vycházel z transparentních kritérií a aby byla zvláštní pozornost věnována odstranění administrativních bariér pro výrobce elektřiny z obnovitelných zdrojů, kteří stále ještě čelí výrazným překážkám, jež neusnadňují jejich vstup na trh.

Vážený pane předsedo vlády, novelizace zákona na podporu využití obnovitelných zdrojů energie podle výše zmíněných kritérií by znamenala podporu pro místní hospodářství v České republice, vytvořila by pracovní příležitosti a příjmy pro malé a střední podnikáníi pro průmysl, což by vedlo k prospěchu celé společnosti. Je nutné zdůraznit, že je zejména třeba dát místnímu obyvatelstvu možnost přímého zapojení do projektů výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů, aby mohlo mít bezprostřední užitek – což půjde jentehdy, budou-li stanoveny patřičné rámcové podmínky. Pro rozvoj sektoru výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů jsou důležité bezpřekážkový přístup k síti, plánovací jistota a odstranění administrativních bariér. Tyto předpoklady jsou také zapotřebív souladu s evropskou politikou, zejména s evropskou směrnicí 2001/77/ES o podpoře elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů energie na vnitřním trhu s elektřinou. My, níže podepsané organizace, bychom na Vás proto chtěly apelovat, abyste laskavě požádal Vaši vládu o zvážení zlepšení současného zákona podle bodů zmíněných v tomto dopise.

Mnohokrát Vám děkujeme.

20. 5. 2005.

© eurosolar.cz 2023