Navigace
Zpět na: Home / Časopis

Dopis ministrovi školství mládeže a tělovýchovy Josefu Dobešovi

Vážený pan ministr

Mgr. Josef Dobeš
Vážený pane ministře,

reaguji tímto na Vámi podporované informačních aktivity ve dvou krajích České republiky, jejichž obsahem je podle medií šíření názoru, že klimatické změny jsou způsobeny jinými příčinami než antropogenními emisemi skleníkových plynů a další lidskou činnosti. Na základě této skutečnosti si Vám dovoluji zaslat stanovisko národní sekce evropského sdružení pro obnovitelnou energii EUROSOLAR. Naše organizace se sice primárně globálním oteplováním nezabývá, ale považuje jeho antropogenní kořeny za hlavní příčinu a jednu ze dvou základních limit současného fosilně jaderného energetického systému - dostupnost primárních fosilně jaderných zdrojů a ekologické následky soudobého energetického systému.
Jakkoliv nebyl ještě před několika lety zcela zřejmý přesný mechanizmus působení skleníkových plynů na zvyšování teploty, padly tyto bariery pracemi Jamese Hansena a dnes není prakticky žádná pochybnost, že lidmi zapříčiněné emise skleníkových plynů jsou hlavní příčinou iniciace změn teploty země. To lze doložit výňatky z webových stránek níže u vedených vědeckých institucí z celého světa. A to zcela v rozporu s proklamacemi politiků a veřejných medií, z nichž o některých je známo, že jsou přímo podporovány lobbistickými skupinami, či jsou na takové mocensky napojeny.
Národní akademie věd zemí G8+5 (Brazílie, Kanada, Čina, Francie, Německo, Itálie, Indie, Japonsko, Mexiko, Rusko, Jižní Afrika, Spojené království a Spojené státy)

Je nepochybné, že se klima mění, a je velice pravděpodobné, že je převážně způsobeno zvyšující se interferencí lidské činnosti a atmosféry. Pakliže nebudou přijata patřičná protiopatření tyto změny promění podmínky životního prostředí na Zemi.
Stanovisko amerického sdružení pro rozvoj vědy - American Association for the Advancement of Science (AAAS) - ke klimatickým změnám

Vědecký průkaz je jasný – současně probíhající globální klimatická změna je způsobena lidskou aktivitou a představuje rostoucí ohrožení pro lidskou společnost. Sběr dat z celé země odhaluje veliké množství efektů: rychle tající ledovce, destabilizace letových desek, nárůst extrémního počasí, vzestup hladiny oceánu, změna místa jednotlivých druhů a podobně. Rychlost změn a škody byly zaznamenány především v průběhu posledních pěti let. Právě nyní je čas k redukci emisí skleníkových plynů.Americká geofyzikální unie - stanovisko ke klimatickým změnám

Zemské klima je nyní zcela evidentně mimo rovnováhu a otepluje se. Mnoho komponent klimatického systému, zahrnujíce v to teplotu atmosféry, země i oceánu, šíření mořského ledu, horské ledovce, mořská hladina, distribuce srážek a délka sezón se dnes mění rychlostí a způsobem, které nejsou přirozené a lze je nejlépe vysvětlit zvyšujícím se množstvím skleníkových plynů a aerosolů, generovaných lidskými aktivitami během dvacátého století... Důkazy z mnoha oceánů a všech kontinentů s výjimkou Antarktidy ukazují na oteplování připsatelné lidským aktivitám… V rámci těchto představ existuje mnoho zdrojů vědecké nejistoty, nejsou ale známy takové, které by vliv klimatických změn činily bezvýznamným. Klimatická změna, stejně jako poškozování ozonové vrstvy, jsou otiskem lidské činnosti na Zemi.Americká geologická společnost – stanovisko ke klimatickým změnám

Geological Society of America (GSA) podporuje vědecké závěry, že se klima Země mění, a že změny jsou částečně zapříčiněny lidskými aktivitami. a že pravděpodobné následky klimatických změn budou významné a budou přesahovat geopolitické hranice… Případné důsledky globálních klimatických změn a časový horizont, v němž k těmto změnám pravděpodobně dojde, navíc vyžadují aktivní, efektivní a dlouhodobé plánování.Americká ekologická společnost

Země se otepluje – průměrná globální teplota se zvýšila o 0.74° C za posledních 100 let. Vědecká komunita souhlasí s tím, že katastrofické a pravděpodobně nevratné změny nastanou při dalším nárůstu teploty o dva stupně. Současné oteplení má významný dopad na Zemi a její ekosystém... Většinu oteplení od poloviny devatenáctého století lze připsat emisím skleníkových plynů, pocházejících z lidské činnosti.Americká chemická společnost - American Chemical Society

Pečlivé a podrobné vědecké zkoumání jasně ukázalo, že se zemský klimatický systém rychle mění v závislosti na zatížení atmosféry skleníkovými plyny a absorpcí částic aerosolů. Existuje jenom velmi malý prostor pro pochybnosti, že pozorované klimatické změny nelze připsat lidským aktivitám. Ohrožení je vážné a je nezbytně nutné snížit riziko klimatické změny... Náklady na nekontrolovanou klimatickou změnu jak i oblasti ekonomických ztrát, tak lidského neštěstí, a ztrátu služeb ekosystému by mohly být enormní.Americká fyzikální společnost American Physical Society

Emise skleníkových plynů z lidských aktivit mění atmosféru způsobem, který ovlivňuje zemské klima…Není žádné kontroverze: nastává globální oteplování. Pakliže nebudou přijaty akce na snížení tohoto vlivu je velmi pravděpodobný rozvrat fyzikálních a ekologických systémů, sociálních vztahů, bezpečnosti a lidského zdraví. Okamžitě musíme omezit emise klimatických plynů.Mezinárodní rada akademií inženýrských a technologických věd (CAETS)

...většina z pozorovaného globálního oteplování od poloviny dvacátého století je velmi pravděpodobně díky lidmi produkovaných emisí skleníkových plynů a toto oteplování bude stále pokračovat, pakliže budou soudobé emise pokračovat, nebo hůře expandovat bez kontroly. CAETS tedy potvrzuje nedávné výzvy ke snížení a kontrole emisí skleníkových plynů na přijatelnou úroveň, nejrychleji jak možno.Network afrických vědeckých akademií


(Třináct signatářů vědeckých akademií pochází z Kamerunu, Ghany, Keňi, Madagaskaru, Nigerie, Senegau, Jižní Afriky, Súdánu, Tanzanie, Ugandy, Zambie, Zimbabwe, stejně jako Africké Akademie věd.)

Na základě důkazů, se globální vědecká komunita shoduje, že lidské aktivity jsou hlavním zdrojem klimatické změny a, že spalování fosilních paliv je velmi odpovědné za tuto změnu zásadně odpovědné. Mezinárodnímu panelu IPCC by bylo třeba pogratulovat za příspěvek, který učinil pro veřejné pochopení vztahu, který existuje mezi energií, klimatem a udržitelností.Evropská fyzikální společnost - European Physical Society

Emise antropicky generovaných skleníkových plynů, mezi nimiž je oxid uhličitý hlavním přispěvatelem urychlila přírodní procesy a vedla ke globálnímu oteplování. Hlavní příspěvek pochází ze spalování fosilních paliv. Další zvyšování bude mít rozhodující efekt na život na zemi. Pro boj s klimatickou změnou se požaduje pokud možno energetický cyklus s nejmenšími možnými emisemi CO2. br>Vyjádření Evropské vědecké nadace

Nyní je přesvědčivě prokázáno, že od průmyslové revoluce vyúsťují lidské aktivity ke zvyšujícím se emisím skleníkových plynů, které se staly hlavním činitelem klimatické změny. Tento skleníkový efekt ovlivňuje globální klima zadržením tepla v troposféře, tudíž ke zvýšení průměrné teploty planety a ke změně globální atmosférické cirkulace a srážkových vzorců. Rozhodující proto je pokračující a zvýšené úsilí ke zmírnění klimatických změn redukcí skleníkových plynů. br>Vyjádření federace australských vědeckých a technologických společností

Změna globálního klimatu je reálná a měřitelná... Prostorový a časový efekt oteplování lze připsat zvyšování koncetrace skleníkových plynů v atmosféře, které jsou přímým důsledkem spalování fosilních paliv, obrovskému odlesňování a dalším lidským aktivitám. br>Stanovisko Evropské federace geologů - European Federation of Geologists

EFG uznává práce IPCC a dalších organizací a plně souhlasí s hlavním zjištěním, že ke klimatické změně dochází, že je zásadním způsobem zapříčiněna antropogenními emisemi CO2 a představuje významné ohrožení lidské civilizace. Je zřejmé, že pro rychlou a významnou redukci emisí CO2 je třeba vyvinout veliké úsilí. br>Stanovisko Australské geologické společnosti - Geological Society of Australia

Lidské aktivity mají zvyšující se dopad na životní prostředí na Zemi. Specifický význam mají dobře dokumentované emise oxidu uhličitého (CO2) do atmosféry, které jsou nepochybně přiřazeny spalování fosilních paliv a odpovídajícímu nárůstu průměrné globální teploty. S těmito velikými perturbacemi základních životních podmínek na Zemi jsou spojena rizika nárůstu mořské hladiny, posuny v kyselé rovnováze oceánů a dlouhodobé změny lokálního a regionálníhp klimatu a případy extrémního počasí. GSA proto doporučuje... uskutečnit opatření na všech úrovních nevyjímaje vládu, průmysl i jednotlivé osoby, podstatně snížit současnou úroveň emisí skleníkových plynů a snížit pravděpodobné sociální a environmentální dopady vlivu zvýšeného obsahu atmosférického CO2. br>Rezoluce Mezinárodní unie geodézie a geofyziky - International Union of Geodesy and Geophysics

IUGG souhlasí s "rozsáhlým a široce schváleným a akceptovaným vědeckých zjištěním Mezivládního panelu o klimatické změně (IPCC) a regionálních a národních organizací, které na základě vědeckých důkazů prokázali, že, lidské aktivity jsou primární příčinou nedávných klimatických změn“. br>Postoj rady Americké meteorologické společnosti - American Meteorological Society

...existují důkazy dané pozorováním a interpretací klimatických simulací, že atmosféra, oceán a povrch země se zahřívají, že lidstvo k této změně podstatně přispělo a dále, že klimatická změna bude dále pokračovat, a že bude mít významný dopad na lidskou společnost, na ekonomii a na přírodní život během 21. století a dále. br>Královská meteorologické společnost - Royal Meteorological Society (UK)

Zpráva o čtvrtém posouzení (AR4) Mezivládního panelu o klimatických změnách (IPCC) je nepochybná ve svých závěrech, že klimatické změny jsou reálné, a že lidé významně přispívají k těmto změnám. Přesvědčivý důkaz nepochází pouze z jednoho zdroje, ale z množství různých měření a je dnes mnohem větší a nástroje, které dnes máme pro modelování klimatických změn obsahují mnohem více vědeckého poznání. Nejlepší světoví klimatičtí vědci nám říkají, že je nutné v této záležitosti konat. br>Stanovisko americké asociace veřejného zdraví - American Public Health Association

Dlouhodobé ohrožení globálního zdraví globální klimatickou změnou je velmi závažné a čtvrtá zpráva IPCC a další vědecké literatury přesvědčivě demonstruje, že antropogenní emise skleníkových plynů jsou primárně odpovědné za tuto hrozbu. Američtí politici by měli okamžitě přijmout nezbytné kroky k omezení US emisí skleníkových plynů, včetně oxidu uhličitého k odvrácení nebezpečné klimatické změny. br>Australská lékařská asociace - Australian Medical Association

Světové klima – existenční základ našeho života -- se mění způsobem, který bude mít pravděpodobně přímo i nepřímo vliv na zdraví. I když „klimatické změny“ mohou být způsobeny jak přírodními silami, tak i lidskou činností, dnes existuje důkaz, který označuje lidskou aktivitu – speciálně zvyšování emisí klimatických plynů – za hlavní faktor rychlosti a rozsahu zvyšování globální teploty. br>Ve shodném smyslu se vyjadřuje ještě nejméně 30 dalších vědeckých mezinárodních i národních asociací a vědeckých a odborných sdružení v Evropě i v Americe,
jak například referují následující přehledy: http://blog.sfgate.com/gleick/category/climate-change/; http://www.post-carbon-living.com/TTHW/Documents/Climate_Change_Consensus.pdfLze snadno pochopit, jak je z hlediska klasické pravicovo liberální ekonomické doktríny těžké veřejně přiznat, že volná a neregulovaná hospodářská činnost nejenom, že nepřináší veřejnosti jenom samý prospěch, ale naopak, že se rostoucí měrou podílí na destrukci životních základů biosféry naší existence. Tímto přiznáním by pochopitelně padl základní teoretický myšlenkový konstrukt soudobého kapitalismu, který ve skutečnosti ohrožuje samu existenci lidské kultury i lidstva samotného. Popírání klimatických změn a jejich antropogenních příčin, tváří v tvář eklatantnímu ohrožení celého lidského druhu, je výsměchem jakékoliv racionalitě.Vážený pane ministře, Vaším rezortem je školství, především výchova a vzdělávání mládeže a Vaší povinností je zaručit, aby se k mladé generaci dostávaly pravdivé informace v souladu s nejnovějšími světovými vědeckým poznatky. Vy ale bohužel mládež záměrně dezinformujete. S ohledem na závažnost tohoto skutku, že Vás tímto žádám, abyste zvážil svou abdikaci.
V úctě
Milan Smrž


viceprezident evropské asociace EUROSOLAR pro obnovitelnou energii

předseda národní sekce

© eurosolar.cz 2018

Zveme vás na
křest knihy Milana Smrže

15.2.2018 v 18:30
v kavárně Člověka v tísni
v zadním traktu domu Langhans na adrese: Vodičkova 707/37, 110 00 Nové Město